Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 ADAD- En strukturerad intervju för ungdomar Syftar till att ge en bred bild av den unges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 ADAD- En strukturerad intervju för ungdomar Syftar till att ge en bred bild av den unges."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 ADAD- En strukturerad intervju för ungdomar Syftar till att ge en bred bild av den unges aktuella situation och aktuell problematik

2 Utvärderingsmodell 2 InskrivningUtskrivningUppföljning 9 livsområden Utskrivningsintervjun har fokus på den unges upplevelse av vistelse, hjälp och insatser

3 ADAD:s nio livsområden Fysisk hälsa Skola Arbete Fritid/Vänner Familj Samt ett område som ger en bakgrundsbeskrivning 3 Psykisk hälsa Brottslighet Alkohol Narkotika

4 ADAD idag 2009 SiS, Statens institutionsstyrelse ansvarar för förvaltning och utveckling av ADAD. Administrativa frågor samt bakgrundsfrågor kan anpassas till egen verksamhet. ADAD kommer att kunna laddas ned från SiS hemsida, (ej helt klart idagsläget 06/09 ) 4

5 Statens institutionsstyrelse SiS bildades 1994, då betonades starkt att forskning, utveckling och utvärdering skulle vara centrala delar i myndighetens arbete Systematisk klientdokumentation och uppföljning var viktigt för att utveckla kunskapsbaserad vård. SiS sökte instrument för detta område och hittade ADAD 5

6 ADAD Adolescent Drug Abuse Diagnosis Utvecklat av Dr Alfred Friedman och Arlene Terras vid Belmont Hospital i Philadelphia 1989 (Friedman & Utada 1989) Har anpassats från den amerikanska versionen till svenska förhållanden och till SiS:s verksamhet 6

7 Addiction Severity Index -ASI ADAD:s konstruktion liknar ASI med klient- intervjuarskattningar. ADAD är utvecklat och anpassat för ungdomar och omfattar nio områden, ASI sju. 7

8 ADAD-intervjuns syften För ungdomarna : - Öka ungdomarnas delaktighet i vården - Utgöra en del av underlaget för utredning och behandlingsplanering För institutionerna : - Underlag för beskrivning av institutionernas verksamhet och målgrupp, t ex verksamhetsplanering, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsberättelse, nyckeltal - Utveckling av behandlingsarbetet - Del av utredning, bedömning och behandlingsplanering På nationell organisatorisk nivå : - Underlag för att beskriva SiS:s målgrupp och utveckling över tid - Underlag för uppföljning, utvärdering och verksamhetsplanering, t ex årsredovisning och kvalitetsrapporter. - Forskning 8

9 Viktiga förutsättningar När SiS sökte ett klientdokumentationssystem var det fyra följande punkter som var viktiga: Dokumentationssystemet genomförs med befintliga personalresurser, intervjun ses som en resurs och ett användbart material på olika nivåer. ADAD ska ge en bred bild av den unges aktuella situation, för att behandling ska ge resultat- rikta insatser mot flera problemområden (Andreassen, 2003). 9

10 Forts. Information hämtas direkt från ungdomarna. Vilket tillgodoser FN:s konvention om barns rättigheter Instrumentet ska vara utprovat och testat. ADAD används till forskning och utvärdering 10

11 Delaktighet Viktigt för rättsäkerheten att alla kommer till tals ADAD en del i underlaget för utvärdering och metodutveckling Behandlingsplanering, återkoppling, samtal, uppföljning med ungdomarna 11

12 Information från ADAD Den unges svar på frågor inom de nio frågeområdena ca 150 frågor med underfrågor Den unges skattning av problem Den unges skattning av hjälpbehov Intervjuarens skattning av behandlingsbehov 12

13 Implementeringsfasen i SiS 1995 - Förarbete, översättning av intervju - Pilotstudie på sju institutioner 1996 - Utvärderingsansvariga utses - Första ADAD-konferensen - Intervjuarutbildningen börjar 1997 - ADAD-inskrivningsintervju på alla institutioner - Manual, anvisningar och utbildningsmaterial klara 13

14 forts implementeringsfasen 1999 - Utskrivningsintervju införs - Utveckling av datorstöd påbörjas 2000 - Datorstöd för inskrivningsintervju klar - Uppföljningsintervjuer påbörjas 2002 - Datorstöd för utskrivning och uppföljning 2003 - Statisktikmodul implementeras 14

15 Manualen finns som stöd: Allmänna riktlinjer för ADAD-intervju - Introduktion till den unge - Kodning och skattning Manual för intervjufrågor - Kommentarer till vissa enskilda frågor Bilagor - Yrkeskod - Kritiska frågor och uppföljningsfrågor 15

16 ADAD:s 3 delar och intervjuaren ansvarar för att dessa tre blir gjorda 1.Intervju med ungdomen 2.Skattning av intervjun 3.Återkoppling tillsammans den unge 16

17 Allmänna riktlinjer Intervjun bör: - Ske inom en vecka efter ankomst till behandlingshem/tidigt vid öppenvårdskontakt - Ske efter att den unge har informerats - Genomföras vid ett och samma tillfälle - Ske i lugn och avskild miljö tar mellan 45 – 120 minuter att göra 17

18 Kort om intervjun Inom varje område finns det frågor om de 30 senaste dagarna. När klienten är i normal miljö: - Räkna senaste 30 dagar innan intervjun Om klienten är i sluten miljö vid intervjutillfället: - Räkna de 30 dagarna innan klienten kom till sluten miljö 18

19 Kommentarfältet Finns i slutet av varje avsnitt Om information som är viktig för att förstå den unge eller intervjun framkommer, notera det i kommentarfältet Extra information av betydelse för intervjuarskattningen ska noteras och förklaras 19

20 Den unges skattning -Hur oroad eller besvärad har du varit de senaste 30 dagarna över problem med…. -Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för…. De två skattningsfrågorna återkommer efter varje livsområde. Svarsalternativ är: inte alls, lite, ganska mycket, mycket 20

21 Intervjuarskattning En skattning huruvida någon form av behandling är nödvändig, oberoende av om behandling finns att tillgå eller överhuvudtaget existerar En kombination av ”objektiv” och ”subjektiv” information 21

22 Intervjuskattning (IS) IS ger en summering av den unges problem vid inskrivning IS kan användas för: - Behandlingsplanering - Utredning - Feedback - Statistik 22

23 Intervjuarskattning Spridning 0-9 0 = Inga reella problem 9 = Avsevärda/utomordentliga problem Intervjuaren bedömer problemets allvarlighetsgrad utifrån strikta regler 23

24 24


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 ADAD- En strukturerad intervju för ungdomar Syftar till att ge en bred bild av den unges."

Liknande presentationer


Google-annonser