Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATION OM FÖRSKOLEKLASSEN På Ekebyhovskolan har vi förskoleklassverksamhet varje dag. Vi startar dagen 8.15 med samling och avslutar skoldagen ca.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATION OM FÖRSKOLEKLASSEN På Ekebyhovskolan har vi förskoleklassverksamhet varje dag. Vi startar dagen 8.15 med samling och avslutar skoldagen ca."— Presentationens avskrift:

1

2 INFORMATION OM FÖRSKOLEKLASSEN På Ekebyhovskolan har vi förskoleklassverksamhet varje dag. Vi startar dagen 8.15 med samling och avslutar skoldagen ca 13.00, därefter är det fritidstid. Vi arbetar efter Lgr 11, del 1 och 2, samt efter Ekebyhovskolans mål och kommunens språkplan. UTVECKLINGSSAMTAL OCH FÖRÄLDRAMÖTE Under läsåret har vi ett utvecklingssamtal per termin. Vid samtalen formar vi tillsammans barnets individuella utvecklingsplan (IUP). I början av höstterminen inbjuder vi till föräldramöte där vi mer ingående berättar om förskoleklassens verksamhet. INFOMENTOR Veckobrev och annan skriftlig information får ni tillgång till via Infomentor, det webbaserade system skolan använder för kommunikation och dokumentation. Vid höstens föräldramöte kommer ni att få inloggningsuppgifter till och information om Infomentor. LEDIGHET/SJUKDOM Vid ledighet och sjukdom vill vi att ni meddelar detta till avdelningen via telefon eller via Infomentor. FRUKTSTUND och LUNCH Till vår dagliga fruktstund får ni gärna skicka med en frukt eller grönsak. Skolan erbjuder morötter för dem som så önskar. Vi äter lunch i skolans matsal. Om ert barn behöver specialkost ber vi att ni själva kontaktar vår husmor, IngMarie Karlsson på tel. 560 332 82. KLÄDER Vi förväntar oss att ni märker barnens kläder tydligt och att ni ser till att det alltid finns ombyteskläder på skolan samt kläder efter väder då vi är utomhus mycket. HÄLSOVÅRD Barnen tillhör skolhälsovården. Under förskoleklassåret kommer ni att kallas till en hälsokontroll hos vår skolsköterska, Ingrid Grunde. FÖRÄLDRANÄTVERK Skolan har ett föräldranätverk som träffas två gånger per termin. Nätverket är öppet för alla föräldrar. Tid och plats meddelas i god tid.

3 EKEBYHOVSKOLANS VISION OCH HONNÖRSORD Ekebyhovskolans vision är att Alla elever ska lyckas i den bästa av skolor. Skolans honnörsord är Trygghet, Stolthet, Kunskapsglädje. Vårt mål är att visionen och honnörsorden ska genomsyra all skolans verksamhet. FÖRSKOLEKLASSENS MÅLSÄTTNING I förskoleklassen strävar vi efter att..  varje elev utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga: ”Jag kan, jag vill, jag vågar!”  varje elev utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.  stimulera varje elevs utveckling utifrån dennes förutsättningar och på bästa sätt förbereda inför det fortsatta lärandet.  utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Med detta menar vi att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. FÖR ATT NÅ DENNA MÅLSÄTTNING ARBETAR VI MED Samling I samlingen får eleverna träna på att lyssna aktivt, vänta på sin tur, våga prata inför grupp och ta hänsyn till andra. Eleverna får också träna sig i att ta emot instruktioner och sedan genomföra dessa. Arbetspass Under våra arbetspass stimulerar vi elevernas kreativitet och nyfikenhet. Vi låter eleverna pröva på olika inlärningsstilar och strävar efter att ta tillvara elevernas tankar och idéer för att skapa ett mångfald i lärandet. Lek, musik och skapande verksamhet ingår i verksamheten som väsentliga delar i det aktiva lärandet för att tillvarata elevernas lust och nyfikenhet. Leken utvecklar elevernas sociala kompetens på ett naturligt sätt i samspel med andra. Rörelse, inne och ute Utevistelse och idrott är regelbundna inslag i verksamheten då rörelse och fysisk aktivitet bidrar till att stärka elevernas självkänsla och kroppsuppfattning. Det har dessutom en positiv effekt för inlärningen. Kunskap är coolt!

4 SPRÅKLEK Bornholmsmodellen - språkstimulerande lekar I förskoleklassen arbetar vi efter Bornholmsmodellen som är ett systematiskt upplagt och vetenskapligt utprovat program för att stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet före läsundervisningen. Språklekarna är indelade i sex grupper: Lyssnandelekar Syftet är att väcka barnens intresse för ljud. Lekarna har mest karaktär av uppmärksamhetsövningar. Barnen får utforska sin förmåga att lyssna och uppmärksamma ljud i omvärlden eller från sig själva. Rim och ramsor Barnen utvecklar en förmåga att uppmärksamma språkets struktur och skilja mellan innehåll och form. Meningar och ord Detta avsnitt syftar till att barnen ska bli medvetna om att vårt tal kan delas i större och mindre enheter. Stavelser Här tar vi ytterligare ett steg framåt. Barnen blir observanta på att orden kan delas in i mindre enheter, så kallade stavelser. Första ljudet i ord Det här är det sista steget i att dela upp orden i delar. Analys och syntes av fonem Här delar vi upp orden i ljud (analys) för att sedan föra samman ljuden (syntes). Barnen leker sig in i språket på ett lustfyllt sätt. Språklekar efter Bornholmsmodellen har givit många barn möjlighet att i lekens form upptäcka språkets formsida och sedan successivt komma till insikt om sambandet mellan språkljuden och bokstäverna.

5 MATTELEK Genom diskussioner, praktiskt material och problemlösning arbetar vi i förskoleklassen för att stimulera och utveckla barnens matematiska tänkande. I matteleken arbetar vi med följande områden: Sortering Sorteringsövningar handlar om att upptäcka likheter och skillnader mellan olika föremål, små – stora, långa – korta, runda – kantiga etc. Vi övar att gruppera samt benämna och beskriva föremålens egenskaper. Mönster Det centrala momentet i arbetet med mönster är att eleverna ska upptäcka samband och med ett vardagligt språk kunna beskriva mönstrets uppbyggnad. Taluppfattning Vi tar till vara vardagliga situationer som uppmuntrar barnen att ta reda på och reflektera över antal. Det kan handla om att räkna antalet barn i ringen, räkna om det finns stolar som räcker till alla o.s.v. Genom många tidiga erfarenheter av att använda räkneramsan för att bestämma hur många utvecklar barn förståelse för relationen mellan räkneorden, räkneramsan och antalsbegreppet. Abakus Att arbeta med flera sinnen främjar inlärningen. Därför använder vi oss av Abakus (kinesisk kulram) för att stärka barnens taluppfattning. Problemlösning Här får barnen öva att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av matematiska problem, ”mattekluringar”. Geometri Barnen får öva på att beskriva och jämföra olika geometriska former, se likheter och skillnader. Mätning Genom att använda icke standardiserade mått som t.ex. kaplastavar och pinnarr ligger fokus på att barnen ska utveckla en förståelse för mätandets princip.

6 Rektor: Inga-Lill Håkansson inga-lill.hakansson@ekero.se 08-564 108 21 Biträdande rektor F-6: Marika Zetterberg marika.zetterberg@ekero.se 08-564 108 23 Utvecklingsledare F-3: Lisa Oldmark lise-lott.oldmark@skolor.ekero.se 08-564 108 43 EKEBYHOVSKOLAN Björkuddsvägen 98 178 34 Ekerö 08-564 108 20 www.ekero.se/ekebyhovskolan


Ladda ner ppt "INFORMATION OM FÖRSKOLEKLASSEN På Ekebyhovskolan har vi förskoleklassverksamhet varje dag. Vi startar dagen 8.15 med samling och avslutar skoldagen ca."

Liknande presentationer


Google-annonser