Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Tabellerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Tabellerna."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Tabellerna

2 1 Arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet för olika grupper av flyktingar respektive övriga befolkningen 2019 Procent av befolkningen respektive arbetskraften Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

3 2 Kostnad för hälso- och sjukvård 2014 efter födelseland, avvikelse mot genomsnitt Procent Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

4 3 Kostnad för hälso- och sjukvård 2014 efter år i landet, flyktingar från utanför Europa, avvikelse i procent mot genomsnitt för respektive åldersgrupp Procent Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

5 4 Kostnad för hälso- och sjukvård Kronor per invånare, 2014 års priser Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

6 5 Internationell BNP-tillväxt Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. *Danmark, Finland och fastlands-Norge viktade med deras respektive betydelse som mottagare av svensk export. ** Vägt med köpkraftsjusterade vikter. °BNP-utvecklingen i ett tjugotal länder viktade med dessa länders respektive betydelse som mottagare av svensk export.

7 6 Svenska räntor och kronkurser Procent, årsmedeltal Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Riksbanken och Sveriges Kommuner och Landsting. *Vid årets slut.

8 7 Fasta bruttoinvesteringar Procentuell förändring i fasta priser Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

9 8 Hushållens reala disponibla inkomster Procentuell förändring Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

10 9 Försörjningsbalans Procentuell förändring i fasta priser Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. *Lageromslag i procent av BNP.

11 10 Nyckeltal arbetsmarknad Procentuell förändring respektive procent Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. *Kalenderkorrigerade värden. **Procent av arbetskraften 15–74 år.

12 11 Arbetade timmar per sektor Procentuell förändring Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. *Exklusive försäljning av verksamhet till kommuner och landsting. ** Inklusive köp av verksamhet från privata aktörer.

13 12 Näringslivets priser och löner Procentuell förändring Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. *Näringslivet exklusive finans- och fastighetsverksamhet.

14 13 Den offentliga sektorns finanser Procent av BNP Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

15 14 Finansiellt sparande per sektor Procent av BNP Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. *Summan av de inhemska sektorernas finansiella sparande blir definitionsmässigt lika stort som utlandets, bytesbalansen motsvarar inte exakt begreppet finansiellt sparande, vilket förklarar vissa mindre avvikelser i tabellen.

16 15 Utveckling fastighetsavgift per kommungrupp 2008–2016 Utveckling i kronor och kronor per invånare Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

17 16 Beräknade demografiska behov med två befolkningsprognoser Årlig procentuell utveckling samt förändringen under perioden Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Beräkning av SKL med 2015 (maj) respektive 2016 (april) års befolkningsprognos från SCB.

18 17 Nyckeltal för kommunernas ekonomi Procentuell förändring om inget annat anges Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser. *Inklusive skatteväxling 2015 för kollektivtrafik och regionbildning, motsvarande –1 öre på skattesatsen. Skatteväxling 2016 för hemsjukvård, motsvarande +1 öre på skattesatsen. **Kostnader för egentlig verksamhet exklusive bistånd. °Åren 2016–2017 ingår lärarlönesatsningen med 0,3 procentenheter per år.

19 18 Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt kalkylerat tillskott Miljarder kronor Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

20 19 Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring Bidrag i procentenheter, fasta priser Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

21 20 Somatisk specialiserad vård 2009–2014, vårdvolymer och kostnader per invånare i fasta priser Procentuell förändring Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. *Vårdvolym mäts som vårdtillfällen, läkarbesök och övriga besök, viktade med prislappar.

22 21 Nyckeltal för landstingens ekonomi Procentuell förändring om inget annat anges Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser. *Inklusive skatteväxling 2015 för kollektivtrafik och regionbildning, motsvarande +1 öre på skattesatsen. Skatteväxling 2016 för hemsjukvård, motsvarande –1 öre på skattesatsen. **Rensat för effekten av skatteväxling 2015 och 2016. °Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting.

23 22 Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring Bidrag i procentenheter, fasta priser Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. *Rensat för effekten av skatteväxling 2012-2016.

24 23 Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott Miljarder kronor Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Anm.: Redovisningstekniskt förs läkemedelsbidraget till de generella statsbidragen. Överenskommelse mellan parterna saknas idag men vi utgår från att bidraget utvecklas i takt med kostnaderna.

25 24 Nyckeltal för kommuner och landsting 2015–2019 Procent och tusentals personer Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

26 25 Sammantagen resultaträkning 2015–2019 Miljarder kronor Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Anm.: Konsolidering har gjorts avseende köp mellan sektorerna. *Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 5 miljarder

27 26 Kommunernas resultaträkning 2015–2019 Miljarder kronor Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. *Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 3,5 miljarder kronor år 2015.

28 27 Landstingens resultaträkning 2015–2019 Miljarder kronor Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. *Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 1,4 miljarder kronor år 2015.

29 28 Landstingens resultaträkning 2015–2019 Miljarder kronor Ekonomirapporten, april 2016 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. *Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 1,4 miljarder kronor år 2015.


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Tabellerna."

Liknande presentationer


Google-annonser