Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläge och utmaningar i elevhälsan. SKL:s elevhälsoundersökning  Varför undersökning?  Vad visade den?  Reflektioner  På gång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläge och utmaningar i elevhälsan. SKL:s elevhälsoundersökning  Varför undersökning?  Vad visade den?  Reflektioner  På gång."— Presentationens avskrift:

1 Nuläge och utmaningar i elevhälsan

2 SKL:s elevhälsoundersökning  Varför undersökning?  Vad visade den?  Reflektioner  På gång

3 Förvaltningsnivåns perspektiv Webbenkät till alla kommuner (mars 2015), svarsfrekvens 84 %  Grundskolans elevhälsa i kommunens skolor  Personalsituationen (rekryteringsbehov, vakanser)  Stöd till skolornas elevhälsoarbete  Elevhälsans kvalitet  Behov och utmaningar

4 Kommunernas organisation av elevhälsan  I hälften – de flesta yrkesgrupperna anställda på förvaltningsnivå  I mer än en tredjedel – de flesta yrkesgrupperna anställda på skolnivå  I resten (14 %) – ungefär hälften vardera  Det varierar mellan yrkesgrupperna

5 Yrkesgrupperna  Tillgång till alla kompetenser som regleras i skollagen  Över hälften har ytterligare yrkesgrupper anställda: - talpedagoger (50 %) - logopeder (41 %) - studie- och yrkesvägledare som del i teamet (37 %) - annan (31 %) - socialpedagog (21 %)

6 Nöjdhet med organisationen  76 % nöjda med sin organisation, 21 % delvis och 3 % missnöjda  Särskilt nöjda med: - samarbetet mellan de anställda inom elevhälsan - rektorernas tillgång till elevhälsans kompetenser - rektorernas möjligheter att påverka elevhälsan utifrån skolans behov  Åsikterna påverkas inte av elevhälsans organisation

7 Vakanser Fyra av tio kommuner har ett fåtal eller flera vakanser:  Specialpedagog (60%)  Skolpsykolog (49 %)  Speciallärare (22 %)  Skolsköterska (22 %)  Skolläkare (15 %)  Skolkurator (14 %)

8 Orsaker till vakanser  Få personer inom yrkesgruppen (60 %)  Konkurrens med andra kommuner (59 %)  Annat (20 %)  Långt från större kommuner och lärosäten (19 %)  Vi kan inte erbjuda de löner som krävs (10 %)

9 Stöd till skolornas elevhälsoarbete  Dialog med rektor om elevhälsan (98 %)  Dialog med rektor om hur elevhälsan fungerar (94 %)  Dialog med rektor om tillgången till yrkesgrupperna (85 %)  Stöd till skolornas elevhälsoarbete (98 %) - Kompetensutveckling av yrkesgrupperna - Styr kompetenser till skolorna efter behov - Kompetensutveckling av rektorerna

10 Kvalitet  Elevhälsan fungerar i stort sett lika bra på alla kommunens skolor (73 %)  Elevhälsans kvalitet varierar relativt mycket mellan kommunens skolor (21 %)

11 Utmaningar inom elevhälsan (ganska/mycket stora)  Behoven hos nyanlända elever (95 %)  Behoven hos elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd (93 %)  Ökande psykisk ohälsa bland eleverna (88 %)  Elever med långvarig skolfrånvaro (73 %)  Effektiva insatser till elever med läs- och skrivsvårigheter (60 %)

12 Önskat stöd från staten  Statliga kompetensutvecklingsatsningar (69 %)  Fler riktade statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan (60 %)  Höjda generella statsbidrag (51 %)  Utbilda fler inom elevhälsans yrkesgrupper (43 %)

13 Reflektioner  Behov av att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet  Behov av att utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd  Behov av förstärkt elevhälsa (första linje)  Behov av utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom elevhälsan

14 På gång  SKL arbetar för att ta fram en strategi för hur vi kan stötta medlemmarna i att skapa inkluderande skolor.  Det handlar om att utveckla inkluderande lärmiljöer – fokus flyttas från eleven till lärmiljön

15 Tack för att ni lyssnade! Ladda ner http://webbutik.skl.se/sv/artikl ar/nulage-och-utmaningar-i- elevhalsan.html


Ladda ner ppt "Nuläge och utmaningar i elevhälsan. SKL:s elevhälsoundersökning  Varför undersökning?  Vad visade den?  Reflektioner  På gång."

Liknande presentationer


Google-annonser