Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella brott, individuellt straffansvar och immunitet Jur. Dr. Mark Klamberg, lektor 4 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella brott, individuellt straffansvar och immunitet Jur. Dr. Mark Klamberg, lektor 4 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Internationella brott, individuellt straffansvar och immunitet Jur. Dr. Mark Klamberg, lektor 4 mars 2015

2 Disposition I.Lagföring på nationell nivå I.Jurisdiktion II.Immunitet II.Lagföring på internationell nivå I.Nürnberg och Tokyo II.Tribunalerna för f.d. Jugoslavien och Rwanda III.Specialtribunaler IV.ICC - väsentliga kännetecken III.Immunitet IV.Internationella brott

3 Folkrätt Folkrätt består av regler och principer som kan tillämpas på staters agerande, internationella organisationer och deras relationer, samt deras relationer med personer, såvål juridiska som fysiska. American Law Institute, 3rd Restatement of the Foreign Relations Law of the United States, 1987, para.101

4 Internationell straffrätt Internationell straffrätt är en del av folkrätten som rör individuellt straffansvar för allvarliga internationella brott, mer bestämt folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

5 5 Förhållande till övriga områden inom folkrätten Mänskliga rättigheter Humanitär rätt (jus in bello) Internationell straffrätt FN-stadgans folkrätt (jus ad bellum) Svåra överträdelser Grova kränkningar Aggression Anpassning från Bergsmo

6 Territorialprincipen Aktiv personalitetsprincipen Passiv personalitetsprincipen Skyddsprincipen Universalitetsprincipen Flaggprincipen Effektprincipen Lagföring på nationell nivå - anknytningsprinciper

7 7 Lagföring på nationell nivå - exempel 1961/62Eichmann 1998-2000Pinochet (ex parte) 2000Yerodia 2006Arklöv

8 Straffbudet om folkrättsbrott (samma lydelse sedan 1986) 22 kap. 6 § Brottsbalken Folkrättsbrott är ”svår överträdelse av sådant avtal med främmande makt eller sådan allmänt erkänd grundsats, som rör den internationella humanitära rätten.” Se lagrådsremiss från 2013

9 9 Förbrytelser under andra världskriget

10 10 Nürnbergprocessen 20 november 1945 till 1 oktober 1946

11 Kalla kriget och återföreningen av öst-väst

12 Jugoslaviska krigen 1991-2001

13 Folkmordet i Rwanda 1994

14 Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien

15 Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda

16 16 Sammanfattning 1945/46Internationella militärtribunaler i Nürnberg och Tokyo (IMT och IMTFE) Instiftad av segrarmakterna Ingen möjlighet att överklaga Dödsstraff tillåtet 1993/94Internationella krigsförbrytartribunaler för f.d. Jugoslavien och Rwanda (ICTY och ICTR) Instiftad genom resolutioner från FN:s säkerhetsråd Gemensam överklagandekammare 1998Romkonferensen om en internationell brottmålsdomstol (ICC)

17 17 ICC - väsentliga kännetecken - väsentliga kännetecken 1. Brotten 2. Jurisdiktion 3. Utövande av jurisdiktion 4. Komplement till nationell jurisdiktion 5. Brottsoffer 6. Domstolens organ (föreläsning 5/3) 7. Processen vid ICC (föreläsning 5/3)

18 18 1. Brotten “the most serious crimes of international concern” Folkmord Brott mot mänskligheten Krigsförbrytelser (Aggressionsbrottet)

19 19  Brott [ Art. 5]  Tid [Art. 11 ] Territorium [Art. 12(2)(a)]  eller Nationalitet [Art. 12(2)(b)] Begränsas av 2. Domstolens jurisdiktion

20 20 3. Utövande av jurisdiktion (triggermekanism) Hänskjutelse till åklagaren av en stadgepart [Arts. 13(a) & Art. 14] Uganda Demokratiska republiken Kongo Centralafrikanska republiken Mali  Åklagaren agerar på eget initiativ (proprio motu) med tillstånd av förundersökningskammaren [Art. 13(c)] Kenya Elfenbenskusten[Art. 12(3)]  Hänskjutelse till åklagaren av FN:s säkerhetsråd [Art. 13(b)] Darfur (Sudan) Libyen 

21 21 4. Komplementaritets- principen ICC:s åklagare, som kontrolleras av förundersökningskammaren, kommer endast att påbörja en förundersökning eller väcka åtal, om en stat är ovillig eller oförmögen att göra det själv.

