Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillit, Trivsel och Trygghet i förskolan En översyn av rutiner mm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillit, Trivsel och Trygghet i förskolan En översyn av rutiner mm."— Presentationens avskrift:

1 Tillit, Trivsel och Trygghet i förskolan En översyn av rutiner mm

2 Uppdrag Med anledning av de mycket allvarliga händelserna med misstänkta sexuella övergrepp på barn inom förskolan finns det skäl att genomföra en grundlig genomgång av barn- och utbildningsnämndens rutiner och riktlinjer. Även om det i dagsläget inte finns skäl att tro att rutiner brustit, är det rimligt att en sådan genomgång görs. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar om en sådan genomgång, där syftet att finna möjligheter som ytterligare stärker säkerhet och trygghet för barn som vistas i förskolan. Vidare ska avsikten utöver det vara att utveckla stöd och kompetenshöjande insatser till de som arbetar i förskolan rörande frågeställningar som handlar om sexuella övergrepp på barn. Redovisning av genomgång av rutiner mm och eventuella förslag till åtgärder ska lämnas till barn- och utbildningsnämnden den 1 december 2015 Förslag till beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en genomgång av rutiner och riktlinjer. Genomgången ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01

3 Uppdrag sammanfattat Uppdraget innebär Genomgång av rutiner och riktlinjer. Finna möjligheter som stärker säkerhet och trygghet för barnen. Utveckla stöd och kompetenshöjande insatser till de som arbetar i förskolan rörande frågeställningar som handlar om sexuella övergrepp på barn.

4 Debatt Debatten handlade mycket om: Förbjud privata mobiler/kameror i förskolan För många vikarier särskilt öppning/stängning Använd övervakningskameror Män får aldrig vara ensamma med barn Bemanning och möjlighet att ha kontroll över alla ytor Hur ska man agera när man misstänker att kollegor inte behandlar barn rätt

5 Varför TTT När något så hemskt har inträffat gäller det att skapa tillit, trivsel och trygghet istället för att bygga murar som hindrar de 99,9% duktiga, ambitiösa och omtänksamma medarbetarna att göra sitt bästa för barnens harmoniska utveckling. Vi ska göra det svårt för den som vill illa, men trots det skapa goda förutsättningar för de andra att framgångsrikt utföra sitt viktiga värv. Därför kallar jag rapporten Tillit, trivsel och trygghet.

6 Lagstiftning Diskrimineringslagen (2008:567) samlar innehållet från flera tidigare lagar om diskriminering i en ny lag. Skollagen (2010:800) vars 6 kapitel innehåller regler kring kränkande behandling. Utifrån dessa lagar ska två planer upprättas: Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling.

7 Genomgång av planer Alla förskolor har inför läsåret 2014-2015 upprättat Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling utifrån ett gemensamt grunddokument.

8 Genomgång av planer 1.Lagstiftningen 2.Vision för förskolan 3.Övergripande mål för förskolan 4.Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 5.Vad står begreppen för i planen mot kränkande behandling 6.Kartläggning 7.Framtagande av planerna 8.Förskolans förankringsarbete 9.Förskolans arbete med främjande insatser 10.Förskolans arbete med förebyggande insatser 11.Förskolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier 12.Förskolans åtgärder mot kränkande behandling 13.Utvärdering och uppföljning 14.Ansvarsfördelning 15.Arbetsgång vid incidenter 16.Arbetsgång när vuxen kränker, hotar eller misshandlar barn Bilaga Blankett för dokumentation

9 Definitioner Diskriminering innebär att förskolan på osakliga grunder behandlar ett eller flera barn sämre än andra barn. Man skiljer på direkt och indirekt diskriminering.

10 Definitioner Direkt diskriminering innebär att något barn missgynnas och att detta har en direkt koppling till någon av de sju diskriminerings- grunderna.

11 Definitioner Indirekt diskriminering innebär att förskolan t ex tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

12 Definitioner Diskrimineringsgrunderna är: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder.

13 Definitioner Trakasserier är behandling som kränker ett barns värdighet och har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

14 Definitioner Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet eller principen om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskriminerings- grunderna. Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.

15 Granskningen av planerna Man diskuterar på olika sätt riskområden Man uppmärksammar att det kan finnas tillfällen då vuxna uppträder olämpligt mot barn Man är medveten om vikten av information till vikarier Man har utfört ett omfattande kartläggnings- arbete

16 Granskningen av planerna Man har arbetat tillsammans över avdelningsgränser Utifrån kartlagda risker har man planerat åtgärder Men Man har inte funderat över att någon pedofil skulle kunna finnas bland personalen

17 Granskningen av planerna Slutsats: Planerna uppfyller väl lagstiftningens intentioner bortsett från den förbisedda punkten om pedofili. Planerna bör kompletteras i detta avseende

18 Andra styrande dokument Riktlinjer för mottagande av praktikanter i förskola (2015-01-14) Råd och stöd angående fotografering i förskola, fritidshem och skola (2014-04-23)

19 Vilka nya risker har uppmärksammats? Två typer kan lätt urskiljas: Någon fotograferar eller filmar barn som är avklädda Någon berör otillbörligt barns privata kroppsdelar

20 Foto och filmproblemet Inget totalförbud – Verksamhetens behov tillgodoses – Förvaltningens råd ska iakttagas – Verksamhetens utrustning ska användas Förbjud användandet av privata kameror, filmkameror, mobiltelefoner, surfplattor mm som kan användas som fotoutrustning

21 Problemet med otillbörlig beröring av privata kroppsdelar Problemet är nära knutet till: Bemanningsproblematiken – Män i förskolan – Kameraövervakning – Vikarieproblematiken Lokalernas (och ev utemiljöns) utformning – Mer insyn i lokalerna

22 Kompetensutveckling - förslag på områden Anmälningsplikten Allmänt ökad kompetens kring övergrepp Hur kan man tala med barn om sexualitet Öka chefernas kompetens i krisarbete Ensamarbete –kopplat till männens situation Kompetensutveckling för föräldrar? – Forskningsprojektet på Linnéuniversitetet

23 Förvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rapporten ska ligga till grund för åtgärder i enlighet med rapportens intentioner


Ladda ner ppt "Tillit, Trivsel och Trygghet i förskolan En översyn av rutiner mm."

Liknande presentationer


Google-annonser