Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Källa: Nord Pool Spot Elåret 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Källa: Nord Pool Spot Elåret 2011."— Presentationens avskrift:

1 Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Källa: Nord Pool Spot Elåret 2011

2 Elanvändningen i Norden sedan år 1996, TWh Källa: Nord Pool Spot Elåret 2011

3 Elspotpris Nord Pool Spot respektive EEX (tyskt elpris) Källa: Nord Pool Spot, EEX Elåret 2011

4 Elspotpris, terminspris samt pris på utsläppsrätter Källa: Nord Pool Spot Elåret 2011

5 Pris på utsläppsrätter på Nasdaq OMX Commodities Källa: Nord Pool Spot Elåret 2011

6 Priset på utsläppsrätter samt prisdifferenser mellan Norden och Tyskland Källa: Nord Pool Spot, EEX Elåret 2011

7 Timvisa områdespriser i Sverige Källa: Nord Pool Spot

8 Elåret 2011 Installerad effekt per elområde, MW SE1SE2SE3SE4SE Vattenkraft 5 2558 0152 58734116 197 Kärnkraft 9 363 Vindkraft 1984871 2949202 899 Övrig kraftvärme 2835224 3782 8057 988 Kraftvärme, fjärrvärmesystem 1602602 2448873 551 Kraftvärme, industrin 1222605223351 240 Kondenskraft 6181 0051 623 Gasturbiner 9935771 570 Övrigt 11125 Hela riket5 7369 02317 6214 066 36 447

9 Alla byten mellan elhandelsföretag per år Källa: SCB Elåret 2011

10 Kunders rörlighet, per januari åren 2001–2012 Källa: SCB Elåret 2011

11 Elprisets uppdelning för villakunder med elvärme och avtal om rörligt pris, löpande priser, januari respektive år Källa: STEM och SCB Elåret 2011

12 Total energitillförsel i Sverige 1973–2011 Källa: SCB Elåret 2011

13 Total tillförd energi i relation till BNP 1973–2011 (1995 års priser) Källa: SCB Elåret 2011

14 Elanvändningen per BNP-krona 1970–2012 (1995 års priser) Källa: SCB Elåret 2011

15 Elanvändningen fördelad på olika användare 1970–2011 Källa: SCB Elåret 2011

16 Industrins elanvändning i förhållande till förädlingsvärdet 1970–2011 (1991 års priser) Källa: SCB Elåret 2011

17 Relativ fördelning av hushållsel (undersökning år 2007) Källa: Energimyndigheten

18 Total eltillförsel i Sverige 1951–2011 Källa: Svensk Energi Elåret 2011

19 Normaliserad elproduktionsmix i Norden Källa: Svensk Energi Elåret 2011

20 Tillrinningens variation i förhållande till normalårstillrinningen för åren 1960–2011 Källa: Svensk Energi Elåret 2011

21 Tillrinningsvariation i de kraftproducerande älvarna Källa: Svensk Energi Elåret 2011

22 Regleringsmagasinens fyllnadsgrad Källa: Svensk Energi Elåret 2011

23 Regleringsmagasinens fyllnadsgrad Källa: Svensk Energi

24 Elåret 2011 Energibranschens bruttoinvesteringar löpande priser Källa: SCB

25 Vindkraftens installerade effekt i MW de senaste tio åren Källa: Svensk Energi Elåret 2011

26 Vindkraftsproduktion per år

27 Månadsvis genomsnittlig elproduktion de senaste tio åren i relation till elanvändningsprofilen över året Källa: Svensk Energi Elåret 2011

28 Installerad effekt i kraftvärmesystem i fjärrvärmen (till vänster), respektive i industriell mottryck under åren 2002–2011 Källa: Svensk Energi Elåret 2011

29 Elproduktion fördelad på bränslen i kraftvärmesystem i fjärrvärmen, respektive i industriell mottryck under åren 2002–2011 Källa: Svensk Energi Elåret 2011

30 Utvecklingen av förnybar elproduktion Källa: Svensk Energi Elåret 2011

31 Ägande av elproduktion, värden för år 2011 Källa: Svensk Energi Elåret 2011

32 Ändring i ägande av elproduktion åren 1996–2011 Källa: Svensk Energi Elåret 2011

33 De fem största elproducenterna i Sverige och deras totala produktion i Norden år 2011 Källa: Svensk Energi

34 Elproduktion och elanvändning i Sverige under åren 2009–2011, TWh/vecka Källa: Svensk Energi Elåret 2011

35 Elproduktion och elanvändning i Norden under åren 2009–2011, TWh/vecka Källa: Nord Pool Elåret 2011

36 Profil över elförbrukning för dygn med högsta elförbrukning år 2011 respektive typdygn vinter och sommar Källa: Svenska Kraftnät och Svensk Energi Elåret 2011

37 Nettoflöde av el per grannland till och från Sverige år 2011, GWh/vecka Källa: Svenska Kraftnät Elåret 2011

38 Utsläpp till luft från elproduktion av NO x och SO 2 år 2000−2010 i förhållande till total elproduktion Källa: SCB, Naturvårdsverket, Svensk Energi Elåret 2011

39 Elproduktion i kraftvärmeanläggningar, TWh Källa: Svensk Energi

40 Utsläpp till luft från elproduktion av CO 2, år 2000−2010 i förhållande till total elproduktion Källa: SCB, Naturvårdsverket, Svensk Energi Elåret 2011

41 SF6-läckage (% av total användning inom produktions- och elnätsverksamheten) Källa: Svensk Energi Elåret 2011

42 Elåret 2010 Elskattens*(energiskatten på el) utveckling sedan år 1951 Källa: SCB och Energimyndigheten

43 Åtgärdstakten i vädersäkring av det svenska elnätet, år 2001−2010 Källa: Svensk Energi Elåret 2011


Ladda ner ppt "Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Källa: Nord Pool Spot Elåret 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser