Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 13 E GET HUS KAPITEL 13 E GET HUS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 13 E GET HUS KAPITEL 13 E GET HUS."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 13 E GET HUS KAPITEL 13 E GET HUS

2 LIBER AB OH 13 Vad är en fastighet? : 1.1

3 LIBER AB OH 13 Jordabalken 1 kap Fastighet och dess gränser 1§ Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Om fastighets- bildning finns särskilda regler. Sämjedelning är utan verkan. 20 kap Lagfart 1§ Den som med äganderätt förvärvat fast egendom ska söka inskrivning av förvärvet (lagfart) inom tid som anges i 2 §. : 1.2 Vad är en fastighet?

4 LIBER AB OH 13 Byggnadslov Plan- och bygglagen 1 kap. Inledande bestämmelser 1§ I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till, att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 2§ Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. : 2

5 LIBER AB OH 13 Rättigheter och skyldigheter för fastighetsägare Rättigheter Bebygga sin mark Frihet att sälja till vem som helst Överlåta nyttjandet av marken Inskränkningar Byggnadslov Allemansrätt Expropriation Kommunal förköpsrätt i vissa fall Servitut : 3

6 LIBER AB OH 13 Allemansrätt Det är tillåtet för var och en att fritt vistas i naturen och att där plocka svamp, bär och vilda blommor. Detta kallas allemansrätt och den finns i princip bara i Sverige. Man får gå över annans mark bara den inte tar skada. Det betyder att man inte får gå över t ex en nysådd åker. En markägare kan inte hindra någon att använda sig av allemansrätten genom att sätta upp skyltar med texten ”privat område” eller ”privat väg”. Däremot kan man på detta sätt hindra biltrafik. Men aldrig cykel- eller gångtrafik. Gränsen för allemansrätten går vid att man inte får utnyttja markområde alltför nära bostaden. Man får inte använda en privat badstrand som ligger nära ett bostadshus eller tälta alltför nära. Kort sagt får man vistas på annans mark om man inte stör eller gör någon skada. : 4

7 LIBER AB OH 13: 5 Köpehandlingar

8 LIBER AB OH 13 Fel i fastighet Jordabalken 4 kap. Köp, byte och gåva 19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet : 6.1

9 LIBER AB OH 13: 6.2 Fel i fastighet

10 LIBER AB OH 13: 7

11 LIBER AB OH 13 Innan du köper en fastighet – en checklista Undersök byggnaden noggrant före köpet. Om du själv inte är byggnads- expert så anlita en erkänd besiktningsman – det kan vara värt pengarna. Om det framkommer misstanke om mögelskador – gör en utvidgad besiktning. Fråga säljaren uttryckligen om han känner till några skador på fastigheten. Låt säljaren besvara och skriva under en lista med frågor om byggnadens skick och som blir bilaga till köpekontraktet. Är det något fel säljaren vill friskriva sig från? Hör med grannar om de känner till några problem som har framkommit på fastigheten som är till salu. Kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få reda på eventuella förändringar av byggnadsplanen för området, t ex vad gäller vägbyggen. Om du inte köper genom mäklare – kontrollera med tingsrätten vem som äger fastigheten samt vilka inteckningar och eventuella servitut som finns. Diskutera med säljaren vilken lös egendom som ska ingå i köpet. Klargör också om han/hon vill undanta byggnadstillbehör eller fastighetstillbehör från köpet. Diskutera när äganderätten ska övergå till dig och när tillträdet kan ske. Om du inte köper genom mäklare – låt en person med kunskap om fastighetsjuridik, t ex en bankjurist, utforma köpehandlingarna. : 8

12 LIBER AB OH 13 Webbplatser Domstolsverket (www.dom.se), under flikenwww.dom.se Informationsmaterial finns fakta om inskrivnings- myndigheten Lantmäteriet (www.lantmateriet.se),www.lantmateriet.se fastighetsinformation Fastighetsmäklarnämnden (www.fastighetsmaklarnamnden.se),www.fastighetsmaklarnamnden.se referat av avgöranden Mäklarsamfundet (www.maklarsamfundet.se),www.maklarsamfundet.se branschorganisation för fastighetsmäklare : X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 13 E GET HUS KAPITEL 13 E GET HUS."

Liknande presentationer


Google-annonser