Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bassängbadsnätverk 13 november 2014  Marithe Eriksson, Stockholm  Catarina Kvarnmalm, Lidingö  Värd Malin, Norrtälje Välkomna! Foton kommer att tas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bassängbadsnätverk 13 november 2014  Marithe Eriksson, Stockholm  Catarina Kvarnmalm, Lidingö  Värd Malin, Norrtälje Välkomna! Foton kommer att tas."— Presentationens avskrift:

1 Bassängbadsnätverk 13 november 2014  Marithe Eriksson, Stockholm  Catarina Kvarnmalm, Lidingö  Värd Malin, Norrtälje Välkomna! Foton kommer att tas under dagen

2 Dagens program  08.30-09.00Fika - drop in  09.00-09.10Inledning och praktiska frågor  09.10-10.40Städning och hygien Pia Hagstedt, Processing Bensträckare  10.45-11.10Frågestund Henrik Jansson, Processing Bensträckare  11.15-12.00Presentation Norrtälje badhus  12.00-13.00Lunch (gemensam lunch, lunchen betalar man själv)  13.00-14.00Rundvandring badet Promenad till kommunhuset  14.15-15.00Arbetsgrupper: Guide nya bad och Städråd Fika under tiden  15.00-15.20Summering bikupor  15.20-15.40Stockholms legionellaprojekt  15.40-16.00Summering av dagen, nästa möte, arbets-/styrgrupp  ca 16.30Norrtälje för de som vill och kan, middag På G 18.15

3 Frågor från kommunerna, till Processing  Resonemang kring olika filter och nya filter på marknaden, hur förhålla sig som inspektör  Frågor om klorering med metoden in-line (saltlake + elektrolys). Kan orsaka stadig saltökning i badvattnet  Hur bedömer man som inspektör processritningar och flöden, t.ex. vid en anmälan nytt bad  Klargörande om skillnader mellan utjämningstank och spolvattentank, när man väljer att ha det ena eller det andra eller bådadera

4 Bikupor- Guide till nya bad och Städråd  Bikupa i mars -13, synpunkter  Revidering under sommaren Fastslås MSL, i februari  Bikupa idag- något vi måste ändra? Oklarheter?  Städråd: någon revidering utifrån vad vi hört idag? Vem?

5 Stockholms stad- Projekt varmvattenbassäng - legionella  Samverkan FoHM. Orsak till projektet…  Förberedelser (mer än man tror), Informationsbrev, enkät, avtal, material – kunskap…, ecosstrategi, debitering  upptakt, genomförande  40 badanläggningar provtagna. Alla med bassäng/bassänger med temp >30ºC. Dusch, spolat.

6 Forts varmvattenprojektet  18 objekt positiva för leg. 6 bassänger, 10 dusch, 2 enbart svabb. I bassäng samtidig provtagning på h bakt och PA.  Olika förutsättningar för provtagning i liten eller stor anläggning (ide: bassäng, utjämningstank, dusch spolat)

7 Forts varmvattenprojektet  Andra parametrar dokumenterades samtidigt; temp, pH, klorvärden + fotodokumentation

8 Forts varmvattenprojektet  Vad går projektet ut på?  Vad har MF´s tillsyn vid positiva svar gått ut på? - den pedagogiska uppgiften - kartläggning, felsökning - omprov, 1 – 3 ggr  Rimlig kravnivå vid tillsynen/strategi för egenkontroll:

9 Forts varmvattenprojektet Ur mötesprotokoll 2014-06-25 MF/IDF/FSK: Miljöförvaltningen vill klargöra att god egenkontroll avseende mikrobiell säkerhet av vattensystem innebär att:  Verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap och dokumentation om sina vattensystem.  Rutiner ska finnas för förebyggande kontroll av vattensystemen. Grundläggande är att kontrollera temperaturer på varm- och kallvattenledningar.  I det fall dokumentation visar att det finns tekniska brister som kan innebära förhöjda mikrobiella risker ska vu ta höjd för detta med utökade och tillräckliga rutiner för egenkontroll.  Om BBR´s tekniska egenskapskrav för säkra vattensystem inte klaras ska egenkontrollen utvidgas till att omfatta provtagning avseende legionella.  Om provtagning visar på positiva resultat för legionella gäller för vu att kartlägga var i vattensystemen det finns förutsättningar för tillväxt av bakterier och åtgärda detta på lämpligt sätt, tillfälligt ex via bekämpningsåtgärder, åtgärd av enklare tekniska brister, samt att på längre sikt planera för ombyggnation till säkra vattensystem.  Myndighetens tolerans för förekomst av legionella är noll. Det står klart att riskerna ökar med ökade halter av legionella, men säkra nedre gränser finns inte (FoHM). Förekomst i sig pekar på ett problem som behöver åtgärdas då låga halter vid ett provtagningstillfälle inte är en garanti för att det kontinuerligt är låga halter.

10 Forts varmvattenprojektet Ur mötesprotokoll MF/FSK 2014-10-07: Diskussion riktvärden legionella:  Rikt-/gränsvärden saknas i Sverige. Hur legionella anges på ett analysprotokoll kan också skifta från lab till lab och anges ibland som antal cfu (colony forming units) per 100 ml och ibland som antal cfu per liter.  Mätnoggrannheten skiftar också starkt. Miljöförvaltningen har valt att samarbeta med Folkhälsomyndigheten bl a för att dessa utgör diskussionspartner i projekt varmvattenbassäng 2014, dels p g a hög mätnoggrannhet.  Hållningen bör vara att ta allvarligt också på låg förekomst av legionella i tappvatten. Det går inte att säkert utgå från att det föreliggande analyssvaret är representativt. Nästa provtagning kan visa på höga värden. Alltså: A. Utgå från att förekomst av legionella är ett problem. Genomför probleminventering/genomgång eventuella åtgärder och därefter omprovtagning. B. Om fortfarande närvaro av legionella – genomför noggrann provtagning på systemen så att det om möjligt går att innesluta/utesluta vilka delar i tappvatteninstallationerna som är förorenade. Ex provtagning både på tappkall och tappvarmvatten, olika kretsar för vvc, så att installationer (duschar, beredare etc) kartläggs, etc. C. Utför A men noggrannare. Åtgärder kan förutom felsökning på tappvatteninstallationer exempelvis handla om legionellabekämpning med hetvatten eller kemisk bekämpning.

11 Övrigt  Nästa möte Mars 2015? Plats? Tid? Valfri kommun… Styrgrupp: Marithe, Catarina, xxx Förslag: Energi/miljöklassat badhus, akustik, kloraminer, hygienkampanj, uddaanlägg- ningar, forts legionella, översyn checklistan?  Webben: Ny placering av BNV:s sida till MSL:s samverkansprojekt ( inte under Hälsoskydds- nätverket längre)

12 Tack för idag!

13 Guiden nya bad

14 Städråd

15

16

17

18

19


Ladda ner ppt "Bassängbadsnätverk 13 november 2014  Marithe Eriksson, Stockholm  Catarina Kvarnmalm, Lidingö  Värd Malin, Norrtälje Välkomna! Foton kommer att tas."

Liknande presentationer


Google-annonser