Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ärenden vid det senaste KTN-mötet den 31/5 Karlborgsbanan Funktionshinderstrategi Aktuellt från Kollektivtrafiknämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ärenden vid det senaste KTN-mötet den 31/5 Karlborgsbanan Funktionshinderstrategi Aktuellt från Kollektivtrafiknämnden."— Presentationens avskrift:

1 Ärenden vid det senaste KTN-mötet den 31/5 Karlborgsbanan Funktionshinderstrategi Aktuellt från Kollektivtrafiknämnden

2 Ärenden KTN 31/5 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Tidigarelagd prisjustering (indexkostnader, trängselskatten, resandeökningar) Allmän trafikplikt Öresundståg Strategi för funktionshinderanpassning Kommande remiss Karlsborgsbanan m fl

3 Karlsborgsbanan

4 Utredningsdirektiv (RUN) 1.Potential för personresor 2.Potential för gods 3.Turist – och besöksnäringen 4.Miljöeffekter 5.Kommunernas utvecklingsplaner

5

6 Historik Persontrafiken upphörde 1986 Godstransporter pågick in på 2000-talet Underhållet på sträckan Tibro – Karlsborg drogs in 2003 Underhållet på sträckan Skövde – Tibro drogs in 2008 Beslut om nedläggning av sträckan Tibro – Karlsborg togs 2008 Trafikverket vill ha besked inför beslut angående nedläggning av sträckan Skövde – Tibro

7 Underlag för remissvar 1.Förutsättningar I den genomförda utredningen förutsätts en modern järnväg med 130-160 km/tim och moderna tåg direkt till Göteborg. 2.Jämförbart resandeunderlag Genomförd marknadsbedömning visar att stråket har jämförbart resandeunderlag med flera andra lågtrafikerade banor i Västra Götaland. 3.Ekonomi Även den ekonomiska täckningsgraden är jämförbar med flera andra banor. Underskottet ökar dock med ca 17-22 mnkr/år jämfört med buss. 4.Busstrafiken/resandemålen Dagens busstrafik i stråket ger god tillgänglighet till/från berörda kommuner. Resandemålen (+ 40 % år 2025) skulle kunna uppnås även med en utbyggd busstrafik.

8 Underlag för remissvar 5.Karlsborgsbanan - stora investeringar Det krävs stora investeringar i järnvägen Karlsborg-Skövde. 130-160 km/tim, kontaktledningar, ställverk, signalsystem, mötesspår, stationer. 6.Hypotetiskt exempel Om Karlsborgsbanan hade funnits idag med 160 km/tim hade det inte varit orimligt att bedriva tågtrafik på banan. 7.Investeringsbehov i Västsverige Begränsad ekonomisk ram för järnvägsinvesteringar. Det finns ett stort investeringsbehov i Västsverige som har högre prioritet än Karlsborgsbanan. Karlsborgsbanan har begränsad regional nytta. 8.Befintligt järnvägsnät Nämnden anser att man i första hand bör fokusera på att utveckla kapaciteten i det befintliga järnvägsnätet där det idag bedrivs tågtrafik.

9 Aktuellt från Kollektivtrafiksekretariatet 1.Rollfördelning VGR/VT i kommunsamverkan 2.Tågstrategi 3.Pris- och sortimentstrategi 4.Omläggning av Kinnekulletåget? 5.Sammanträdesdatum 2013 6.Förberedelseinför upphandling av tågtrafik i Västsverige 7.Kommunernas remiss av översiktsplaner 8.Hemsidan 9.Uppdatering av miljö- och klimatstrategi

10 Principiell skiss Tidshorisont detaljeringsgrad 10 år –5 – 10 år2 – 5 år3 mån – 1 år Hög verksamhets- frågor Medel Låg Ramar, mål strategierl. MYNDIGHETEN Västtrafik Myndigheten: Ramar, m ål, strategier, Västtrafik Verksamhetsfrågor: trafikförändringar depåer försäljningsställen upphandlingar, SIU, mm

11 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling Trafikföretag

12 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling Trafikföretag Kommunernas dialog med Västtrafik ang: årliga trafikförändringar, depåer marknadsföring, försäljningsställen upphandlingar, statistik, mm

13 Tågstrategin

14 Tidplan Hösten 2012 Trafikupplägg Produktionsberäkningar Fordonsdimensionering (storlek, antal) Ekonomiska kalkyler Dokumentation Förankring (politiskt, Västtrafik ledning, Trafikverket ledning) Våren 2013 Fortsatt politisk förankring - Kollektivtrafikråden DKR/RKR - Kollektivtrafiknämnd - RS/RF

15 Nuvarande tågtrafik 2011 Antal dubbelturer/vardag MÅL: tredubbla tågresandet Kategorisering 15, 30, 60, 120 Knutpunkter Kinnekulletåget Vättertåg Skövde-Gbg Örebro Karlstad Landvetter flygplats

16 Infrastruktur Västra stambanan Göteborg – Skövde 1,7 mdr Kvarvarande plattformar 225 m Förbigångspår Alingsås-Laxå Fyrspår Gbg-Partille Fyrspår Partille-Floda ARBETSMATERIAL

17 Infrastruktur Kinnekullebanan/Älvsborgsbanan Triangelspår Uppgraderad hast. 160 Älvsb.banan ERTMS-R signalsystem Elektrifiering Lidk-Håkantorp Ny mötesplats Grästorp-Vargön Uppgraderad hast 120 K-banan Elektrifiering Lidk-Gårdsjö ARBETSMATERIAL

18 Infrastruktur Jönköpingsbanan Samtidig infart vid stationer Uppgraderad hastighet 160 ARBETSMATERIAL

19 Pris- och sortimentstrategi

20 Lägesrapport DKR: Pris- och sortimentstrategi 1.Resultatet från tillämpningen av bedömningsmodellen och i referensgrupperna var ganska jämnt. 2.Bedömningskriterium enkelhet: Alt 1: Personliga zoner och alt 2: Fasta cirkelzoner fick bäst. 3.Bedömningskriterium rättvisa: Alternativ 1 låg bäst till. 4.Övriga kriterier var mindre utslagsgivande. 5.Arbetsgruppen har bett om en fördjupad analys kring Robusthet (förändring i teknik, förutsägbarhet för kunden samt intäktspåverkan). De ville också ha översiktlig bedömning av kostnader och tidplan innan man går vidare. 6.En genomgång av arbetet hittills kommer att göras hos varje partigrupp i regionfullmäktige den 17/9. 7.Ambitionen är att den politiska arbetsgruppen lägger förslag om vilken (eller vilka) modell(er) vi ska arbeta vidare med i höst, för dialog i kollektivtrafikråden och därefter beslut i Kollektivtrafiknämnden. 8.När hela arbetet är klart blir det Regionfullmäktige som fattas beslut om genomförande. Alternativ Personliga zoner Fasta cirkelzoner Kommun/område(n)/Region Nollalternativ Bedömningskriterier 1.Enkelhet 2.Rättvisa 3.Robusthet 4.Tillköp 5.Investeringsbehov

21 Omläggning av Kinnekulletåget

22 Omläggning av Kinnekulletåget innan triangelspåret dec 2014?? - Utredning görs i höst - Västtrafik redovisar i kollektivtrafikråden

23 2 v 2-3 v 2 v

24 11/4 2012 Förannonsering gjordes Vinter 2012/13 SIU Våren 2013 Trafikpliktsbeslut Vår/sommar 2013 Framtagning av förfrågningsunderlag Oktober 2013 Publicering förfrågningsunderlag Våren 2014 Tilldelning 1 november 2015 Trafikstart Förberedelser för upphandling och trafikpliktsbeslut av Västtågen

25 Kommunernas översiktsplaner

26 Hemsidan http://www.vgregion.se/kollektivtrafikraden

27 Uppdatering av miljö- och klimatstrategi

28 Miljö- och klimatstrategi Varför göra en uppdatering? -KTN tar över ansvaret för strategier -Trafikförsörjningsprogrammet anger riktlinjer -Nuvarande strategi är 4 år, nya fakta och förutsättn.

29 A. Transportsektorn miljöpåverkan Personresandet negativa miljöpåverkan ska minska. B. Kollektivtrafikens egen miljöpåverkan 1.Fossilfritt minst 95 % 2.Mindre energianvändning 3.Mindre utsläpp av kväveoxider och partiklar 4.Mindre buller 5.Ökad energieffektivitet i Västtrafiks fastigheter. Miljömål i trafikförsörjningsprogrammet

30 Andel biodrivmedel i kollektivtrafik med buss och icke eldrivet tåg 30

31 Nuvarande strategi uppdateras - Kvantifiera målnivåer enligt Trafikförsörjningsprogrammet - Anpassa mål efter branschrekommendationer, även båtar, Kinnekulletåget och anropsstyrd trafik - Fastställa ungefärlig nivå för biogasanvändning hela regionen - Ange inriktning för elektrifiering av bussar

32 Processen för att uppdatera strategin - Tjänstemannaförslag 4 sept - Delregionala råd - Regionalt kollektivtrafikråd - KTN (ev. beslut 1 november 2012)


Ladda ner ppt "Ärenden vid det senaste KTN-mötet den 31/5 Karlborgsbanan Funktionshinderstrategi Aktuellt från Kollektivtrafiknämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser