Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Medborgare och civilsamhälle Förvaltning och offentlig sektor Kanaler för politisk påverkan Statens centrala institutioner 2009-03-26 Förvaltning och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Medborgare och civilsamhälle Förvaltning och offentlig sektor Kanaler för politisk påverkan Statens centrala institutioner 2009-03-26 Förvaltning och."— Presentationens avskrift:

1 1 Medborgare och civilsamhälle Förvaltning och offentlig sektor Kanaler för politisk påverkan Statens centrala institutioner 2009-03-26 Förvaltning och politik

2 2 En enkel definition av offentlig förvaltning Den organisation som bereder och/eller verkställer politiska beslut (NE)

3 3

4 4 Förtroende 2005Trend (1995-2005) Sjukvården+ 53- 22 Riksbanken+ 46 i.u. Universitet, högskola+ 44 i.u. Polisen+ 30- 26 Grundskolan+ 23- 19 Säkerhetspolisen (SÄPO)+ 16i.u. Domstolarna+ 9- 15 Försvaret- 9- 24 Kommunstyrelserna- 16 i.u. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)- 35 i.u. EU-kommissionen- 43 i.u. Förtroendet för delar av den offentliga förvaltningen (Källa: SOM-institutet)

5 5 Förvaltningsblocket på MSoP

6 6 Varför bör vi som statsvetare bry oss om förvaltningen? (Se t.ex. Rothstein och Ahlbäck Öberg) Politik handlar om de processer som avgör vem som får vad, när, hur och varför (Lasswell 1936) Detta bör i en demokrati i hög grad bestämmas av valda företrädare Förvaltningen har inte ett demokratiskt mandat Förvaltningen är inte en ”neutral implementeringsmaskin”

7 7 Ett exempel: ”Flyktingmottagandet på väg att falla samma” (DN 1/11 2007) 40 000 personer inskrivna i systemet: personalen hinner inte med 2 500 personer har fått uppehållstillstånd, men kan ej lämna systemet p.g.a. att de inte kan erbjudas boende i någon kommun Migrationsverkets chef skyller på (i) kommun och (ii) polis Migrationsverket fattar vägledande beslut om huruvida personer från Afghanistan ska utvisas

8 8 Max Webers (1922) legalbyråkratiska modell (Se t.ex. Hague & Harrop samt Rothstein) Noggrann arbetsfördelning Hierarki Opersonlighet Expertis Kontinuitet och trygghet för personal –OBS! Idealtyp

9 9 Policyprocessen: När har förvaltningen inflytande? (Se t.ex. Ahlbäck Öberg) InitieringBeredningImplementeringEfterkontroll Beslut

10 10 Politiska beslut genomförs inte så som beslutsfattarna avsett Pressman & Wildavsky (1973) Det är inte så enkelt som att politikerna styr och förvaltningen verkställer. Det är snarast förvånande att politiska beslut någonsin genomförs så som beslutsfattarna avsett (Sannerstedt) Implementeringsproblemet (Se Sannerstedt)

11 11 Arbetsförmedlares tolkningar av ”lämpligt arbete” (Lundin 2000) Vilka krav på bortavaro från hemmet ställs i normala fall på ensamstående utan små barn? Upp till 7 h 8 h9 h10 h11 h12 h13 h eller mer Snitt 6 %3 %2 %32 %12 %42 %3 %10,7 h

12 12 Förklaringar till (lyckat) implementeringsutfall (Se Sannerstedt) Tillämparen ska... 1.…förstå beslutet –entydig styrning (klara mål) 2.…kunna genomföra beslutet –riktig kausalteori, tillräckliga resurser, en lämplig organisering av verksamheten, förvaltningens omgivning obstruerar inte 3.…vilja genomföra beslutet –förvaltningens egenintresse

13 13 Policyprocessen (igen) InitieringBeredningImplementering Efterkontroll Beslut

14 14 Vad är det som gör att förvaltningen har makt? Kunskap (utbildning, erfarenhet, nätverk, systemkännedom etc.) Mängden uppgifter och storleken på förvaltningen Kontinuitet Kontroll över policyprocessen

15 15 Förvaltning i u-länder (Blomkvist, s. 216-233; se även H&H) ”Den mjuka staten” (Myrdal): existerande lagar och regler åsidosätts –Värdefördelning äger rum i förvaltningen i hög grad –Korruption –Samband mellan dåligt fungerande byråkrati och BNP/capita

16 16 Hur kan förvaltningens aktiviteter legitimeras? Sex legitimitetsmodeller (Se Rothstein) Byråkrati - Tjänstemän följer precisa regler Plus: Förutsägbarhet Minus: Inflexibilitet, orealistisk, ej resultatorienterad Professionell - Yrkeskår med kunskap baserad på vetenskap fattar beslut Plus: Flexibel, kunskap tas tillvara Minus: Kunskap vs. politik – teknokrati tar överhand? Korporatism - Representanter för grupper som berörs fattar beslut Plus: Kompromiss, utnyttja sakkunskap Minus: Dominans av särintressen, bara etablerade intressen

17 17 Legitimitetsmodeller (forts.) Brukarinflytande - De som direkt berörs av besluten får vara med och påverka Plus: Delaktighet, närdemokrati Minus: Intresseskillnader, kräver aktivitet, bör klienten bestämma? Politikerorienterad - Valda politiker deltar i avgörandet av enskilda beslut Plus: Demokratisk legitimitet, politiskt ansvarsutkrävande Minus: Politiserad förvaltning, partitaktik Lotteri - Slumpen avgör förvaltningsbeslut Plus: Statistisk objektiv Minus: Slår ”blint”, värderingar och kunskap utnyttjas ej

18 18 Några förvaltningspolitiska vägval utifrån legitimitetsmodellerna….. Hur ska man se på hierarkisk regelstyrning? Hur ska expertkunskaper användas? Vilken roll ska organiserade intressen spela i offentlig förvaltning? I vilken grad ska brukare få inflytande? Bör politiker involveras direkt i förvaltningsbeslut? Två andra vägval (av många)….. I vilken grad bör beslut centraliseras/decentraliseras? Hur ska man se på privata aktörer i offentlig sektor?

19 19 Decentralisering Definition: Besluts- och/eller handlingsbefogenheter flyttas mellan nivåer i en organisation Olika dimensioner: reglering, huvudmannaskap och finansiering Några potentiella positiva konsekvenser –Bättre anpassning till lokala preferenser –Större medborgerligt engagemang –Bättre användning av lokal information –Mer flexibilitet Några potentiella negativa konsekvenser –Mindre enhetlighet –Sämre utnyttjande av stordriftsfördelar –Risk för att starka lokala särintressen dominerar politiken –Konsekvenser utanför den lokala enheten bortses ifrån

20 20 Privatisering (Se t.ex. Lundqvist) Tre dimensioner av privatisering –Reglering –Finansiering –Produktion Potentiella konsekvenser av privatisering Plus: Högre effektivitet genom konkurrens, individuell valfrihet Minus: ”Bör inte få tjäna pengar på välfärdstjänster”, likabehandlingen minskar, minskad insyn, minskad demokratisk kontroll, inte säkert att effektiviteten förbättras

21 21 New Public Management (NPM) (Se t.ex. Hague & Harrop) Ett motbud till Webers byråkrati; inspiration från privat sektor Privatisering och decentralisering Styr i form av (mätbara) mål istället för regler Chefer får stor handlingsfrihet men hålls ansvariga för resultat Utvärdera resultat Fördela resurser och löner utifrån resultat Konkurrensutsätt verksamheten Medborgarna som kunder som kan välja mellan alternativ


Ladda ner ppt "1 Medborgare och civilsamhälle Förvaltning och offentlig sektor Kanaler för politisk påverkan Statens centrala institutioner 2009-03-26 Förvaltning och."

Liknande presentationer


Google-annonser