Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdera hemtjänst (UH) Information till utförare av hemtjänst November 2015 1 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdera hemtjänst (UH) Information till utförare av hemtjänst November 2015 1 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdera hemtjänst (UH) Information till utförare av hemtjänst November 2015 1 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

2 Aktuellt 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Modell för utvärdering av hemtjänst (UH) ska införas. Du som utförare kan bli berörd om den enskilde med hemtjänst upplever missnöje med hemtjänsten. Handläggaren kommer då att ta kontakt med dig. Kan bli aktuellt inom tre månader från det att beslut om hemtjänst fattats och därefter en en gång om året. AFH och N Hisingen börjar – från och med nov/dec, övriga SDF jan/feb. Tillsammans kan vi göra skillnad för den enskilde som har hemtjänst

3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 3 Rambeslut har länge ansetts som rättsosäkert eftersom den enskilde inte kan hävda sin rätt till en viss specifik insats. Handläggare ska vid rambeslut försäkra sig om att ”den enskilde har förstått beslutet och har möjlighet till delaktighet och inflytande i verkställigheten samt att han eller hon är tillfreds med resultatet. Rambeslut måste utvärderas”. ”Salutogen handläggning”, Westlund och Duckert, Varför utvärdera hemtjänst?

4 Syftet med modellen UH 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Individnivå - huvudsyfte - del av handläggningen Säkerställa att den enskildes behov tillgodoses – att rambeslutet inte blir rättsosäkert. Hantering av missnöje. Handläggare och chefer ska ta ansvar om den enskilde är missnöjd och vidta åtgärder. Gruppnivå - avidentifierad statistik möjlig Tydliggör för chefer och medarbetare vilka områden som brukarna är nöjda respektive mindre nöjda med – en grund för verksamhetsutveckling på varje enhet. Regelbundna avstämningar till Kommunstyrelsen – ökar ex. den enskildes självbestämmande gällande att bestämma VAD som utförs?

5 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Följa upp och utvärdera i vård och omsorgsprocessen

6 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN UH är ett verktyg som används som en del av handläggarens ansvar att följa upp beslutet

7 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Fattar beslut Säkerställer genomförandeplan 2 veckor Följer upp + UH 3 mån Följer upp – ny ansökan? 1 år 3 mån 1 år Ex. beslut på 1 år

8 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Fattar beslut Säkerställer genom- förandeplan 2 veckor Ev. UH När den enskilde kan ha en uppfattning Följer upp – ny ansökan? 3 mån Ex. beslut på mindre än 3 månader

9 Vad ska utvärderas? 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslut om hemtjänst (ram och insatsbeslut) för personer oavsett ålder Vi skiljer inte på hemtjänst (ram och insatsbeslut)

10 Vem ställer frågorna? 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Handläggaren är ansvarig för uppföljning av sitt beslut om hemtjänst Handläggaren ställer frågorna inom ramen för sitt uppföljningsansvar Om handläggarens relation till den enskilde kan påverka svar i positiv el negativ riktning – ta upp med chef om att byta intervjuare

11 Hur ställs frågorna? 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN I dialogintervju – inte skicka hem frågorna Frågorna ställs i första hand vid ett personligt möte med den enskilde alt anhörig/legal företrädare I andra hand i telefonintervju med den enskilde alt anhörig/legal företrädare

12 Vem ska svara? 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Handläggare besvarar bakgrundsfrågor (kön, ålder m.m.) Den enskilde besvarar värderingsfrågor (hur nöjd är du …) Anhörig eller legal företrädare besvarar värderingsfrågorna om den enskilde inte vill eller kan Anhörig eller legal företrädare besvarar värderingsfrågorna utifrån sin värdering av hemtjänsten Förutsätter att det är en anhörig eller legal företrädare som kan ha en uppfattning/kännedom om den enskildes hemtjänst

13 När ska utvärdering göras? 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Senast tre månader från det att beslutet fattades och därefter minst en gång per år Riktmärke är att utvärderingen ska ske när den enskilde kan tänkas ha en uppfattning om hemtjänsten Dvs utvärdera när det utifrån ev. uppföljningsrutiner i stadsdel är lämpligt

14 Två typer av frågor 14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Värderingsfrågornas syfte är att utvärdera den enskildes hemtjänst och att vidta åtgärder om den enskilde är missnöjd/mycket missnöjd. Bakgrundsfrågorna i kombination med värderingsfrågorna ger möjlighet till analys av olika faktorer kring brukarna o deras situation. Syftet är att förbättra hemtjänsten

15 Bakgrundsfrågor (handläggare) 15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Kommun Stadsdel Typ av uppföljning (inom tre månader, årligen) Typ av beslut (ram eller insatsbeslut) Uppföljningsår Utförare av hemtjänst (resurskatalog inlagd) Kön Ålder Tid med hemtjänst Genomförandeplan el inte Huvudskäl till hemtjänst ( psykisk, fysisk funktionsnedsättning, social skäl, annat) Den enskilde el anhörig/legal företrädare svarat

16 Värderingsfrågor (den enskilde el. annan) 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nio frågor (eg sju) Den enskild el. annan värderar, subjektiv uppfattning Två skattningsskalor med 5 betygssteg Betyg 1-2 = underkänt, 3-5 = godkänt

17 Värdera kontinuitet 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Hur ofta får du besök av hemtjänsten? Hur många olika personer från hemtjänsten har du fått besök av den senaste månaden? Hur nöjd eller missnöjd är du med det antal personer som kommit till dig den senaste månaden?

18 Värdera självbestämmande 18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Är du med och bestämmer VAD som ska göras hos dig? (Besvaras inte vid insatsbeslut) T.ex. vad som ska göras vid besöket/hos dig under veckan enligt genomförandeplanen. T.ex. vad som är viktigt för dig vid besöket. Denna fråga besvaras endast om fråga 4 är besvarad med Rambeslut Är du med och bestämmer HUR hjälpen ska utföras? Ex vad du gör själv, vad personalen ska göra, vad du och personalen ev. ska göra tillsammans, på vilket sätt vill du få hjälp med att duscha, hur du vill att städningen utförs. Är du med och bestämmer NÄR hjälpen ska utföras? T.ex. städning varannan vecka istället för var tredje vecka, fm, em, veckodag.

19 Värdera tid, bemötande och generellt 19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Har personalen tillräckligt med tid till de uppgifter som de ska göra hos dig? Hur nöjd eller missnöjd är du med personalens bemötande? Hur nöjd eller missnöjd (övergripande) är du med den hemtjänst du får?

20 Avvikelse o missförhållande 20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Om den enskilde berättar saker av allvarlig natur, förklarar handläggaren att informationen kommer att hanteras inom ramen för avvikelsehantering och Lex Sarah

21 Om den enskilde är missnöjd 21 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ett riktmärke är när den enskilde skattat betygsteg 1 - 2 Med syfte att den enskilde ska bli nöjd och få sina behov tillgodosedda: Steg 1: handläggare kontaktar utförare Steg 2: ansvarig handläggare och utförare har ansvar att tillsammans analysera resultatet och utifrån respektives ansvar vidta lämpliga åtgärder Steg 3: om den enskilde skattat betygssteg 1 – handläggare ta ställning till om även rapportera avvikelse Dokumentera!

22 Lokala rutiner 22 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Varje stadsdel behöver ha rutiner för samverkan mellan handläggare och utförare gällande dialog kring resultatet, avvikelser m.m. Områdescheferna på gemensam planeringsdag - vi ska: Arbeta för samsyn kring den enskildes behov Ta ansvar tillsammans Lyssna på den enskilde och se möjlighet att utföra vad den enskilde behöver.

23 Charlotte Nyberg Strategi/projektledare införa rambeslut och ÄBIC charlotte.nyberg@stadshuset.goteborg.se 031-368 05 76 Attraktiv Hemtjänst


Ladda ner ppt "Utvärdera hemtjänst (UH) Information till utförare av hemtjänst November 2015 1 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."

Liknande presentationer


Google-annonser