Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marianne Feldt och Christina Jansson. Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marianne Feldt och Christina Jansson. Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn."— Presentationens avskrift:

1 Marianne Feldt och Christina Jansson

2 Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

3 Programmet för livslångt lärande 2007-2013 Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Öka samarbetet mellan medlemsländerna Öka rörligheten mellan medlemsländerna Ge bra möjligheter för deltagande elever, studenter och lärare att besöka varandra, samarbeta, studera och undervisa i andra europeiska länder.

4 Programmet omfattar i nuläget 31 länder Deltagande EU-länder Deltagande kandidatland Deltagande EFTA-länder Kan omfattas i ett senare skede

5 Programmet för livslångt lärande Comenius Förskola, grundskola, gymnasium Erasmus Högre utbildning, påbyggnads- utbildning Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Transversella programmet Fyra nyckelaktiviteter: policyutveckling, språkinlärning, IT, spridning Jean Monnet programmet Tre nyckelaktiviteter: Jean Monnet Action, europeiska organisationer, europeiska sammanslutningar

6 Leonardo da Vinci; Det europeiska samarbetet inom yrkesutbildning och kompetensutveckling Praktik för studerande i grundläggande yrkesutbildning Erfarenhetsutbyte för anställda inom yrkesutbildning Partnerskap Vidareutvecklingsprojekt Nyskapande projekt Nätverk

7 Målgrupp yrkesutbildning Skolor och organisationer som erbjuder yrkesutbildning eller är verksamma inom yrkesutbildningsområdet Företag, organisationer och myndigheter som genomför kompetensutveckling inom sitt yrkesområde

8 Leonardo da Vinci praktikprojekt Praktik på arbetsplatser för elever, lärlingar och studerande (KY) Tid: 2-26 veckor Praktik för arbetstagare och arbetslösa Tid: 3-26 veckor Finansiering för resa, uppehälle, försäkring, språklig och kulturell förberedelse samt projektadministration. Bidrag ca 1 500 euro för tre veckor

9 Leonardo da Vinci utbytesprojekt Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för lärare och övrig personal inom yrkesutbildning samt personalansvariga eller ansvariga för kompetensutveckling på företag Tid: 1-6 veckor Finansiering för resa, uppehälle, försäkring, språklig och kulturell förberedelse samt projektadministration. Bidrag ca 1 300 euro per vecka

10 Leonardo da Vinci partnerskap Ett samarbetsprojekt där olika organisationer inom Europa arbetar tillsammans inom ett tema som berör yrkesutbildning Tid: 2 år Partnerskap: minst 3 organisationer från 3 olika länder Bidrag: Ett fast bidrag som baseras på ”rörligheten” inom projektet Urval endast i ansökarorganisationens hemland

11 Development of Innovation (Nyskapande projekt) Utveckling av nya metoder, kurser, utbildningsmaterial m m “Development” of innovation projects develop new solutions to help several countries and/or sectors to cope with a common challenge which is not yet addressed at European level. Projekttid: max 2 år Finansiering: max 75 % från EU Stöd: max 250 000 Euro/år Antal: ca 18 projekt i Europa år 2008

12 Transfer of Innovation (Vidareutvecklingsprojekt) Anpassa och implementera en metod, ett verktyg eller liknande för att förbättra yrkesutbildningen i partnerländerna “Transfer” of innovation projects focus on the identification of one (or more) innovative solution(s) for adaptation and implementation in some target countries and/or sectors Projekttid: max 2 år Finansiering: max 75 % från EU Stöd: max 150 000 Euro/år Antal: ca 9-10 projekt i Sverige år 2008

13 Multilaterala nätverk Skapa virtuella mötesplatser, organisera konferenser, genomföra analyser och studier, sprida resultat Projekttid: max 3 år Finansiering: max 75 % från EU Stöd: max 150 000 Euro/år Antal: ca 10 projekt i Europa år 2008

14 Projektprocessen Identifiera och analysera målgruppens behov. Välj ut och analysera innovativt innehåll som passar målgruppens behov. Anpassa innehållet till utbildningssystemen, kulturen, behoven och kraven från potentiella användare. Forts....

15 Projektprocessen.....forts Överför innehållet till de nya sammanhangen (kulturella, språkliga, med flera) Använd innehållet i de nya sammanhangen. Integrera (eller certifiera) innehållet i yrkesutbildningen regionalt, nationellt, europeiskt och/eller anpassat till berörda branscher.

16 Teman (priorities) 2008 – 2010 prel 1.Developing the skills and competences of VET teachers, trainers and tutors (Fortbildning och kompetensutveckling av lärare, utbildare och handledare inom yrkesutbildning) 2.Developing the quality and attractiveness of VET systems and practices (Utveckla metoder för att kvalitetssäkra och förbättra yrkesutbildningssystemen) 3.Transparency and recognition of competences and qualifications (Utveckla system som ökar genomsynligheten och överföringen av studiemeriter inom yrkesutbildningen i Europa) Forts......

17 Teman (priorities) 2008 – 2010 prel........forts 4.Skills development of adults in the labour market (Kompetensutveckling av vuxna i arbetslivet) 5.Raising competence levels of groups at risk (Kompetenshöjande åtgärder för utsatta grupper) 6.Developing the learning environment (Utveckla flexibelt lärande)

18 Priority 1: Developing the skills and competences of VET teachers, trainers and tutors Projects should take into account the need to develop the skills and competences of VET and guidance professionals, including their continuous professional development and their learning of languages. Proposals should include all of the following: developing the role of VET professionals in response to systemic changes such as the shift to learning outcomes and competence-based systems; strengthening the liaison between VET professionals and working life (enterprises, occupational sectors, etc); developing their pedagogical skills and their involvement in curriculum development.

19 Priority 2: Developing the quality and attractiveness of VET systems and practices Under this priority projects should: develop and test quality assurance procedures in initial training and in continuing vocational education and training, using the Common Quality Assurance Framework (CQAF); foster the development of high quality VET pathways leading to smooth transitions to work and/or progression to further and higher education and promote guidance and counseling at all levels; enhance the governance and attractiveness of VET systems through increased cooperation with social partners and all relevant stakeholders.

20

21 Priority 3: Transparency and recognition of competences and qualifications Under this priority, projects are intended to support the development of national and sectoral qualifications systems and frameworks which incorporate common European tools developed to promote transparency and recognition, such as the Europass portfolio, the ECVET system, and the European Qualifications Framework (EQF). They should support the testing and implementing of elements of such frameworks, such as: the description of qualifications in terms of learning outcomes; forts....

22 Priority 3: Transparency and recognition of competences and qualifications.....forts mapping VET qualifications onto the eight EQF reference levels via national qualifications frameworks and systems; design of qualifications in transferable units of learning outcomes with allocation of credit points; design of VET programmes with flexible devices for validation, transfer and recognition of learning outcomes achieved in formal, informal and non formal contexts; combining and further developing the European tools and frameworks or their application in particular sectors.

23 ECVET står för European Credit transfer for Vocational Education and Training European Credit transfer = Överföring av studiemeriter Vocational Education and Training (VET) = Yrkesutbildning Med andra ord överföring av studiemeriter inom yrkesutbildning i Europa

24 ECVET European Credit transfer for VET (ECVET) är ett samarbete som syftar till att underlätta jämförelser och öka förståelsen för de kvalifikationer och kompetenser som erhållits via olika yrkesutbildningar, formella såväl som icke-formella och informella, i olika länder och på olika nivåer.

25 ECVET ECVET innebär att en utbildnings innehåll formuleras som läranderesultat (learning outcomes) och delas upp i mindre enheter/moduler (Units). Varje enhet motsvarar en viss poängsumma (points).

26 Läranderesultat (Learning Outcomes) Begreppet Learning Outcomes är primärt i ECVET. Vilka kunskaper och färdigheter en individ ska ha efter en genomgången utbildning kan formuleras i förväntade studieresultat här kallat Läranderesultat (Learning Outcomes). Den grundläggande tanken med läranderesultat är att göra kunskaper och kompetenser tydliga och observerbara. Läranderesultaten är verktyg för att utbildningen ska bli mer transparent. De underlättar jämförelser mellan olika utbildningar. Läranderesultaten beskriver VAD en individ ska kunna, medan betygskriterierna beskriver HUR VÄL de kan detta.

27 Filippa får chansen att åka utomlands och praktisera. Uppnådda läranderesultat BA

28 När Filippa kommer tillbaka vill hon få tillgodoräkna sig sina nya kunskaper och kompetenser i sin utbildning. BA Uppnådda läranderesultat

29 Hur ska det gå till? Vilka hinder finns? Hur kan man lösa detta? BA Uppnådda läranderesultat

30 Kan B utvärdera att Filippa har uppnått läranderesultaten i respektive del ? Hur kan vi få A att godkänna B:s utvärdering och tillgodoräkna Filippa motsvarande poäng? Kan ett ömsesidigt förtroende (Mutual trust) fungera? BA Uppnådda läranderesultat

31 Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Om X inte har formella betyg med sig till sitt nya land. Kan X då få sina uppnådda läranderesultat validerade, så han kan tillgodoräkna sig dem? XA Uppnådda läranderesultat

32 Validering kan ske av formella kunskaper (strukturerad utbildning med betyg), icke-formella kunskaper (strukturerad utbildning utan formella betyg) och informella kunskaper (kunskaper som vi har fått på andra sätt, t ex arbetslivserfarenhet, böcker, tidskrifter eller media). XA Uppnådda läranderesultat

33 EQF (European Qualification Framework) /Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande EQF är en övergripande modell där en individs läranderesultat (learning outcomes) kan beskrivas i en åtta gradig skala där 1 är lägst och 8 högst inom tre områden som kallas faktakunskap (knowledge), färdighet (skills) och kompetens/förmåga/förtrogenhet (competence).

34 Syftet med EQF Syftet EQF är att skapa en övergripande ram som gör det möjligt att sätta kvalifikationssystem på nationell och sektoriell nivå i relation till varandra. Denna referensstruktur kommer att underlätta överförandet och erkännandet av enskilda individers kvalifikationer. Många länder arbetar nu med att koppla ett nationellt ramverk NQF (National Qualification Framework) till EQF.

35 I EQF beskrivs: Kompetens I termer av ansvar och självständighet Kunskap som teoretisk eller faktabaserad. Färdigheter som kognitiva (användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande) och praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap).

36 Exempel från EQF: Kompetens Arbete eller studier under direkt övervakning i ett strukturerat sammanhang Kunskap Grundläggande allmän kunskap Färdigheter Grundläggande färdigheter som behövs för att utföra enkla uppgifter Nivå 1 Nivå 4 Faktabaserad och teoretisk kunskap i breda sammanhang inom ett arbets- eller studieområde En rad kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för att ta fram lösningar på specifika problem inom ett arbets- eller studieområde Arbeta självständigt inom givna riktlinjer i arbets- eller studiesammanhang som vanligtvis är förutsägbara men kan ändras. Övervaka andras rutinarbete, med visst ansvar för utvärdering och förbättring av Verksamheten.

37 Priority 4: Skills development of adults in the labour market Projects under this priority support close links with working life, both in initial and continuing VET, and increased opportunities to learn at work through: developing and implementing measures to create learning conducive-workplaces; actions to improve the recognition and validation of work-based learning to support career development and lifelong learning; developing digital competences; vocationally-oriented language learning; improving skills acquisition by fostering creativity and entrepreneurship;

38 Priority 5: Raising competence levels of groups at risk Projects under this priority should focus on: integrating groups with particular difficulties on the labour market, e.g. early school leavers, low skilled workers, people with disabilities, immigrants and those with a migrant background, and ethnic minorities, by developing their work related skills and competences; increasing the interest and participation of men or women in those VET fields in which they remain under represented (for instance women in technology); activities to redress problems caused by demographic change, such as retaining older workers in employment.

39 Priority 6: Developing the learning environment Projects under this priority should promote pedagogical innovation in VET, notably through the use of ICT, by focusing on: designing, developing and implementing state-of-the-art tools to assist the delivery of training in all contexts; designing and implementing tools to support individuals undertaking self-directed learning; strengthening distance learning and language learning through developing new delivery methods.

40 Inför ansökan Varför? (Vilket är behovet/bristen inom yrkesutbildningen i Europa/Sverige?) Vad? Vad skulle kunna lösa problemet? Hur? Hur ska ni gå till väga? När? Hur ser tidsplanen ut? Vilka? Varför just dessa partners? Hur mycket kommer det att kosta?

41 Valorisation ”Valorisation” betyder spridning, implementering och vidareutveckling av projektresultat. Identifiera behoven från intresserade sektorer, områden och slutanvändare Definiera slutanvändarna av projektresultatet Säkra att slutanvändarna kommer att rådfrågas under processen Förklara hur resultatet kommer att spridas och beskriv utomstående intressenter

42 Mer information och handlingar på http://ec.europa.eu/education/program mes/llp/index_en.html samt www.programkontoret.se Prenumerera på vårt nyhetsbrev www.programkontoret.se/prenumerera Sista datum för inlämning är 14 mars 2008

43 Leonardo da Vinci förberedande besök Bidrag ges för uppehälle och resa. Bidrag för uppehället ges enligt följande: 110 Euro per dag, 550 Euro per vecka 85 Euro per dag (förutom Bulgarien och Rumänien där man får 425 Euro per vecka) Bidrag för resan är baserat på verkliga kostnader, upp till max 350 Euro. Ansökningar behandlas löpande och beslut om tilldelning tas den sista vardagen varje månad. Handläggningstiden är cirka 2 veckor.


Ladda ner ppt "Marianne Feldt och Christina Jansson. Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn."

Liknande presentationer


Google-annonser