Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inbjudan till Årsmöte 2016 Inbjudan till årsmöte Hanhals Kings inbjuder föreningens alla medlemmar till årsmöte i ishallens VIP-rum, onsdagen den 29 juni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inbjudan till Årsmöte 2016 Inbjudan till årsmöte Hanhals Kings inbjuder föreningens alla medlemmar till årsmöte i ishallens VIP-rum, onsdagen den 29 juni."— Presentationens avskrift:

1 Inbjudan till Årsmöte 2016 Inbjudan till årsmöte Hanhals Kings inbjuder föreningens alla medlemmar till årsmöte i ishallens VIP-rum, onsdagen den 29 juni kl. 17.00. På årsmötet kommer följande punkter att behandlas: 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av protokolljusterare och rösträknare 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a. föreningens ordförande för en tid av 1 år b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande f. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud). 13. Övriga frågor. Årsmöteshandlingar såsom verksamhets- och förvaltningsberättelser och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga från och med den 22 juni. Handlingarna kan rekvireras genom att skicka ett mail till lena.fredholm@hanhalsif.selena.fredholm@hanhalsif.se Välkomna! Styrelsen Hanhals Kings

2

3

4

5

6

7

8 s1

9 s2

10 Björn Ellison Acrevi Revision KB Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsbokslutet för Hanhals Idrottsförening för det räkenskapsår som avslutas den 30/4 2016 och syftar till att ge uttryck för vår uppfattning om huruvida årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och därmed ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per den 30/4 2016 samt resultatet av verksamheten för det räkenskapsår som avslutats per detta datum enligt god redovisningssed i Sverige. Vi bekräftar att vi tillsammans med styrelsen är ansvariga för att årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen. Vi bekräftar, utifrån min bästa kunskap och övertygelse följande: Det har inte förekommit några oegentligheter där företagsledningen eller anställda med betydelsefulla roller i fråga om redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandade eller som skulle kunna ha påverkat årsbokslutet väsentligt Vi har givit er tillgång till allt bokföringsmaterial och all underliggande dokumentation samt alla protokoll från stämmor och styrelsemöten. Vi bekräftar att de uppgifter som vi lämnat när det gäller att identifiera närstående parter är fullständiga. Årsbokslutet innehåller inga väsentliga felaktiga uppgifter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Vi har givit er tillgång till all information om väsentliga avtal som föreningen är part i. Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsbokslutet väsentlig om de inte hade uppfyllts. Vi har inga planer eller avsikter som kan medföra väsentliga förändringar i värdering av balansposter eller i klassificeringen av tillgångar och skulder i årsbokslutet. Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredsställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i föreningens tillgångar förutom vad som framgår i årsbokslutet. Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder och ansvarsförbindelser och har i årsbokslutet lämnat upplysningar om alla garantier som har utfärdats till förmån för tredje part. Det har inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller upplysning i årsbokslutet eller i noter i den. Kungsbacka 2016- Hans Bergquist Anders Rybrink

11

12 Verksamhetsplan 2016/2017 *) Fortsätta att utveckla vår ishockeyskola för våra yngsta utövare. *) Kvalitets säkra våra tränare genom både interna & externa utbildningar. *) Bli en aktiv samarbetspartner för våra sponsorer. Samt utveckla vårt partnerskap. *) Etablera oss i Division 1. *) Fortsätta att utveckla vår verksamhet på J 18, U 16 E & U 16 Bredd som på sikt skall generera ett J 20 & J 18 div II i egen regi. *) Utveckla och bibehålla kvalitet i egna Cuper genom att stärka vårt varumärke. (KHA) *) Erbjuda träning & matcher med inriktning på breddverksamhet för våra ungdomslag. *) Bibehålla & utveckla vårt kansli samt sporten. *) Arbeta med att bli en stabil ekonomisk förening. *) Ha en bra dialog med hyresvärd, personal samt övriga kommunala instanser. Kungsbacka Sportcenter 5 434 50 Kungsbacka Tel: 0708-451139 Org nr 849400-8397

13


Ladda ner ppt "Inbjudan till Årsmöte 2016 Inbjudan till årsmöte Hanhals Kings inbjuder föreningens alla medlemmar till årsmöte i ishallens VIP-rum, onsdagen den 29 juni."

Liknande presentationer


Google-annonser