Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till studier på avancerade nivå vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI ht 2011 VÄLKOMNA! Hushållsvetenskap Kostekonomi Kostvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till studier på avancerade nivå vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI ht 2011 VÄLKOMNA! Hushållsvetenskap Kostekonomi Kostvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till studier på avancerade nivå vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI ht 2011 VÄLKOMNA! Hushållsvetenskap Kostekonomi Kostvetenskap Slöjd

2 Upplägg Presentation av lärare och studenter Master- och magisterutbildningarnas upplägg – en översikt Kurser på avancerad nivå Uppsatsämnen redan nu! Intro till MHA301 och MHA201 Registrering Intro MHA301, Uppgift 2 Helena Åberg

3 Lärare och studenter Lena Jonsson, kursansvarig Lena.Jonsson@ped.gu.se 031-786 4232 Helena Åberg Helena.Aberg@ped.gu.se 031-786 4236 Owe Stråhlman Owe.Strahlman@ped.gu.se 031-786 2392

4 Universitetsutbildningar Grundnivå →Kandidatexamen 180 hp, uppsats 15hp Avancerad nivå →Magister-/masterexamen Magister 60hp, uppsats 15hp Master 120hp, uppsats 30hp Forskarnivå →Licentiat-/doktorsexamen Licentiat 120hp Doktor 240hp

5 Masterexamen eller magisterexamen? Läses som fristående kurser

6 Masterutbildning Studier på avancerad nivå Omfattar 120 hp (2 år) Minst 15 hp färdighetskurser (t ex vetenskapliga metodkurser) Minst 60 hp ämneskurser (kurser inom huvudområdet) Minst 30 hp självständigt arbete (alt. 2 x 15 hp) Tillåtet att ta 30 hp på grundnivå Kurserna ges som fristående kurser Se vidare utbildningsplan på IKI:s hemsida (Utbildning→Master-magisterkurser vid IKI)

7 Magisterutbildning Studier på avancerad nivå Omfattar 60 hp (1 år) Krävs ett självständigt arbete om minst 15 hp Tillåtet att ta 15 hp på grundnivå Se vidare utbildningsplan på IKIs hemsida (utbildning→Master- magisterkurser vid IKI)

8 Fristående kurser på avancerad nivå vid IKI Färdighetskurs MHA301 Vetenskapliga perspektiv och metoder III, 7,5hp, Ht Ämneskurser MHA202 Ledarskap – fördjupning, 15hp (Ke), Ht Inställd MHA204 Hållbar matkonsumtion i storhushåll, 15hp (Ke), Vt MHA203 Hälsofrämjande kostinterventioner, 15hp (Kv), Ht Inställd LSA210 (slöjd)och LHA210 (Hv) Kunskapssyn och bedömning, 7,5hp, Ht/Vt, Vt MHA201 Ämnesfördjupning, 7,5hp, Ht Självständigt arbete MHA302 Magisteruppsats, 15hp, Vt MHA303 Magisteruppsats, 30hp, Vt

9 Att välja uppsatsämne….. Undersök vad som forskas på just nu, t ex genom kolla Nydisputerade och pågående avhandlingar vid IKI Påverkan på skolbarns matvanor – undervisning och reklam ur ett hälsoperspektiv: Hillevi Prell (disputerade i maj)Hillevi Prell Slöjd – projektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker: Peter Hasselskog (disputerade i april) Peter Hasselskog Food processing: Barriers to or opportunities for Organic Foods in the Catering Sector: Anna PostAnna Post Främja hälsosam kroppsvikt och hälsosamma matvanor i sporter med viktklasser: Stefan PetterssonStefan Pettersson Matvanor och klimatförändringar: Ann Parinder Ann Parinder Massmedia och matvanor: Steingerdur OlafsdottirSteingerdur Olafsdottir Sociala normer i ungdomars matkultur: Jenny Rendahl Jenny Rendahl

10 MHA301, Vetenskapliga perspektiv och metoder, 7,5 hp Ska det vara nödvändigt?

11 Agenda för kursintroduktion, MHA301 Kursplan med Mål Tidigare studenters utvärderingar Studiehandledning Uppgifter, examination, utvärdering Kurstid, schema Litteratur Kommunikation via GUL Övriga frågor

12 Kursens Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Kunskap och förståelse - Återge och förklara olika teoribildningar och forskningsansatser inom fälten hushållsvetenskap, kostekonomi, kostvetenskap respektive slöjd.

13 Kursens Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Färdighet och förmåga - Jämföra och välja teori och forskningsansats till valda forskningsfrågor inom det egna fältet. - Värdera, välja och använda metoder för datainsamling och analys av såväl numeriska som ickenumeriska data. - Granska och kritiskt bedöma uppsatser och avhandlingsarbete inom det egna fältet. Värderingsförmåga och förhållningssätt - Bedöma etiska krav i forskningsprocessen

14 Det är Du som bestämmer vad Du vill få ut av kursen! Meningen är att: föreläsningar litteraturstudier diskussioner i seminarier och skriftliga arbetsuppgifter ska bilda en helhet som tillsammans bidrar till att kursens mål nås. Det är du själv som ansvarar för och driver studierna framåt

15 Revideringar enligt tidigare studenters utvärderingar Kursen bidrog till kunskap inför uppsatsen Kurslitteratur: Brymans ”Social research methods” bör bytas/kompletteras med en svensk version. Statistikboken är bra. Statistikmomentet bör revideras Studieplanen är i huvudsak bra Kursens förläggning över hösten fungerar bra

16 Dokumentation Skriftliga rapporter som ingår: Problematisering, perspektiv och begrepp med exempel ( Uppgift 1) Kvalitativa metoder och analys (Uppgift 2) Kvantitativa, statistiska metoder (Uppgift 3) Opponera på 1 doktorsavhandlingar och 1 licentiat- eller magisteruppsats (Uppgift 4) Rapport från en doktors- eller licentiatdisputation (Uppgift 5)

17 Uppgift 1 och 2 Problematisering ( Uppgift 1) Ansvarig lärare: LJ Uppläggning: Föreläsning + inlämning Studenterna arbetar 2-3 i grupp. Omfattning 2 A4-sidor individuellt + 1 sida från gruppen. Kvalitativa metoder och analys (Uppgift 2) Ansvarig lärare: Helena Åberg Uppläggning: Kort introduktion + seminarium + inlämning Inlämningsuppgiften är individuell. Omfattning 2 A4-sidor. På seminariet redovisar studenterna 2 och 2

18 Uppgift 3, 4 och 5 Kvantitativa metoder och analys (Uppgift 3) Ansvarig lärare: Owe Stråhlman Uppläggning: Föreläsning + inlämning Studenterna arbetar 2 och 2. Opponera på 1 doktorsavhandlingar och 1 licentiat- eller magisteruppsats (Uppgift 4) Ansvarig lärare: LJ Uppläggning: Kort introduktion + seminarium + inlämning Inlämningsuppgiften är individuell. Omfattning 6 A4-sidor. Närvara och rapportera från en doktorsdisputation (Uppgift 5) Ansvarig lärare: LJ Uppläggning: Kort introduktion + inlämning Inlämningsuppgiften är individuell. Omfattning 1 A4-sidor.

19 Examination - bedömning Examination sker skriftligt och muntligt, såväl individuellt som i grupp. För godkänd kurs krävs kunskaper som svarar mot kursens mål, ett aktivt deltagande vid seminarier och godkända inlämningsuppgifter. Vid bedömningen tas hänsyn tas till studentens förhållningssätt till perspektiv, teorier, begrepp samt visad förmåga till analys och reflektion. För väl godkänd kurs krävs förutom kriterier för godkänd, särskild förmåga till kritisk analys och reflektion i den egna läroprocessen och att studenten kan uttrycka detta i anslutning till arbetsuppgifter och redovisning i kursens samtliga moment samt med egen drivkraft och självständighet genomför kursen.

20 Utvärdering via kursportalen Utvärdering genomförs via kursportalen GUL. Som underlag används kursplan och studiehandledning. Tid finns avsatt vid det sista kurstillfället.

21 Schema – förslag! V.DagTidMomentLärare* Sal 35 Fr. 2 sept..10.00-12.00Introduktion LJ CE11 36 On. 7 sept. 13.00–15.00 Problematisering, m.m. LJ C105 38 On. 21 sept.13.00-15.00 Kvantitativ metod OS A2119 och analys – Statistik (Uppgift 3 introduceras) 39 On. 28 sept.13.00-15.00 Kvantitativ metod OS A2119 och analys - Statistik (Uppgift 3) 41 On. 12 okt 13.00-15.00 Kvantitativ metod OS A2119 och analys - Statistik (Uppgift 3, slutrapport) 43 Må 24 oktInlämna uppg. 1 till LJ 45 On. 16 nov.13.00-16.00 Kvalitativ metod- HÅ C105 Seminarium (uppgift 2) 46 Må. 28 novInlämna uppg. 5 till LJ 50 To. 15 dec. 10.00-15.00Seminarium/Redovisning av LJ C105 uppsatser (Uppgift 4) Utvärdering LJ __________________________________________________________________________

22 Och så litteraturen … Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 223s.(Repetition) Bryman, Alan (2008). Social Research Methods. (3. ed.) Oxford: Oxford University Press. 800s. alternativt Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 502s. Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis, & Løkensgard Hoel, Torlaug (2011). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur. (223 s.) (Repetition) Ejlertsson, Göran (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 275s. Granskär, Monica & Höglund-Nielsen (Red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 210s.(Repetition) Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) (1991). Forskningsetiska regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 17s. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (2011). Utformning av rapport och examensarbete. Tillgänglig: http://www.iki.gu.se/utbildning/student/examensarbeten. (15 s.)http://www.iki.gu.se/utbildning/student/examensarbeten Patel, Runa, & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. 149s.(Repetition) Dessutom tillkommer annan litteratur enligt anvisningar.

23 Kommunikation via GUL, Göteborgs universitets lärplattform!

24 …och så till sist.. Frågor? Lycka till med kursen !!!

25 MHA201, Ämnesfördjupning Kursplan med Mål Resultat av kursutvärderingar Upplägg - schema Dokumentation Litteratur Utvärdering Övriga frågor

26 Kursens Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna Kunskap och förståelse - Förklara och diskutera vetenskapliga teorier inom det egna fältet (hushållsvetenskap, kostekonomi, kostvetenskap eller slöjd) Färdighet och förmåga - Utifrån en avgränsad frågeställning söka, urskilja, jämföra och kritisera litteratur inom det egna fältet - Identifiera och motivera relevanta forskningsfrågor på en fördjupad nivå inom ett avgränsat område utifrån en begränsad frågeställning söka, urskilja, jämföra och kritisera litteratur inom något av områdena hushållsvetenskap, kostekonomi, kostvetenskap respektive slöjd

27 Revideringar enligt tidigare studenters utvärderingar Studenterna mycket nöjda med upplägg och genomförande Tydligare upplysningar om formalia kring slutrapporten Låg genomströmning – ev. mitterminsseminarium?

28 Upplägg – preliminärt schema Fre 2 sept.Introduktiontill fördjupningsarbetet On 21 sept. Ämnesdefinition sänds till Lena via mail Må 26 septHandledare utses och meddelas via GUL Student kontaktar handledaren och diskuterar litteratur Ons 12 okt.Litterturlista godkänd av handledare och student Mån 5 dec.Första utkast till avrapportering lämnas av student till handledaren Diskussion mellan student och handledare Mån 9 jan. 2012 Ämnesfördjupningsrapport inlämnas av student till handledaren Fre 13 jan.Ämnesfördjupningsrapporten godkänns av handledaren alternativt återlämnas till student för komplettering

29 Dokumentation Ämnesdefinition Beskrivning av ämnet för uppsatsen Omfattning; ca 2 sidor, Times 12 Inlämning till Lena via mail Slutrapport Sammanställning av den lästa och bearbetade litteraturen Omfattningen; ca 15 – 20 sidor, Times 12 Inlämning av utkast senast den 5 december till handledaren Inlämning av slutrapport senast den 7 januari till handledaren

30 Litteratur för Ämnesfördjupning Individuell litteratur Omfattning ca 3000 sidor inkluderande såväl svensk som internationell litteratur Handledaren godkänner litteraturen i samråd med studenten senast den 12 oktober

31 Några hållpunkter! Litteraturen ska omfatta minst ca 3000 sidor. Den ska vara såväl svensk som internationell Det är denna litteratur som ligger till grund för ditt magisterarbete Det är du som ska ta kontakt med handledaren, gärna innan du gör litteraturlistan så att handledaren får lite fylligare information inom vilket område du vill göra din magister. Handledaren behöver också lite betänketid och har ofta goda tips att ge. Du sänder ett första förslag på litteraturlista till handledaren Handledaren kommenterar och kompletterar listan Du och handledaren beslutar litteraturlistan senast 12 oktober Denna lista behöver inte vara den slutgiltiga, litteraturläsning leder ju alltid till nya tips om bra litteratur.


Ladda ner ppt "Introduktion till studier på avancerade nivå vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI ht 2011 VÄLKOMNA! Hushållsvetenskap Kostekonomi Kostvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser