Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturfrukost 3 april Catrine Wikström e-post tfn 0708-25 14 52 Kulturfrukost - syfte och deltagare I kultursamverkansmodellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturfrukost 3 april Catrine Wikström e-post tfn 0708-25 14 52 Kulturfrukost - syfte och deltagare I kultursamverkansmodellen."— Presentationens avskrift:

1 Kulturfrukost 3 april Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52 Kulturfrukost - syfte och deltagare I kultursamverkansmodellen ingår att föra dialoger med brukare och representanter för olika kulturorganisationer. Kulturfrukostarna är en av möjligheterna för dig att i ett kravlöst forum föra fram din talan! Uppdraget är att föra en dialog och ha en mötesplats för fria åsikter om kultur genom att: Utbyta tankar och erfarenheter. Bevaka gemensamma intressen. Information om vad som är på gång för att främja samplanering. Belysa olika teman/frågeställningar. Visionera kring kulturen i framtiden. Trendspana nationellt och internationellt. Temperaturmätare på öns kulturliv, samt spegla oss mot resten av världen.

2 Kulturfrukost 3 april Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52 Sammanfattning från förra frukosten Rapporterade från Kulturting 14 och Arbetsdag 15 febr.  ”Gotlands Kulturförbund” – en idé om en organisation som kan ge kulturen en gemensam röst.  Barn och unga – handlingsplan för samverkan. Utbildning i styrdok för KFF, BUF, GVF.  Strukturförslag den nya kulturplanen. Material ligger på hemsidan: www.gotland.se/kultursamverkansmodellen

3 Idéer från förra frukosten Några synpunkter: Viktigt att samarbeta över förvaltningsgränser vad gäller barn- och ungdomsfrågor. Ta hänsyn till vad som framkommit i rapport om ung kultur på Gotland. Samverka i högra grad kring resurser. Hyressubventioner som arrangörsstöd, t ex på Wisby strand. Förslag på kulturmötesplatser, bl a silon i hamnen. En levande kulturplan önskas. Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52

4 Politisk referensgrupp Tre fokusområden för kulturplan 2014-2016 1. Barn och unga 2. Tillgänglighet (geografisk, socio-ekonomisk och funktionshinder) 3. Samverkan Underlag till institutionerna. (Deadline 26 april.) Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52

5 Konsulenterna – presentation DanskonsulentGia Schager KFF FilmkonsulentPaola Ciliberto KFF/Film på Gotland HårdslöjdskonsulentFrode Falkenhaug Gotlands Läns Hemslöjdsförening MjukslöjdskonsulentBirgitta Nygren Gotlands Läns Hemslöjdsförening Vick Anso Norling KonstkonsulentArmin Scholler Gotlands Museum KulturarvskonsulentClaes Theliander Gotlands Museum ScenkonstkonsulentVakant Länsteatern på Gotland Sakkunniga: TeaterThomas Sundström Länsteatern på Gotland MusikDag Franzén Gotlandsmusiken BibliotekLisa Stenberg Lundin Länsbibilioteket Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52

6 Träffar i konsulenternas nätverk RFKU (Regionalt Forum för KulturUtveckling) har arbetat fram 3 frågeställningar som ska dryftas i respektive konsulents nätverk. 1. Vad behöver du för hjälp från din konsulent för att utveckla din verksamhet (ekonomi, fortbildning, nätverksbyggande osv)? 2. Har ditt fält (konsten, filmen, hemslöjden, kulturarvet osv) behov av att ingå i ett nyskapat ”Gotlands kulturförbund” enligt modell från idrottsrörelsen? 3. Det har länge diskuterats att man skulle skapa ett kulturhus på Gotland. Skulle du och din verksamhet vara i behov av en sådan ny kulturmötesplats/scenkonsthus och, i sådana fall, på vilket sätt skulle du/ni kunna ingå i denna? Mötena sker framförallt under april månad. Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52

7 Kulturplan 2014-2016 Indelad i de 7 områden som kultursamverkansmodellen omfattas av: Professionell teater, dans och musikverksamhet Museiverksamhet Biblioteksverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Regional enskild arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet Främjande av hemslöjd Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52

8 Datum för kulturplanen Inspel, idéer och förslag är välkomna! (Före 10 maj) 8 maj Kulturfrukost - Besök från Kulturrådet – Ellen Wettmark, koordinatior för internationella frågor. 17 maj - 28 juni Remissvända externt och internt - vill du stå med på remissmaillistan, kontakta Catrine Wikström via mail. 10 september KFN - kultur- och fritidsnämnden beslutar om kulturplanen och lämnar den vidare till regionstyrelsen för godkännande. 31 oktober RS - regionstyrelsen fattar beslut. 1 november KUR – kulturplanen ska vara Kulturrådet tillhanda. www.gotland.se/kultursamverkansmodellen Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52

9 Länsteaterns uppdrag länsdans Länsdansuppdraget såsom nedan beskrivet är övergripande. Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om att uppdraget – utifrån givna ekonomiska ramar – kommer att kunna genomföras fullt ut först på längre sikt. Fortsätta arbetet som påbörjats genom utvecklingsbidragen för länsdans, dvs med fokus på de tre benen 1. egna produktioner 2. gästspel och 3. residensverksamhet. Bygga en struktur för den professionella dansen på Gotland. Verka för att höja anslagen för dans, t ex genom att söka extern finansiering, utvecklingsbidrag eller motsvarande. Sörja för ett professionellt dansutbud av hög kvalitet för alla invånare på Gotland. Bidra till utveckling och förnyelse inom den professionella dansen på Gotland. Samarbeta med danskonsulent, dansutbildningar och övriga professionella inom dans på Gotland. Arrangera professionella gästspel. Tillhandahålla residensverksamhet för gästande grupper och koreografer. Förbättra koreograferna och dansarnas arbetsvillkor, bl a genom att förbättra produktions- och arbetsvillkor för de fria koreograferna och dansgrupperna. Skapa förutsättningar för att internationellt utbyte och samarbete utvecklas, som möjliggör kort- och långsiktiga internationella dansutbyten och samverkansprojekt. Iscensätta och producera professionell dans av nationellt intresse. Ansvara för omvärldsbevakning i nationell kulturpolitik. Fortsätta inhämta kunskap om utvecklingen på dansområdet nationellt genom omvärldsbevakning och kontinuerliga dialoger. Arbeta sig in i befintliga nationella dansnätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52

10 Länsteatern - Scenkonstkonsulent Uppdrag scenkonstkonsulent: Att – tillsammans med Gotlandsmusiken – under 2013 arbeta fram ett förslag på hur en scenkonstorganisation (som innefattar dans, musik och teater) ska se ut. Att producera gemensam professionell scenkonstverksamhet (dans, musik, teater). Att – i samarbete med sakkunniga och övriga konsulenter på Gotland – arbeta med främjandeuppdraget för både dans, musik och teater. Att initiera och verka för finansiering av större projekt inom professionell scenkonst. Tjänsten utlyses under våren. Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52

11 Dansnät Sverige Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52 Har Länsteatern precis blivit medlemmar i:

12 Bordsdiskussioner Bord 1 – Vad behöver du för hjälp från din konsulent för att utveckla din verksamhet (ekonomi, fortbildning, nätverksbyggande osv)? Bord 2 – Har ditt fält (konsten, filmen, hemslöjden, kulturarvet osv) behov av att ingå i ett nyskapat ”Gotlands kulturförbund” enligt modell från idrottsrörelsen? Bord 3 – Det har länge diskuterats att man skulle skapa ett kulturhus på Gotland. Skulle du och din verksamhet vara i behov av en sådan ny kulturmötesplats/scenkonsthus och, i sådana fall, på vilket sätt skulle du/ni kunna ingå i denna? Bord 4 – Oväntade samarbeten mellan organisationer/aktörer – tänk lite outside the box och kom med förslag! Bord 5 – Idéer för utvecklingsprojekt – vad är nyskapande ur ett nationellt perspektiv? Nya idéer för internationella samarbeten? Kom med förslag! Bord 6 – Annat? Se till att någon vid varje bord antecknar om ni kommer fram till bra idéer och förslag! Catrine Wikström e-post catrine.wikstrom@gotland.se tfn 0708-25 14 52


Ladda ner ppt "Kulturfrukost 3 april Catrine Wikström e-post tfn 0708-25 14 52 Kulturfrukost - syfte och deltagare I kultursamverkansmodellen."

Liknande presentationer


Google-annonser