Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT VAERE TROFAST MOT HAP METODEN Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT VAERE TROFAST MOT HAP METODEN Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska."— Presentationens avskrift:

1 ATT VAERE TROFAST MOT HAP METODEN Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska institutionen, Lunds Universitet Ut af Tåka Kristiansand 2016

2 SÖREN KIERKEGAARD SAMLADE VERK, BAND 18, SYNPUNKTER PÅ MIN FÖRFATTAR VERKSAMHET, ANDRA AVSNITTET, KAPITEL 1 A. §2. GYLENDAL 1964. Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra, För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra, Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.

3 3 PARTITUR som per definition är en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen medskapande. Lundqvist & Ericssons modell för behandling av cannabisberoende är ett

4 TEKNIKEN OCH BEHANDLAREN Metoden fungerar därför den är flexibel inom ramarna, eftersom det är cannabisrökarens behov, som styr fokuset

5 5 PARTITUR som per definition är en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen medskapande. Lundqvist & Ericssons modell för behandling av cannabisberoende är ett

6 ALLIANSBYGGNING  Det första mötet, information och kartläggning.  Behandlarens förhållningssätt  Målet för information/kartläggning.  Teman  Bruk av bilder och illustrationer  Kartläggning  Viktiga element i kartläggningen  Evaluering av samtalen

7 Korttidsminne – Samtal 3 gånger per vecka Fokus enligt fasindelning – teman och frågor Igenkänning istället för ihågkomst - hjälpa klienten att associera Cannabismönstrets automatiska reaktioner och färdiga svar Pedagogisk information om cannabinoidernas verkningmekanismer Användning av teckningar och anekdoter för att konkret beskriva abstrakta skeenden Repetition: Att vid varje session upprepa de specifika ämnena för fasen

8 CANNABISMÖNSTRET

9 Manualen är viktig  som den röda tråden i behandlingen. Haschare har svårt att fokusera och bör därför inte styra samtalet.  Manualen som hjälpmedel – skapar trygghet för patienten/klienten och behandlarna, ingen dold agenda. Klienten vet vad som skall hända och vad som är syftet med behandlingen. Om man ändrar för mycket blir det inte HAP.  Det går inte att krympa programmet. Istället så kan man avbryta ett tag för att sedan återuppta programmet. Det är viktigt att hålla de 3 olika faserna.

10 Manualen kan bli ett hinder  om man följer den för strikt kanske man missar något som är aktuellt för klienten.  Flexibiliteten viktig innanför ramarna, där ramarna är det strukturerade programmet. Flexibiliteten som handlar om helheten. Att se klienten där han/hon är och att hitta en balans  Man kan inte följa klienten i alla lägen, vårt arbete att vägleda.

11 ANPASSNING AV BEHANDLINGEN TILL OLIKA MÅLGRUPPER  Experimenterande/Riskzonen för social problematik Skola och familj Rådgivning, information- Attityder, värderingar, livsstil  Kortare tid i missbruk Kortmanualer, behandling och drogtester, stöd till familj/anhöriga, strategier vid återfall, fritid och skola/arbete  De mest utsatta/längre tids missbruk Omfattande behandlingsinsatser, kombination med psykosocialt stöd Inledning enligt HAP och individuell fortsättning  Män och kvinnor  Samsjuklighet Psykoser, depressioner, ADHD, GAD

12 OBLIGATORISKA INSLAG I HAP:  Programmet pågår 6 veckor  Man träffas tre gånger per vecka, åtminstone de första veckorna  MI som förhållningssätt  Viktig anhörig (kan vara remittent om absolut ingen anhörig, vän eller annan är möjlig) ska delta i början och slutet för info om vad HAP är  Använd blädderblock Fortsätter….

13 OBLIGATORISKA INSLAG I HAP: Forts…..  Hemuppgifter varje vecka + helgplanering  Följa faserna 1-3; medicinsk, psykologisk, social  Fas 1: abstinenssymptomen och faktadel med ångestkurvan, sju punkterna, akut o kroniskt rus, hjärnan och THC  Fas 2: Känslosortering  Fas 3: Socialorientering och återfallsprevention  Tester i början och slutet (KASAM och SCL90)

14 Cannabis program bör baseras på följande: en flexibilitet i utbud för att ha något att erbjuda patienter av olika ålder (Dennis 2003; evidensgrad 2) behandlingsmodell av typ kort intervention, då detta är visat effektivt för att reducera cannabisrelaterade problem hos dem med lägst svårighetsgrad av missbruk (Babor, 2003; evidensgrad 2). behandlingsmodell av mer omfattande slag, vilket fungerar bättre för patienter med högre svårighetsgrad av missbruk; minst 14 sessioner över en 4-månadersperiod med uppföljningssessioner, mer frekvent under inledningsfasen av terapin (Stephens, 2000; evidensgrad 2) 14

15 det är av betydelse att identifiera även subtila försämringar av kognitiva funktioner eftersom dessa påverkar behandlingsresultatet, och metoder för att åstadkomma förbättring bör integreras i behandlingsmodellen (Lundqvist, 1995; evidensgrad 3). fokus på omedelbar avhållsamhet, i praktiken innebärande att möjlighet bör finnas att få urinprov (Copeland, 2001; evidensgrad 2) sessioner för familjemedlemmar och andra betydelsefulla närstående (Azrin, 1994, Joanning, 1992, Hengeler, 1991, Lewis 1990, Szapocznik, 1988; evidensgrad 3) 15

16  kännedom om att långvarig försämring av kognitiva funktioner påverkar såväl presterande när det gäller komplexa uppgifter som inlärningsförmåga; återvinnande av flexibilitet är ett viktigt behandlings mål (Stephens, 2000; evidensgrad 2) fokus på användandet / missbruket i sig själv samtidigt med hjälpåtgärder inriktade mot drogrelaterade kompetensbrister (Dennis, 2003; evidensgrad 2). behandlingen bör innefatta kritisk undersökning av drogrelaterat episodiskt minne (med syfte att skapa en bas för självkännedom) (Lundqvist, 1995; evidensgrad 3) 16

17 strategier för att stärka självkänsla som ej baseras på drogrelaterat episodiskt minne (Budney, 2000; evidensgrad 2). en uppsättning adekvata frågor eller förslag till temata för att åstadkomma adekvat fokus; effektiviteten av ett visst stimulus är avhängigt av dess associativa styrka och relevans (Lundqvist, 1995; evidensgrad 3). 17

18 HAP är en metod som är anpassad efter den farmakokinetiska eliminationsprocessen hos cannabinoiderna. Därför är antalet sessioner olika i de olika faserna. Den medicinska fasen varar mellan dag 1-12 ( 12 dagar) och innehåller ett fokus på de medicinska reaktionerna på abstinensen. Den innehåller 6 sessioner. Om man följer individens specifika avtändningsprofil så är de specifika ämnen och frågor och teman väl anpassade till detta.

19 Från dag 13 till dag 21 har vi den psykologiska fasen Den börjar hos individen när cannabinoiderna inte längre dominerar känslolivet. Detta är en process som varar längre än själva HAP, men som startar där. Denna fas består av 4 sessioner (8 dagar) med uppgift att ange riktningen i känsloutveckling så att det inte uppstår depressiva reaktioner som sedan leder till ett socialfobisk position. Från dag 21 till dag 48 (27 dagar) har vi den sociala fasen, med 8 sessioner. Den bygger på att det har nu blivit möjligt för individen att ha en fri och obunden kontakt mellan sin inre och yttre värld.

20 Session 10 är porten mellan att ha en precuneus som är nersläckt och en ny neuropsykologisk kvalitet. En del i detta är att kunna finna ord som speglar det man känner och diskutera detta för att bygga upp nya associationsbanor och en adekvat anpassning till samhället. FAS testet belyser denna kompetens. Funktion nr 6 får då en kvalitativ funktion. Den har, om individen rökt på mellan 17 och 21, inte utvecklats utan det är det som den social fasen ska hjälpa till med eftersom den mognadsprocessen kommer igång när man slutat med cannabinoiderna. Betänk att metoden fungerar därför den är flexibel inom ramarna, eftersom det är cannabisrökarens behov.


Ladda ner ppt "ATT VAERE TROFAST MOT HAP METODEN Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska."

Liknande presentationer


Google-annonser