Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stabilisering i sikte men lång väg tillbaka Robert Bergqvist Chefekonom Tel: +468 506 23016 SwedSec Seminarium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stabilisering i sikte men lång väg tillbaka Robert Bergqvist Chefekonom Tel: +468 506 23016 SwedSec Seminarium."— Presentationens avskrift:

1

2 Stabilisering i sikte men lång väg tillbaka Robert Bergqvist Chefekonom Tel: +468 506 23016 email: robert.bergqvist@seb.se SwedSec Seminarium

3 2

4 Globaliseringen: 250 km/h & tvärnit Exporten i världen. USD 3

5 " H ö g a v k a s t n i n g " "Det är en ny värld" …sa ekonomer, centralbanker, politiker, företag… " T h e G r e a t M o d e r a t i o n " " I s ä r k o p p - l i n g " " L å g r ä n t a " " E n s u p e r - c y k e l " " K v a r t a l s - f o k u s " " G l o b a l a p r o d u k t i o n s - k e d j o r " " S t a r k a a r b e t s m a r k - n a d e r " " P o l i t i s k s t a b i l i t e t " " O ä n d l i g t i l l g å n g p å p e n g a r " 4

6 Konjunkturkurvan BNP-tillväxt - schematisk skiss Alltför hög tillväxt Tilltagande negativ tillväxt Avtagande Nolltillväxt Alltför låg tillväxt 1 2 3 4 5 6 Återhämtninginleds 5 Optimal tillväxt

7 Grund för större optimism? Tolkning av nyhetsflödet den senaste tiden Ledande indikatorer: Metkrokarna? Råvarupriser något högre Kinas ekonomi rör på sig Företagsrapporter > förväntan G20 + USA:s stresstest = lägre risknivå 6

8 Den psykologiska kraften Överskattas eller underskattas…? "100 telefonsamtal blir till 0 samtal och i dag 5 samtal…" Företagens tilltro/ förhoppning stiger från bottenläge Aktiemarknaden lyfter från låga nivåer Hushållens framtidstro stiger Kontrollstation "Verkligheten" 7

9 Barometrar ännu på låga nivåer 8

10 USA: Lageranpassning fortsätter Procent, å/å 9

11 Finanskrisen ändrar karaktär Mångdimensionellt begrepp Systemrisken minskar Kreditspreadar på väg ned - kreditförluster på väg upp Åtgärder för att stabilisera systemet ytterligare Förstärkt IMF, ökat fokus på likviditets/systemrisker, stresstester i Europa? 10

12 Synkroniserad + global + recession Land/region. BNP, å/å2007200820092010 USA2.01.1-3.30.5 EMU2.70.7-4.6-0.8 STORBRITANNIEN3.00.7-5.00.0 JAPAN2.4-0.7-7.7-2.1 KINA13.09.05.56.5 RYSSLAND8.15.6-6.01.0 SVERIGE2.5-0.2-5.0-0.1 FINLAND4.20.9-5.7-1.5 DANMARK2.0-4.5-0.5 NORGE3.12.0-1.21.3 NORDEN2.90.4-4.1-0.1 BALTIKUM8.6-11.3-3.0 OECD2.70.9-4.7-0.5 VÄRLDEN, PPP 5.23.2-2.21.1 VÄRLDEN, nominellt 3.92.0-2.90.4 11 Recessionersammanfallermedfinanskriser+globaltsynkroniserade= ovanligt långa & ovanligt djupa + trög återhämtning

13 Arbetslösheten stiger snabbt Procent 12

14 OECD: Rekordstort produktionsgap! Recessionen ökar mängden lediga resurser Produktionsgap = Skillnad mellan faktisk produktion/efterfrågan och potentiell (optimal) produktion 13

15 Hur stängs produktionsgapet? Procentenheter av total produktion A B A: SEB-scenariot B: Förlorad produktionskapacitet Prognos: OECD, SEB Rådande recession 14

16 Inflationsriskerna överdrivna Rekordstort produktionsgap pressar löner och skärper global konkurrens Inflationsrisker  Kostnadstryck via låg produktivitet  Råvarupriser bottnar  Valutan (för vissa länder)  Osäkerhet: Företagens "pricing power" När vaknar inflationen? 1) Transmissionen börjar fungera 2) Produktionsgapen börjar slutas Först därefter inflationsrisker 15

17 Lågräntemiljö under stor osäkerhet Utbud & finansiering av statsobligationer Krafter byggs in i systemet  Låg ränta länge  Asymmetrisk ränterisk Ökat fokus på nivå - inte bara förändring Centralbanker jobbar för låga räntor utmed hela avkastningskurvan Regeringar flaggar för budgetkontroll 16

18 Aktiemarknad: Osäkerhet dominerar P/E-kvoter “fortfarande attraktiva" Tilltro till politiken (stimulans/finanssystem) "Metkrokar" på ledande indikatorer Resultat över förväntan (inte minst för banker) Risk för konjunkturbesvikelser Risk för fortsatta vinstjusteringar nedåt För mycket fokus på förändring - för lite på nivå Kreditcykeln fortsatt åtstramande Nedåtrisken dominerar 17

19 Sverige: Fast i globalt recessionsgrepp Stort produktionstapp pressar inflationen  BNP -5.0% 2009 och -0.1% 2010  Regeringens prognos i linje med SEB:s  Bottenkänning 2009 - långt ifrån återhämtning  Färdigvarulagret fortsatt besvärligt  Arbetslöshet upp 4%-enheter till 12%  Sysselsättningen -250 000 2009-2010  Löneökningar växlar ned till 1.7% 2010: nedåtrisker  Borg satsar ytterligare 20-25 mdr i höstbudget  "Nära-noll-inflation" => "Nära-noll-ränta"  Utrymme för 25 pkt till + köp av bostadspapper 18

20 Anpassningsbehov framför oss Globalakreditmarknaden Globalaekonomin Kraftig recession Reviderad affärsmodell Nya regelverk Kraftig recession Total produktionskapacitet Lägre långsiktig tillväxt 19

21 Nordic Outlook Maj 2009 Slutsatser Fritt fall Stabilisering Botten Återhämtning Produktionskapacitet i stor obalans med efterfrågan  Global recession fortsätter även 2010  Arbetslöshet upp till 12% i OECD  Investeringar faller  Statsskulder: +25%-enheter till 100% av BNP Produktionsgap förblir stora trots ökad aktivitet  Fortsatt prispress - "näranollräntepolitik" Kreditkrisens grepp mjuknar - läget ännu inte OK  Fortsatt konjunkturell/strukturell anpassning på vägen mot jämvikt Förhoppning om snar normalisering överdrivna 20

22 Många frågor söker svar… Hur ser tillväxten ut bortom vändpunkten?  Enorm stimulanspolitik - hur stora effekter? Hushållens konsumtionsbeteende förändras? Villkoren sätts i ökad utsträckning av staten  Osäkra spelregler (skatter, garantier, bidrag)  Politiska risker och protektionism? När får globaliseringen upp farten igen?  Utsikterna för tillväxtekonomierna?  Ny konkurrensvåg från Asien?  Den globala produktionskedjan - dags att tänka om? Finansiella implikationer  Vad är en rimlig avkastningsnivå?  Nytt valutasystem i världen? 21

23 TACK


Ladda ner ppt "Stabilisering i sikte men lång väg tillbaka Robert Bergqvist Chefekonom Tel: +468 506 23016 SwedSec Seminarium."

Liknande presentationer


Google-annonser