Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningsbesked Emmi Jozsa Enheten för miljöanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningsbesked Emmi Jozsa Enheten för miljöanalys."— Presentationens avskrift:

1 Anläggningsbesked Emmi Jozsa Enheten för miljöanalys

2 Bakgrund Regeringen ansökte om förlängt statsstödsgodkännande feb 2015 Promemoria om ändringar i lagen om hållbarhet sept 2015 Lagrådsremiss okt 2015 Beslut om lagändringar dec 2015 Ändringarna träder i kraft 1 jan 2016

3 Bakgrund Statsstödsreglerna uppdaterades 2014 Förordningen 651/2014 med nya riktlinjer, artikel 43 punkt 3 –Stöd ska endast beviljas anläggningar som producerar andra hållbara biobränslen än livsmedelsbaserade biobränslen. Driftstöd till anläggningar som producerar livsmedelsbaserade biobränslen och som har inlett sin verksamhet före den 31 december 2013 och ännu inte avskrivits fullständigt ska emellertid undantas enligt denna artikel, dock högst till 2020.

4 ÄNDRINGAR I LAGEN OM HÅLLBARHET (HBL)

5 HBL Nya definitioner –livsmedelsbaserade biodriv­me­del: biodrivmedel som framställs från spannmål eller andra stärk­el­se­rika grödor eller från socker- eller olje­grö­dor,

6 HBL Artikel 2 punkten 113 för­ord­ning 651/2014 där stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt ar­tik­larna 107 och 108 i fördraget Stärkelserika grödor överens­stämmer med definitionen i ILUC-direk­tivet Det finns ingen definition av sockergrödor och oljegrödor Råvaror som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier är inte livsmedelsbaserade biodrivmedel

7 HBL

8

9

10

11 Lagen om skatt på energi 7 kap. 3 d § 7 kap. 4 §

12 ÄNDRINGAR I FÖRORDNINGEN OM HÅLLBARHET (HBF)

13 HBF 3 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flyt­an­de biobränslen.

14 HBF 19 § Det kontrollsystem som ska visa att ett biodrivmedel som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi inte är livs­medelsbaserat ska innehålla de rutiner som anges i 14 §.

15 HBF 20 § Det kontrollsystem som ska visa att ett livsmedelsbaserat biodriv­medel som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi har producerats i en anläggning som tagits i drift före den 31 dec­em­ber 2013 och inte är fullständigt avskriven ska innehålla rutiner som säker­ställer att varje parti biodrivmedel 1. går att spåra till den anläggning där det har producerats, och 2. har producerats i en anläggning som omfattas av ett intyg från en obe­ro­en­de revisor eller annan oberoende granskare med motsvarande kompetens om att kraven uppfylls. Krav på spårbarhet enligt första stycket 1 ska uppfyllas i enlighet med de rutiner som anges i 14 §…

16 HBF 20 § I fråga om en anläggning som producerar biogas som levereras via rörledning krävs dock endast att det visas att samma mängd biogas som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen om skatt på energi har köpts in från den anläggningen. Den som köper biodrivmedel endast från leverantörer som har anlägg­nings­besked, får uppfylla första stycket 2 genom en rutin som säkerställer att intyget finns tillgängligt hos en tidigare leverantör i produktionskedjan.

17 HBF 21 § Vid begäran om anläggningsbesked ska den rapporteringsskyldige redo­visa för Statens energimyndighet hur kontrollsystemet är utformat. 22 § Tillsynsmyndigheten får ge ett anläggningsbesked som avser en viss av­gränsad tidsperiod, om den rapporteringsskyldige styrker att –1. kraven för an­läggningsbesked är uppfyllda för de biodrivmedel som under den perioden läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi, och –2. detta har kontrollerats på det sätt som sägs i 19 § eller genom upp­gifter som säkerställer det som sägs i 20 § första stycket 1 och 2.

18 HBF 23 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställig­heten av 19–22 §§. 25 § Statens energimyndighet ska skicka uppgift om meddelade och åter­kallade hållbarhetsbesked och anläggningsbesked till Skatteverket.

19 VÄGLEDNING OM ANLÄGGNINGSBESKED (VA)

20 VEM OMFATTAS? Rapporteringsskyldiga företag är de företag som har rätt att söka hållbarhetsbesked Reglerna om anläggningsbesked gäller inte rapporteringsskyldiga företag som använder flytande biobränslen för uppvärmning och elproduktion.

21 VAD BEHÖVS? Den som ansöker om anläggningsbesked ska ha ett kontrollsystem Kontrollsystemet ska inkludera rutiner för inköp eller produktion av biodrivmedel Kontrollsystemet ska också omfatta intyg av anläggningars drifttagning och avskrivning Vid ansökan om anläggningsbesked ska Energimyndigheten kunna säkerställa att ett kontrollsystem finns för att ett anläggningsbesked ska kunna utfärdas

22 KONTROLLSYSTEM Kontrollsystemet bör vara utformat med avseende på vilken typ av biodrivmedel den rapporteringsskyldige hanterar.

23 PRODUKTIONSANLÄGGNING? Tagna i drift före 31 dec 2014 Fullständigt avskrivna Uppfyller kraven i 3 kap 2 §, punkt 2 HBL och läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d eller 4 § LSE

24 AKTÖR 1 Om rapporteringsskyldig enbart hanterar biodrivmedel som producerats från restprodukter och avfall behöver inget kontrollsystem finnas utöver det kontrollsystem som krävs inom systemet för hållbarhetskriterier. Det ska i ansökan om anläggningsbesked anges att inga livsmedelsbaserade biodrivmedel hanteras.

25 AKTÖR 2 Om den rapporteringsskyldiga hanterar livsmedelsbaserade biodrivmedel, men endast sådana som uppfyller kraven, ska ett kontrollsystem finnas som säkerställer att spårbarhet finns till den anläggningen där biodrivmedlet producerats samt att volymen omfattas av ett intyg från oberoende revisor. För rapporteringsskyldiga som innehar ett hållbarhetsbesked ska redan ett spårbarhetssystem finnas vilket anses uppfylla kraven för spårbarhet även för anläggningsbesked. Inköpsrutiner ska implementeras för att säkerställa att de mängder biodrivmedel som köps in omfattas av ett intyg om drifttagning och avskrivning.

26 AKTÖR 3 Om den rapporteringsskyldiga hanterar både biodrivmedel som uppfyller men också biodrivmedel som inte uppfyller kraven, ska rutiner finnas i kontrollsystemet som säkerställer att avdrag enbart görs för mängder som uppfyller kraven. Dessa rutiner ska utformas så att de omfattar alla mängder som hanteras av den rapporteringsskyldige. Mängderna får inkluderas inom ett massbalanssystem likt det som redan ska finnas för hållbara biodrivmedel. Dessutom ska rutiner finnas för skattedeklaration inom företaget så att alla mängder deklareras korrekt.

27 AKTÖR 4 Rapporteringsskyldiga som enbart köper biodrivmedel som uppfyller kraven från andra rapporteringsskyldiga som innehar ett anläggningsbesked ska ha en inköpsrutin som säkerställer att leverantörer av samtliga mängder innehar giltiga anläggningsbesked. Det behövs inga ytterligare rutiner för att säkerställa anläggningars drifttagning eller avskrivning eftersom sådana rutiner redan ska finnas hos leverantörerna. Det ska anges i ansökan om anläggningsbesked att den rapporteringsskyldige enbart hanterar biodrivmedel som uppfyller kraven och att samtliga mängder köps in från leverantörer med giltiga anläggningsbesked.

28 Exempel på aktörstyp Aktörtyp 1 Biogas från avfallslam Aktörtyp 2 Biodiesel från raps Aktörtyp 3 Biogas från livsmedel för både transport och uppvärmning/elproduktion Aktörtyp 4 Köper enbart livsmedelsbaserade biodrivmedel som uppfyller kraven från annan med anläggningsbesked

29 LIVSMEDELSBASERADE? Livsmedelsbaserade biodrivmedel: –spannmål eller and­ra stärkelserika grödor (vete, råg, havre och majs) –rotfrukter (potatis, jordärtskocka, sötpotatis, maniok och jams) –stamknölar (taro) –Sockergrödor avses sockerbetor och socker­rör –Oljegrödor avses raps, soja och oljepalm

30 LIVSMEDELSBASERADE? Råvaror som inte omfattas av definitionen: –material som innehåller både cellulosa och lignin (biomassa från skog och vedartade energigrödor) –material som främst består av cellulosa och hemicellulosa med ett lägre lignininnehåll (energigrödor med lågt stärkelseinnehåll som rajgräs, jungfruhirs, miskantus, italienskt rör och andra sådana täckgrödor före och efter huvudgrödor) –rester från livsmedels- och fodergrödor (halm, stjälkar, agnar och skal) –andra råvaror som inte omfattas är vall

31 PRODUKTIONSANLÄGGNING? Omfattar ej anläggningar som enbart hanterar restprodukter och avfall Omfattar ej anläggningar där pressning av oljepalm eller raps till jungfrulig olja sker Omfattar ej depåer där färdiga drivmedel blandas Kan finnas flera produktionsanläggningar i en produktionskedja

32 PRODUKTIONSANLÄGGNING? Tagen i drift före 31 dec 2013 och inte vara fullständigt avskriven Drifttagning inkluderar fysisk produktion, inklusive hantering av råvaror Fullständig avskrivning –God redovisningssed i Sverige –Följer Bokföringslagen och Årsredovisningslagen –Nyinvesteringar innebär att anläggningen inte anses fullständigt avskriven

33 INTYG? Livsmedelsbaserade biodrivmedel ska omfattas av ett intyg Intyget ska baseras på anläggningens årsredovisning för föregående år Intyget ska omfatta drifttagning och fullständig avskrivning Intyget ska utfärdas av en oberoende revisor eller oberoende granskare med revisionskompetens

34 INTYG? Om produktionsanläggningen är känd –Intyget omfattar alla mängder som producerats i anläggningen Om produktionsanläggningen inte är känd –Intyget omfattar angivna mängder –Information om produktionsanläggningen ska kunna göras tillgänglig via leverantörers spårbarhetssystem på begäran av EM eller KOM

35 AKTÖR 1 och 4 Intyg behövs ej för biodrivmedel som inte är livsmedelsbaserade Intyg behöver ej uppvisas om livsmedelsbaserade biodrivmedel som uppfyller kraven från andra rapporteringsskyldiga med giltiga anläggningsbesked Intyget finns då hos leverantören Spårbarhet ska finnas till leverantören enligt HBL

36 OBEROENDE REVISOR? Oberoende, samma betydelse som i vägledningen för hållbarhetskriterier (ER 2012:27) –Anläggningens egna revisor –Extern revisor –Oberoende granskare med revisionskompetens Kompetens ska kunna uppvisas på begäran

37 VÄSENTLIG ÄNDRING? Anmäla till Energimyndigheten –Ändringar inom kontrollsystemet Anmälan skickas elektroniskt enligt instruktioner på Energimyndighetens web

38 ÅTERKALLELSE? Gäller tillsvidare Återkallas om förutsättningarna för beskedet inte längre uppfylls Beslut om återkallelse gäller omedelbart Beslut om återkallelse gäller ej retroaktivt

39 HUR ANSÖKA?


Ladda ner ppt "Anläggningsbesked Emmi Jozsa Enheten för miljöanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser