Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete Byggledare, intag 2014. Schema  V 47 – måndag den 16 nov, kl. 9 00 - 15 30  V 48 – måndag den 23 nov, kl. 8 30 - 12 00  V 49 – måndag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete Byggledare, intag 2014. Schema  V 47 – måndag den 16 nov, kl. 9 00 - 15 30  V 48 – måndag den 23 nov, kl. 8 30 - 12 00  V 49 – måndag."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete Byggledare, intag 2014

2 Schema  V 47 – måndag den 16 nov, kl. 9 00 - 15 30  V 48 – måndag den 23 nov, kl. 8 30 - 12 00  V 49 – måndag den 30 nov, kl. 8 30 - 12 00  V 50 – måndag den 7 dec, kl. 8 30 - 12 00  V 51– måndag den 14 dec, kl. 8 30 - 12 00  V 51– måndag den 14 dec, kl. 13 00 - 16 00

3 Kursinnehåll  V 47 – måndag den 16 nov, kl. 9 00 - 15 30  Tidsplan  Ämnesval  Metoder  Tekniker  Lästeknik  Arbetets skriftliga utformning – grov disposition  V 48 – disposition, rapportmall  V 49-V51 – Word

4 Tidsplan  När ska arbetet vara klart? När man vet det får man räkna baklänges  Hur lång tid tar det att skriva rent?  Ska handledaren få läsa, när och hur lång tid?  Hur lång tid tar det att skriva ett utkast?  Hur mycket tid behövs för insamlandet av materialet?  Hur lång tid tar det att planera och välja ämne?

5 Ämnesval  Vad är du intresserad av?  Vad vill du arbeta med i framtiden?  Har du synpunkter på utbildningens innehåll?  Fördjupning inom det område du skulle vilja ha mer av, eller saknar i utbildningen

6 Ämnesval – begränsning i ämne, tid och rum Alltför omfattande ämne: Svenskt jordbruk Precisera och begränsa: Svenskt jordbruk – rapsodling Svensk jordbrukspolitik 1939-1945 Svenskt jordbruk – sydöstra Skåne

7 Uppgift  Har du valt ett ämne? – Fundera!  Gör en tidsplan

8 Metoder  Sätt att närma sig det ämne man tänker skriva om och hur man ämnar behandla ämnet  Påverkar och genomsyrar hela processen 1. Deskription 2. Fallstudie 3. Hypotesprövning 4. Komparation

9 1. Deskription Metoder  Passar bra i de flesta sammanhang och kanske särskilt väl för praktiska arbeten. T ex:  Hur ett land ser ut eller hur det styrs  Hur en organisation fungerar eller hur ett beslut har kommit till

10 2. Fallstudie Metoder  Mycket användbar i de undersökningar och då som en alternativ och ofta kompletterande forskningsväg tillsammans med andra metoder  Syfte med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet får representera verkligheten i stort. T ex:  Beskriva en konstnär genom att välja ut ett verk

11 3. Hypotesprövning Metoder  Hypotes – ett antagande  Vanlig inom många vetenskaper och tillämpas särskilt i väl avgränsade uppsatser  Två sätt att gå till väga i sin undersökning: I. Hypoteserna falsifieras: Det kan inte ha berott på.. II. Hypoteserna verifieras och då går den över till att vara ett faktum T ex:  Ett flygplan har störtat. Beror det på felmanövrering, på bränslebrist, på isbildning…

12 4. Komparation Metoder  Komparation = jämförelse  Tänk på följande: a. Utgå från enheter som går att jämföra b. Sortförvandling måste ske (Olika länders valutor måste omskrivas i samma valuta) c. Såväl likheter som olikheter skall beskrivas T ex:  Jämföra olika länders energiförbrukning

13 Uppgift  Vilken av metoder kan passa för ditt ämne? Fundera!  Välj metod utifrån syfte, problemformulering och avgränsning

14 Tekniker  Sätt på vilket man samlar in material för att kunna beskriva, jämföra och formulera hypoteser  Materialinsamlingen kan ske genom: 1. Litteraturstudier 2. Intervjuer 3. Enkäter

15 1. Litteraturstudier Tekniker  Litteratursökning  Använd bibliotekens databaser (Sökord, Nyckelord)  Rådfråga bibliotekarier  Källkritik  Lästeknik  Snabböversikt  Detaljerad översikt  Studieplanering  Intensivläsning Uppgift:  Fundera och skriv ner alla sökord/nyckelord som du kan komma på.

16 2. Intervjuer Tekniker  Tidskrävande  att genomföra och att bearbeta  Välj noga vilka personer som ska intervjuas och vilka frågor du tänker ställa  Använd bandspelare om respondenten tillåter (kan vara hämmande)  Anteckna (även det kan vara hämmande)  Reservera tid efter intervjun för att anteckna eller tala in – minnet bleknar  Sänd över utskriften till den intervjuade för att göra eventuella rättelser

17 3. Enkäter Tekniker  Enklare sätt att samla in information  Formulärets utformning (snyggt, åskådligt, entydigt och enkelt)  Måste vara grundligt genomarbetad  Inga ledande frågor  Svarsalternativen måste utesluta varandra  Hög svarsfrekvens (80 %)

18 Skriftlig utformning - Disposition  Titelsida  Innehållsförteckning  Bakgrund och inledning, syfte, problemformulering  Metod  Resultat  Diskussion  Sammanfattning  Litteraturförteckning/Källförteckning  Bilagor

19 Checklista  Sätt upp en deadline. Gör en tidsplan för olika delar  Skriv regelbundet  Sluta skriva vid ett sådant ställe i texten att det blir lätt att börja igen  Kontrollera att alla viktiga delar finns med  Kontrollera sidantal  Harvard eller Oxfordsystemet?  Grupparbete?  Redovisning?


Ladda ner ppt "Examensarbete Byggledare, intag 2014. Schema  V 47 – måndag den 16 nov, kl. 9 00 - 15 30  V 48 – måndag den 23 nov, kl. 8 30 - 12 00  V 49 – måndag."

Liknande presentationer


Google-annonser