Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstämman 2016 Gerd Bergman Utvecklingschef NTA Skolutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstämman 2016 Gerd Bergman Utvecklingschef NTA Skolutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstämman 2016 Gerd Bergman Utvecklingschef NTA Skolutveckling

2 Vilka är de tre mest betydelsefulla faktorerna för att delta i NTA ? 1: 2: 3:

3 Elevaktivt undersökande arbetssätt Elevaktivt undersökande arbetssätt Teman Kontinuerlig kompetens- utveckling Organisation NTA – modellen

4 Hur tar ni reda på det?

5 Lokal utvärdering

6 Kollegialt lärande, nätverk Kontinuerlig kompetens- utveckling Utbildning för utbildare och samordnare Tema- utbildning, tematräffar Effekten av kompetens- utveckling inom NTA ? Uppfattar lärarna att undervisningen påverkas? I så fall hur? Enkät efter genomförd temautbildning Enkät för lärare och förskolepedagoger som har arbetat med några NTA-teman Lokal utvärdering av NTA – utveckling av ”verktyg”

7 Teman Elevaktivt undersökande arbetssätt Elevaktivt undersökande arbetssätt Utvecklar förmågor enligt Lgr 11 Överens- stämmelse med kursplaner, stöd för bedömning Ämnesteori och didaktik faktagranskat av NTA:s vetenskapliga råd. Hur uppfattar lärare och förskolepedagoger detta stöd för att utveckla undervisningen? Hur uppfattar eleverna arbetssättet och möjligheten att utveckla sina förmågor? Elevenkät Enkät Översikt av NTA och Lgr 11 Lokal utvärdering av NTA – utveckling av ”verktyg”

8 Hållbar, långsiktig organisation Samordnare Politiker, förvaltning och rektorer Regionalt och nationellt nätverk nätverk Lärare och elever Materiel- hantering Sker uppföljning och förankring av den lokala verksamheten kontinuerligt? Förslag till kommun- övergripande årsrapport Enkät till rektorer Diskussions- underlag för rektor Lokal utvärdering av NTA – utveckling av ”verktyg”

9 Ett tankeexperiment…. 3 kommuner som ej är med i NTA….. Dela in skolor i NTA eller inte NTA (socioekonomiskt liknande) NTA-skolorna arbetar strategiskt med hela NTA- modellen: -Förvaltning, rektorer, samordnare, lärare deltar i planeringsseminarium med kunskap om, implementering av och handlingsplan för NTA- modellen. -Lärare genomför temautbildning för varje tema de arbetar med, temautbildning och vidareutbildning -Eleverna och lärarna arbetar med NTA-teman, 2 per läsår Jämförelsegruppen undervisar på samma sätt som tidigare.

10 Resultaten utvärderas noga.. Vilka är effekterna på: - Kompetensutveckling? - Elevers lärande? -Organisation – skolutveckling? Vad kan man ta reda på enkelt? Vad är risk att man missar?

11 Elevaktivt undersökande arbetssätt Elevaktivt undersökande arbetssätt Teman Kontinuerlig kompetens- utveckling Organisation, lokal, regional, nationell NTA – modellen Utvärdering

12 LASER- utvärderingen Vad betyder den för NTA?

13 Utvärdering av LASER-modellen (LASER i3) LASER = Leadership and Assistance for Science Education Reform Utvecklat av NSRC – National Science Resource Center, ansvariga nu: SSEC (Smithsonian Science Education Center) Undervisning med stöd av STC- enheter = NTA-teman NTA är utvecklat med inspiration från LASER – modellen, en skolutvecklingsmodell Utvärdering 2010 – 2015. Ansvariga: University of Memphis, Center for Research in Educational Policy (CREP) Finansiering US Department of Education, i3-programmet (Investing In Innovation)

14 Curriculum Curriculum (IBSE, STC- units) Materials support Professional Development Administrative and Community Support Assessment LASER Model Shared vision and goals

15 The LASER Model: A Systemic and Sustainable Approach for Achieving High Standards in Science Education Executive Summary ssec.si.edu/laser-3

16 LASER i3 Utvärderingen berör c:a 60 000 elever i ”public schools” i tre områden. 9 000 elevers resultat på tester studerades 2011 – 2014. Metod: Matched-pair RCT (Randomized Controlled Trial), Skolor med samma egenskaper väljs ut. Slumpvis väljs de skolor ut som ska få ”behandlingen” respektive vilka som inte ska få den. Elever som gick i ”LASER –skolor” (som fick ”full dos” av LASER-modellen) matchades mot jämförelsegrupper som hade undervisning som vanligt (comparison group). Eleverna genomförde standardiserade tester i naturvetenskap, engelska och matematik. Dessutom omfattande utvärderingen kvalitativa studier i fokusskolor. Studien genomfördes i: New Mexico, 8 skoldistrikt Houston Independent School District North Carolina, 7 skoldistrikt

17 LASER Model Shared vision and goals SSEC arbetade nära regionala partners i projektet (t ex Los Alamos National Laboratory Foundation i New Mexico) Syfte: Hitta viktiga intressenter i varje region för att förankra arbetet. Hur? Anordnade informationsmöten med skolor, administratörer på distriktsnivå, ”teacher leaders”, myndighetspersoner, föräldrar, organisationer i samhället och lokala företag för att förankra stödet för initiativet. Skapade ledningsgrupper som gick ledarskapsutvecklingsutbildning under en vecka. Skrev femåriga strategiska planer för alla hörnstenarna i LASER-modellen. Erbjöd även fördjupningsutbildning för utvecklingsgrupperna.

18 LASER i norra delen av New Mexico

19 Administrative and Community Support Problemet: Osäkerhet kring förändring av undervisningen. Lösningen: skapade medvetenhet på ett lokalt plan om poängen med IBSE (Inquiry Based Science Education) workshops för skolledare om hur IBSE kan förbättra skolresultat över ämnesgränserna anställde regionala samordnare som gjorde regelbundna besök på skolorna ordnade årliga möten för regionala ledare för att dela erfarenheter och ta itu med gemensamma utmaningar Problemet: hög omsättning på lärare och administratörer. Lösningen: komprimerade temautbildningar för nyanställda, ledda av erfarna LASER-lärare digitala on-demand filmer för att stötta pågående kompetensutveckling Stöttade kollegialt lärande genom uppbyggandet av lokala ”Professional Learning Communities (PLCs)” inom och mellan LASERi3-skolor Problemet: anpassa temana till läroplanen. Lösningen: utvecklade dokument som hjälpte lärarna att integrera temana i lokala läroplaner arrangerade workshops för att få temaarbetet att överensstämma med lokal läroplan kompletterande material på nätet tillgängligt för alla Problemet: språkbarriärer. Lösningen: Översättning av material på spanska.

20 Professional Development För lärarna: 1 - 3 STC-teman om året i tre års tid temautbildning i varje tema fördjupningsutbildning i temat efter ett år komprimerade utbildningar för nyanställda, ledda av erfarna LASER-lärare digitala on-demand filmer för att stötta pågående kompetensutveckling lokala Professional Learning Communities (PLCs) inom och mellan LASERi3-skolor workshops för att få temaarbetet att överensstämma med lokal läroplan För utvecklingsgrupperna: en veckas ledarskapsutvecklingsutbildning fördjupningsutbildning För skolledarna: fortbildningsworkshops om hur IBSE kan förbättra skolresultat över ämnesgränserna årliga möten för regionala ledare för att dela erfarenheter och ta itu med gemensamma utmaningar Curriculum Curriculum (IBSE, STC- units)

21 Mycket intressanta resultat! Statistiskt signifikanta positiva resultat på Lasergruppens elevers resultat på nationella prov i ”science, reading and mathematics” Speciellt för ELL – English language learners, elever med individuellt stöd samt elever med FRL (free or reduced price lunch) Klassrumsobservationer visar på en tydlig skillnad för Lasergruppens elevers arbete i klassrummet; mer av ”collaborative-learning, students observed gathering evidence, experiental Hands-on learning” etc Lärarenkäter visar på att Lasergruppens lärare känner sig mycket mer förberedda på undervisning i naturvetenskap (IBSE) än jämförelse- gruppen.

22 * ”Statistically significant results” Statistisk säkerställd effekt, dvs på statistiska grunder kan man avfärda möjligheten att utfallet beror på slumpen. # ”educationally meaningful results”. Statistisk säkerställd effekt som är tillräckligt stor för att ha betydelse för undervisningen. Curriculum Curriculum (IBSE, STC- units) PASS = ett test för bedömning av kunskaper i naturvetenskap. Det används i 22 delstater i USA.

23 * # HISD Middle School Stanford Mathematics Test 50 60 70 80 90 Medelvärde Jämförelse grupp LASER- grupp Eleverna i Houston Independent School District genomförde även delstatstester i läsning, matematik och NO. LASER-eleverna visade på * Statistiskt säkerställda resultat # ”Educationally meaningful”, dvs resultat som påverkar undervisningen Dvs bättre resultat än jämförelsegruppen i alla tre ämnen.

24 HoustonNew Mexico North Carolina 20% 40% 60% % observation 80% 100% Jämförelsegrupp LASER-grupp Lärande i samarbete ”Collaborative learning ” (observationer i klassrum i fokusskolor) Curriculum Curriculum (IBSE, STC- units)

25 Professional Development 67.6 % av LASER-lärarna upplevde att de hade stor nytta av kompetensutvecklingen inom LASER, jämfört med 23.1% av lärarna i kontrollgruppen 64.7 % av LASER-lärarna kände sig mycket väl förberedda för att undervisa IBSE (Inquiry Based Science Education) 44% i kontrollgruppen

26 Assessment I North Carolina: SSEC tilldelades ett treårigt i3- utvärderingsförlängningsstöd; CREP kommer att följa utvalda NC LASER-elever när de går vidare till middle- och high school och mäta ”post-i3 elevers” resultat och den systematiska förändringen i skoldistrikten. Denna utvärdering kommer att ge SSEC möjligheten att studera faktorer som handlar om hållbarheten i de goda elevprestationerna hos post-i3-elever och systematisk förändring. Vad händer sen?

27 Laser Model Shared vision and goals I HISD: projektet lever vidare i engagerade skolor stark kärntrupp av lärarledare fortsätter jobba åt SSEC som utbildare, talare och förespråkare för detta i och utanför Houston. I New Mexico: Los Alamos National Laboratory (LANL) Foundation fortsätter arbetet. Planen: att integrera LASER- skolor med the Inquiry Science Education Consortium (ISEC) till ett frågebaserad-NO-initiativ, som kan stå till hela regionens tjänst. Öronmärkt $2 million per år till detta och staten New Mexico har förbundit sig till $100,000. I North Carolina: SMT Center med stöd av SSEC utökar sin infrastruktur för hållbar NO-undervisning. SMT Center kommer att fortsätta stödja frågebaserad NO med $2.5 million öronmärkta för att växa stegvis inom nya distrikt och bekosta planerna för två regionala materielcentraler. Konceptet för dessa centraler kom ursprungligen från LASER-ledare i samverkan med omgivande samhälle efter att ha deltagit i SSEC’s Strategic Planning Institute.

28 Utvärdering Lokal utvärdering, systematiskt kvalitetsarbete Internationellt Laser i3 Nationellt: IFAU:s utvärdering Stöd för utvärdering av elevers lärande i NTA-teman Tidigare utvärderingar och rapporter (se NTA:s hemsida)


Ladda ner ppt "Föreningsstämman 2016 Gerd Bergman Utvecklingschef NTA Skolutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser