Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016

2 Årsredovisning 2015 Regionfullmäktiges övergripande mål och indikatorer 22 indikatorer -Hälso- och sjukvården minskades från 37 till 9 med vissa omformuleringar -Regionstyrelsen minskade med 16 till tre varav 2 är helt nya -För Regionalutveckling och folkhälsa togs alla indikatorer bort utan att ersättas av nya 26 övergripande mål uppdelade på nioverksamhetsområden. Bedömning har gjorts av målen

3 Regionfullmäktiges mål och indikatorer Årsredovisning 2015

4

5

6

7 Resultat i miljoner kronor (Avser koncern för SLL, VGR, Skåne och Uppsala) Omställningskostnader är inkluderade i Stockholms resultat med 358 mkr Ovan resultat är enligt blandmodell, Regionerna Skåne, Jönköping och Östergötland redovisar pensioner enligt fullfondering och har då istället resultat på 84, 392 och 351. Årsredovisning 2015

8 Resultat i kr/invånare 2015 Årsredovisning 2015

9

10 Nettokostnadsutveckling 2015 och budget 2016 jämfört med bokslut Årsredovisning 2015

11 Regionfullmäktiges finansiella mål Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till 3 000 mnkr. Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel. Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating. Årsredovisning 2015

12 Positivt koncernresultat med 761 mnkr 2015 Årsredovisning 2015

13 Positiv budgetavvikelse med 709 mnkr Årsredovisning 2015

14 Läkemedelsbokslut VGR Årsredovisning 2015 Läkemedelskostnaderna blev något lägre än budgeterat men ökade med 280 mnkr (6,6 procent) mot föregående år. Samtidigt ökade statsbidraget till VGR för läkemedel med 150 mnkr vilket gör att den faktiska kostnadsökningen blev 130 mnkr eller 3 procent Staten täcker därmed 82 procent av VGR:s läkemedelskostnader 2015. Motsvarande siffra för 2014 var 84 procent. VGR ska själva bekosta rekvisitionsläkemedel och dessa ökade med ca 100 mnkr mot 2014 vilket i stort sett matchar ökningen som inte finansierats av staten.

15 Läkemedelsbokslut för akutsjukhusen Årsredovisning 2015 Läkemedelskostnaderna vid de sex akutsjukhusen ökade med 350 mnkr mellan 2014 och 2015. Detta motsvarar nästan 13 procent. Samtidigt ökade ersättningarna via HSN och HSS med 220 mnkr vilket motsvarar 11 procent. Exempel på sådana ersättningar är uppräkning av receptläkemedel via VÖK och ordnat införande. Den faktiska kostnadsförändringen mellan åren blev 130 mnkr. Av ökningen på 130 mnkr står rekvisitionsläkemedel för 90 mnkr. Dessa ska enligt VGR:s finansieringsmodell finansieras via DRG-priset. Det återstår en kostnadsökning med 40 mnkr eller 1,5 procent.

16 Antalet nettoårsarbetare ökar främst inom HoS Årsredovisning 2015 Nettoårsarbetare = summan av de anställdas sysselsättningsgrader reducerad för ledighet (hel månad) exkl semester

17 Personalomsättning, procent Årsredovisning 2015

18 Personalomsättning Kostnadsutveckling akutsjukhusen totalt 2010-2015, mnkr Årsredovisning 2015

19 Finansnetto VGR – 57 mnkr Finansiell kostnad326 mnkr Därav Värdesäkring pensioner230 mnkr Nedskrivning av likviditetsportföljen 38 mnkr Övrigt 58 mnkr Finansiell intäkt 268 mnkr Därav Försäljning fonder 124 mnkr Försäljning obligationer 19 mnkr Ränteintäkter 71 mnkr Övrigt 54 mnkr

20 Tack!


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser