Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att utforma en bra vård för asylsökande. LOVISA PUPP & DANIEL LINDAHL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att utforma en bra vård för asylsökande. LOVISA PUPP & DANIEL LINDAHL."— Presentationens avskrift:

1 Att utforma en bra vård för asylsökande. LOVISA PUPP & DANIEL LINDAHL

2 Forskningsfråga Att utforma en bra vård för asylsökande med traumaproblematik. Relation till omvårdnadsvetenskap Forskningsfråga andra professioner

3 Studien Syfte: Undersöka om asylsökande fann det meningsfullt att få en heltäckande information om hälsa/ohälsa och den svenska sjukvården. Detta i samband med en introduktion som ges till nyanlända asylsökande vid migrationsverket. Inklusions-/exklusionskriterier Resultaten var menade för att eventuellt kunna påverka och förbättra framtida asylsökandes mottagandepolicys.

4 Forskningsmetoder Randomiserad kontrollerad pilotstudie Kvalitativ studie – hermeneutisk fenomenologi

5 Kvalitetskriterier Trovärdighet Giltighet Verifierbarhet Överförbarhet Kvalitetsbedömning

6 Etiskt ställningstagande Sårbar grupp Anpassad information – lättförståelig, respektfull, relevant. Undersökte ej läskunnighet & utbildningsbakgrund Etisk kommitté

7 Diskussion Betydelsefull studie för en SSK:s förmåga att ge god och ändamålsenlig vård. Personcentrerad vård

8 Referenser Ekblad, S., Linander, A. & Asplund, M. (2012). An exploration of the connection between two meaning perspectives: An evidence- based approach to health information delivery to vulnerable groups of Arabic- and Somali-speaking asylum seekers in a Swedish context. Global Health Promotion, 19(3), 21-31. doi:10.1177/1757975912453182 Kristensen, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. Polit. D. F. & Beck, C. T. (2014). Essentials of Nursing Reaearch Appraising Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippinncott Williams & Wilkins. Socialstyrelsen. (2015). Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter: Ett kunskapsunderlag för primärvården (2015-1- 19). Socialstyrelsen. Från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19664/2015-1-19.pdf Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (Red.). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

9


Ladda ner ppt "Att utforma en bra vård för asylsökande. LOVISA PUPP & DANIEL LINDAHL."

Liknande presentationer


Google-annonser