Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AFF - Forum för förvaltning och service Årsstämma 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AFF - Forum för förvaltning och service Årsstämma 2010."— Presentationens avskrift:

1 AFF - Forum för förvaltning och service Årsstämma 2010

2 AFF 2009 i korthet Strategisk plan Nya Aff-dokument Utvecklingsplanen för Aff fortlöper Revideringsarbete av ABFF pågår Samhällsbyggandets DokumentRåd (SBDR) arbetar enligt plan –AFF och BKK ska kartlägga gränssnitt mm Auktorisation påbörjas Nordic FM samarbetsforum för internationell standardisering Peter Ovsiannikow VD i Aff Service AB

3 Aff skapar förutsättningar för en väl fungerande Fastighetsförvaltning och FM och är det natruliga valöet vid upphandling eller kvalitetssäkring Aff:s verksamhetsidé år att verka för utveckling av kvalitet och kompetens inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (Facility Management och Facilities Services, FM/FS) genom att –arbeta för standardisering och enhetlighet när det gäller begrepp, definitioner och avtalsdokument genom att utveckla Aff-konceptet –initiera eller medverka i utvecklingsprojekt –vara engagerad i branschens kompetensutveckling och auktorisation av yrkesroller i branschen. Strategisk plan

4 Aff skapar förutsättningar för en väl fungerande Fastighetsförvaltning och FM och är det natruliga valöet vid upphandling eller kvalitetssäkring Strategisk inriktning Utveckla och marknadsföra Aff-konceptet, så att den blir en accepterad branschstandard när det gäller styrande- och stödjande dokument för Fastighetsförvaltning och FM/FS genom att –utveckla upphandlings- och avtalsdokument för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster, Aff) –handha partsförhandlingarna avseende Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (ABFF) samt utarbetande av gemensamma termer för Aff-dokumenten (Aff Definitioner) Med Aff-konceptet skapa en gemensam grund för utveckling och fortlöpande förbättring av arbetsformer och processer för effektiv och kvalitativ förvaltning. Bedriva utvecklingen av Aff-konceptet med breda arbets- och referensgrupper och därigenom skapa också en gemensam mötesplats för diskussion om branschgemensamma frågor. Vara engagerad inom kompetensutveckling och utbildning. Detta uppnås genom att vara aktiv i och framföra branschens krav och behov i lämpliga sammanhang och att verka för auktorisation av enskilda yrkesroller, som ett medel att öka attraktionskraften för branschen och kvalitetssäkringen av arbetet. Aff har redan fattat beslut om att utföra auktorisation av fastighetsförvaltare. Strategisk plan

5 5 AFF:s organ och Arbetsformer Medlem Styrelse Strategi/Utveckling Medlem Aff Service AB VD *) ABFF- utskottet *) Bolaget är Aff:s operativa och kommersiella organ. Leds av VD, som företräder Aff i löpande frågor. Kansli – Projekt – Arrangemang mm Aff-kommittén Utbildningsrådet Int. standardisering Tillf. arbetsgrupper

6 Aff-kommittén Nya dokument under utgivning 1.Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 2.Aff Definitioner 10 3.Energieffektivisering 10 4.Förenklade mallar (webbaserade) Pågående projekt 1.Revidering Administrativa arbetsuppgifter 2.Revidering ABFF

7 Vägledning och Aff-definitioner 10 Anpassning av Aff till EU-standard för upprättande av FM- överenskommelser Helhetsperspektiv – strategisk analys innan upphandlingsfas Två nya dokument: 1 Uppdatering av Aff-definitioner med 24 termer från EU-standarden 2 Beskrivning av strategisk process och uppdatering av Upphandlingsföreskrifter

8 Ramavtal/ Upphandling Tilläggs- beställning Aff-mall Energioptimering 10 TillsynSkötselFelavhjälp ande underhåll Optimering utredning och modell för uppföljn Mindre investering Planerat underhåll Större investering och ombyggnad Komplett förfrågningsunderlag omfattande byggnader och installationer Helhetsansvar inklusive optimering och utredning av befintliga system. Dock inte planerat underhåll och investeringar Inklusive komplett modell för uppföljning 3 alternativa entreprenadmodeller: - leverantören tillhandahåller uppföljningsmodell - beställaren tillhandahåller uppföljningsmodell - beställaren tillhandahåller uppföljningsmodell samt incitament och vite utgår

9 ABFF-utskottet Förändringsagenda: –Modernisera och samla bestämmelser om Kvalitet och Miljö –Utveckla kraven på entreprenörens egenkontroll –Beställarens kontrollfunktion; översyn av formuleringar och reklamationsregler –Statuskontroll: benämning och ”rättsverkningar” –Förenklad tvistelösning –Översyn av bestämmelser om ansvar och försäkring –Definitioner mm om underhåll

10 Auktorisation påbörjas Utbildningskravet fastställt System för kunskapskontroll (validering) anskaffat Auktorisation påbörjas i september Informationsinsats planeras Utbildningsrådet ombildas –Kontakter med utbildningsmarknaden –Samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU)

11 Fastighetskommittén AFF/UTEK Programförklaring –Bevaka internationellt standardiseringsarbete inom fastighetsunderhåll –Verka för implementering av internationell standard i branschdokument och branschavtal –Forum för utveckling av riktlinjer och metoder/modeller för ledning, styrning och uppföljning av fastighetsunderhåll Prioriteringar –Underhållsterminologi och underhållsmanagement –Internationella standardiseringsprojekt –Utvecklingen inom byggnadsundnerhåll, Life cykle managment etc.

12 Bokslut 2009 Budget 2009 Medlems- och serviceavgifter Royalty Övriga intäkter10200 Summa intäkter Kommittéverksamhet Seminarier, information Föreningskostnader Summa kostnader RESULTAT11010

13 Valberedningens förslag Styrelse: Lennart Andersson, ordförande (omval) Beställarintresset: Johan Lausing (nyval) Gösta Gustavsson (omval) Emma Henriksson (nyval) Anders Lindberg (omval) Jan Mohlin (omval) Utförarintresset: Carl-Johan Hansson (omval) Ulf Wretskog(nyval) Bengt Jildmalm (omval) Lars Täuber (omval) Paul Synnott (omval) Konsultintresset: Christin Löfvenberg (omval) Göran Werner (omval) Revisorer: Ingemar Rindstig Bengt Olsson Maria Wallinder (suppl.) Ingemar Bergander (suppl.) Valberedning: Christoffer Köhler Magnus Kristiansson Bengt Månsson (Aff:s ordförande adjungerad)

14 Verksamhetsplan 2010 Förstärka och förankra AFF och öka kännedomen om Aff- systemet –Kommunikation och marknadsföring –Kunskapsseminarier –Idéseminarier –Medlemsrekrytering –Ökat nätverksbyggande Utveckla Aff-dokumenten –Genomföra beslutade utvecklingsprojekt –Planering och prioriteringar för det fortsatta arbetet enligt Utvecklingsplanen –Samverkan med BKK och i Samhällsbyggandets DokumentRåd

15 Verksamhetsplan 2010 Internationalisering – Fortsatt engagemang i Nordic FM – Arbetsgrupp tillsatt för att bevaka och följa internationellt standardiseringsarbete Auktorisation – Auktorisation av förvaltare införs under året

16 Utvecklingsplan Aff –Ny version av ADM –Följdändringar befintliga dokument (Beskrivningsnytt) –Revideringar ABFF –Gränsdragningar/samordning angränsande standardavtal (AB m.fl.) –Utvecklingsplan för ny generation Aff enligt idéskiss –Bevaka internationell standardisering (löpande) 2011 –Inventera behovet och ta fram förenklade Aff-mallar –Översyn av terminologi för drift och underhåll –Uppdatering av boken om Aff –Påbörja arbetet med genomförande av en långsiktig utvecklingsplan

17 Budget 2010 Bokslut 2009Budget 2010 Medlems- och serviceavgifter Royalty Auktorisationsavgifter450 Övriga intäkter/Seminarier10100 Summa intäkter Kommittéverksamheten Seminarier, information Förenings- och bolagskostnader Oförutsett125 Summa kostnader RESULTAT1100

18 Avgifter Medlemsavgift –5 000 kr per medlem Serviceavgift (exkl. moms) –1 000 per medlem för företag; max kr – kr för organisationer


Ladda ner ppt "AFF - Forum för förvaltning och service Årsstämma 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser