Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!. Sen sommaren 2012 finns en övergripande överenskommelse BUS Gotland för arbetet med barn och unga i behov av särskilt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!. Sen sommaren 2012 finns en övergripande överenskommelse BUS Gotland för arbetet med barn och unga i behov av särskilt."— Presentationens avskrift:

1 www.gotland.se/barnsam Välkommen!

2 Sen sommaren 2012 finns en övergripande överenskommelse BUS Gotland för arbetet med barn och unga i behov av särskilt stöd. ”Det är inte någon enhetlig grupp, utan kan vara barn och unga som är asylsökande eller barn och unga som har funktionsnedsättning, kroniska sjukdomar eller psykisk ohälsa. Det kan också vara barn och unga med sviktande stöd från sina vårdnadshavare. För en del sammanfaller flera faktorer som var och en för sig kan innebära att barnets utveckling försenas eller hindras.” Överenskommelse BarnSam, Anna Derwinger Hallberg, 0498-26 87 94

3 Inledningsvis beskrivs lagar och föreskrifter samt regionens värdegrund I överenskommelsen förtydligas såväl familjens eget som varje verksamhets eget ansvar samt vad som skiljer basnivå från första linje och specialistnivå Vidare förtydligas hur samverkan mellan de fem förvaltningarna i BarnSam ska se ut och hur samarbete kring barn och unga skall gå till bland annat via samordnad individuell plan (SIP) Överenskommelsen förtydligar även hur samverkan ska ske vid placering utanför det egna hemmet Överenskommelse fortsättning BarnSam, Anna Derwinger Hallberg, 0498-26 87 94

4

5 Samordnad individuell plan (SIP) reg prop 2008/09:193 ”Den samordnade individuella plan skiljer sig från övriga planer i det att den gäller alla enskilda och den syftar till att säkerställa samarbete mellan huvudmännen, så att individers samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses”. Planeringsansvaret innebär dock ingen rätt för en huvudman att besluta om ett samhällsstöd som någon annan ska tillhandahålla Den enskilde ska få ta del av den upprättade individuella planen i skriftlig form. ”Om det redan finns en plan enligt någon annan bestämmelse, är det tillräckligt med den planen så länge samtliga krav är uppfyllda.”

6 Lagkrav Överenskommelsen BUS Regeringen via SKL och prestationsersättningar Varför just nu?

7 SUMMERING Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam Familjen och barnet/den unga får överblick och målbild Varje verksamhet har sina egna planer men SIP medför gemensamma mål. Vård och insatser samordnas och kommer i rätt ordning. Uppföljning sker.

8 RUTIN Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam 1.Ta initiativ. Var och en som i sin yrkesutövning upptäcker barn och unga som har stöd och insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård samtidigt och där behov av samordning finns ska uppmärksamma frågan om samverkan. Bedömning görs av chef eller av chef utsedd person.

9 RUTIN Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam 2. Tala med vårdnadshavaren. Initiera frågan om samverkan med barnet/den unge och hans/hennes vårdnadshavare. Vårdnadshavare har huvudansvaret för sitt barn och ska i alla skeden ansvara för och vara delaktiga i diskussioner och beslut som rör sitt barn.

10 RUTIN Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam 3. Samtycke. När samtycke från vårdnadshavare finns – arbeta för att få till stånd ett SIP-möte.

11 RUTIN Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam 4. Håll SIP-möte inom 30 dagar. Kallelse till mötet görs av den som tagit initiativ till det. Alla kallade aktörer är skyldiga att delta. Mötet inleds av initiativtagande aktör.

12 RUTIN Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam 5. Upprätta samordnad individuell plan. Den samordnade individuella planen ska ange målet med insatserna och visa vem som gör vad. Socialtjänsten eller hälso- och sjukvården är ansvariga för att SIP upprättas enligt given mall och delas ut till alla inblandade vid mötet.

13 RUTIN Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam 6. Utse samordnare. Samordnaren håller kontakt med barnet/den unge och vårdnadshavare.

14 RUTIN Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam 7. Följ upp den samordnade individuella planen.

15 RUTIN Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam 8. Rapportera avvikelser vid uppföljning av planen. Rapport görs i Flexite.

16 MALL OCH SAMTYCKE Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam

17 Kallelse sker via mail till personal och via brev till familjen. I mailet får endast stå kallelse till samordnad individuell plan (SIP) och initialer och de 6 första siffrorna - inget annat som kan röja person. KALLELSE Samordnad individuell plan (SIP)

18 MERA OM Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam Detta är bara början. Nu följer lärande, frågor och utveckling – skicka frågor och synpunkter till chef och Barnnätverket.

19 SAMTAL Samordnad individuell plan (SIP) www.gotland.se/barnsam Samtala om goda erfarenheter av möten där flera parter samverkat likt SIP. Vilka är de tre viktigaste faktorerna för framgångsrika möten och därpå följande framgångsrikt samarbete?

20 BarnSam Överenskommelsen BUS Gotland (broschyr) Rutinen (grönt kort) Gemensam dokumentation (hemsida och system) APT Samla frågor till chef och Barnnätverk och BarnSam Sammanfattning av dagen…

21 Barnen och familjernas synpunkter! Alla som finns i verksamheterna! Chefer BarnSam Hemsida Kommande utbildningar där vi möts över verksamhetsgränserna Uppföljande dag om 1 år! Utveckling www.gotland.se/barnsam

22 Synpunkter kan mailas barnsam@gotland.sebarnsam@gotland.se Utvärdering www.gotland.se/barnsam

23 TACK!


Ladda ner ppt "Välkommen!. Sen sommaren 2012 finns en övergripande överenskommelse BUS Gotland för arbetet med barn och unga i behov av särskilt."

Liknande presentationer


Google-annonser