22 22 5. Brottsoffer Rätt att delta i förhandlingarna   Har rätt till gottgörelse vilket omfattar restitution, rehabilitering och kompensation

23 Jurisdiktion Vad?Vem? När?Var? IMT Brott mot freden Krigsförbrytelser Brott mot mänskligheten Individer som agerade för axelmakterna i Europa Organisationerna Andra världskriget Ingen begränsning ICTY Folkmord Krigsförbrytelser Brott mot mänskligheten Ingen begränsning Handlingar efter 1991 F.d. Jugoslavien ICTR Folkmord Krigsförbrytelser Brott mot mänskligheten Ingen begränsning Handlingar mellan 1 januari 1994 och den 31 december 1994 Rwanda och angränsande stater ICC Folkmord Krigsförbrytelser Brott mot mänskligheten (Aggression) Personer över 18 år Medborgare i stat som ratificerat vara förutsättning Handlingar efter den 1 juli 2002 Territorium i stat som ratificerat kan vara förutsättning

24 IMMUNITET FÖR STATSFÖRETRÄDARE Senaste årens utveckling mot åtskillnad mellan a) materiell och b) processuell immunitet a) Materiell immunitet – egentligen befrielse från ansvar för handlingen. Omfattar i teorin alla statstjänare. (Jfr beskrivningen i art 27:1, Romstadgan) Varför? Staten, ej den handlande individen, ska ansvara för statshandlingar. Evig. (Jfr art 39:2, Wienkonventionen dipl. förbindelser.) Denna immunitet genombryts vid internationella brott (Ex: Pinochet). 24

25 Immunitet för statsföreträdare, forts b) Processuell immunitet – skyddad mot rättsliga åtgärder. Omfattar bara vissa viktiga statsföreträdare (statschefer, regeringschefer, vissa ministrar, diplomater, etc) (Jfr beskrivningen i 27:2, Romstadgan för ICC) Varför? Vissa företrädare utför viktiga funktioner, och måste därför skyddas –(Även mer traditionella uppfattningar att dessa personer s a s förkroppsligar suveränen) Temporär -- så länge företrädaren upprätthåller det ämbetet (Jfr art 39:2, Wienkonventionen dipl. förbindelser.) Är ofta total. Genombryts inte vid internationella brott (Ex: Yerodia). 25

26 Materiell immunitet Processuell immunitet Typ av handlingarOffentligaOffentliga och privata TidsperiodEvig (jfr artikel 39.2.2, Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser) Temporär. Så länge vederbörande har den relevanta tjänsten (jfr artikel 39.2.1, Wien- konventionen om diplomatiska förbindelser) PersonkategorierAlla statstjänare (i princip) Vissa kategorier Gäller även vid åtal för internationella brott? NejJa Gäller i internationella domstolar? Nej (se bl.a. artikel 27.1, Romstadgan) Nej (se bl.a. artikel 27.2, Romstadgan) 26

27 27 Immunitet - sammanfattning Art. IV Folkmordskonventionen Art. 7 Nürnbergstadgan Art. 7 (2) Stadgan för Jugoslavientribunalen Art. 6 (2) Stadgan för Rwandatribunalen Art. 27 Romstadgan Pinochet, Milosevic, Yerodia Sammanfattning: I princip förhindrar inte immunitet åtal beträffande internationella brott, men statschefer och liknande/vissa befattningshavare, t.ex. utrikesministrar och ambassadörer, är skyddade mot åtal inför nationella domstolar

28 28 Folkmord (artikel 6) Med folkmord avses i denna stadga var och en av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förgöra en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan, nämligen a) att döda … b) att tillfoga … svår kroppslig eller själslig skada, c) att uppsåtligen påtvinga folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis, d) att … förhindra födelser inom folkgruppen, e) att med våld överföra barn från folkgruppen till en annan folkgrupp.

29 29 Brott mot mänskligheten (artikel 7) 1. Med brott mot mänskligheten avses i denna stadga var och en av följande gärningar när de begås som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning med insikt om angreppet: a) Mord. b) Utrotning. c) Förslavning. d) Deportation eller tvångsförflyttning… e) … allvarligt [folkrättsstridigt frihets]berövande. f) Tortyr. g) Våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prosti-tution, … eller varje annan form av sexuellt våld av motsvarande svårighetsgrad. h) Förföljelse av en identifierbar folkgrupp eller … kollektiv … i) Påtvingat försvinnande av personer. j) Brottet apartheid. k) Andra omänskliga handlingar av liknande beskaffenhet …

30 30 Krigsförbrytelser (artikel 8) Sker i väpnade konflikter Viss duplicering gentemot brott mot mänskligheten Svåra överträdelser av IHR och andra krigsförbrytelser (art 8 a-b) Svåra överträdelser av IHR och andra krigsförbrytelser (art 8 c och e)

31 31 Aggression (ny artikel 8 bis) Att leda en stat i en aggressionshandling Svårartat och klart (”manifest”) brott mot våldsförbudet

32 32 8. Rollspel 3 grupper Tre frågor Använd CLICCCLICC

33 Frågor?

34 Tack!


Ladda ner ppt "Internationella brott, individuellt straffansvar och immunitet Jur. Dr. Mark Klamberg, lektor 4 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser