Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målsättning fram till år 2015 och verksamhetsmodell för att uppnå den MTT:s strategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målsättning fram till år 2015 och verksamhetsmodell för att uppnå den MTT:s strategi."— Presentationens avskrift:

1 Målsättning fram till år 2015 och verksamhetsmodell för att uppnå den MTT:s strategi

2 MTT:s positionering 2007 - 2015 MTT år 2007 MTT vision år 2015 ”nätverksbaserad, flexibel, redo för förändringar" "hierarkisk funktionell, stel" "kundprocessorienterad/ kundfinansierad" "budgetfinansierat ämbetsverk"

3 Våra missioner och visioner Vår verksamhetsprincip (missionen) Med vår forskning främjar vi konsumenternas välfärd, jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrensförmåga, hållbart utnyttjande av naturresurser, produktions- och livsmiljökvalitet samt landsbygdens livskraft. Vårt måltillstånd 2015 (vision) Vi är ett internationellt kännt och uppskattat forskningsinstitut som utvecklar nya verksamhetsmodeller och ny teknologi för livsmedels- och energiproduktion samt information och lösningar som stöd för det samhälleliga beslutsfattnadet och för hållbart utnyttjande av naturresurser.

4 Våra värden Kundorientering Expertis och innovativitet Etik En välmående arbetsgemenskap Framgångsrik verksamhet

5 Våra kärnprocesser Vår verksamhet grundar sig på tre kärnprocesser: forskning och expertuppgifter överföring av information och teknologi marknadsföring Stödprocesser: ekonomitjänster personaltjänster tjänster för internationellt stöd maskintjänster lokaltjänster åker- och djurtjänster laboratorietjänster informationstjänster Ledningsprocessen kopplar samman kärnprocesserna och utvecklingen av kunnandet.

6 Vårt tillvägagångssätt inom forskning Vi förstärker den programbaserade forskningen. Forskning som siktar på problemlösning kräver ett tvärvetenskapligt forskningsgrepp. Vi bildar internationella nätverk och utvecklar forskarutbyte. Forskning planeras i växelverkan med kunderna, forskningspartnerna och finansiärerna. Vi producerar mervärde för våra kunder och uppnår vittgående effektivitet. Vi deltar intensivt i en värdekedja som består av produktifiering av forskning, undervisning, rådgivning och forskningsresultat. Forskningens beräknade ekonomiska och samhälleliga effektivitet är på lång sikt ett centralt kriterium då forskningsämnen prioriteras.

7 Vår forskning inriktar sig på 1. Utveckling av jordbrukets och livsmedelsekonomins hållbarhet för samhällets behov 2. Utveckling av jordbrukets och livsmedelsekonomins val av produktion och teknologi 3. Utveckling av non food-produkternas och livsmedlens kvalitet 4. Produktion av biomaterial och bioenergi 5. Utveckling av samhälleliga styrmekanismer

8 Våra expertuppgifter Stöd för beredningav jordbruks-, landsbygds-, konsument-, energi- och miljöpolitik både nationellt och inom EU Stöd för styrning av växt- och husdjursproduktion Uppehåll av kärnväxtmaterial Stöd för beredning av författningar om jordbruks- och livsmedelsteknologin Service för företag bl.a. testnings- och analystjänster Aktualitetstjänster som delas ut i nätet till olika målgrupper Genomföring av nationella genresursprogram för växter och djur inom jordbruks- och trädgårdsekonomi Jordbrukets nationella beräkning av växthusgasutsläpp Utveckling av kontrollsystem för naturresursinformation Kännedom om livsmedelsmarknaderna och deras funktionsmekanismer, inkl. de globala marknaderna.

9 Överföring av information och teknologi, samt marknadsföring Vi bearbetar forskningsinformationen i en användbar form. Vi ansvarar för att informationen når kunden. Vi är aktiva i den offentliga diskussionen. Våra kunder och intressentgrupper kan, med hjälp av informationen, utveckla affärsverksamheten och de får möjlighet att använda sådana tjänster och nyttigheter som de behöver. Överföring av information och teknologi utförs i samarbete med andra experter. Vi tar hand om informationsöverföring i samarbete med landsbygdsrådgivningen och företagen. Vi utnyttjar kundresponsen. Vi strävar efterlångvariga kundrelationer och letar aktivt efter nya kunder. MTT:s varumärke slipas för att göra marknadsföringen effektivare.

10 Ledning och arbetsgemenskap En kompetent personal är en förutsättning för framgångsrik verksamhet. En välmående arbetsgemenskap är en av de värden som styr vår verksamhet. En lätt modell för beslutsfattande och förvaltning är en grundförutsättning för bra ledarskap. Vi är en del av forskarsamhället och därför har vi delansvar för bl.a. forskarutbildningen. Vi genomför långsiktig personalplanering som stärker vår konkurrensförmåga. Vi skapar en positiv bild av arbetsgivaren. Vårt ledningssystem baserar sig på EFQM-modellen stöder framgångsrik verksamhet som verkar både på nationell och internationell nivå stöderteamarbete och projektinriktat handlingssätt stöder samverkan, gemenskapskänslan och möjligheterna att påverka stöder kompetensutveckling, innovativitet, växelverkan och arbetshälsa främjar samhälleligt ansvar

11 Kunnande Forskningskompetens utvecklas genom att publicera texter i vetenskapliga publikationsserier och genom att delta i internationellt samarbete. Fortbildning stöds, inkl. post doctoral-utbildning. Ändamålsenlig utbildning och möjlighet att utveckla sig i sitt arbete främjar kunnande och arbetstillfredsställelse. Arbetstagarnas inre och yttre rörlighet främjas. Vi betonar betydelsen av programbaserad forskning i utnyttjandet av tvärvetenskapligt kunnande.

12 Internationalitet Internationaliteten är ett centralt medel för att öka vår kompetens och för att skaffa forskningsfinansiering. Samarbetet med nationella och internationella universitet och forskningsinstitut ökas så att MTT blir en fast del av forskningssamfundet. Vi stöder forskarnas rörlighet och internationellt utbyte som en del av forskarkarriären. Om man redan i början av forskarkarriären arbetar i en internationell forskningsgrupp, hjälper det att komma in i forskararbetet och att skapa nödvändiga internationella kontakter. Vi utnyttjar effektivt våra samarbetsnätverk och vår multiprofessionell verksamhet. Det internationella samarbetet mellan forskningsinstitut har en växande betydelse. Vår internationella vetenskapliga delegation stöder inriktning av forskning och främjar vår internationalitet.

13 Våra effektmål Att främja balanserad regional utveckling och livskraftig landsbygd Att trygga företagens konkurrenskraft och lönsamheten av jordbruks- och trädgårdsekonomin samt fortsatt verksamhet inom jordbruksproduktionen i hela landet Att producera råvaror av god kvalitet som behövs i livsmedelskedjan Att minska näringsbelastning på miljön inom jordbruksproduktionen Att öka förnybar energiproduktion Att främja livsmedelskvaliteten och -säkerheten Att skydda miljön samt människornas och djurens hälsa, att minska riskerna för konsumenterna och att främja djurens välmående


Ladda ner ppt "Målsättning fram till år 2015 och verksamhetsmodell för att uppnå den MTT:s strategi."

Liknande presentationer


Google-annonser