Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshinderomsorgen informerar! 2016-07-01. Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Personlig assistans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshinderomsorgen informerar! 2016-07-01. Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Personlig assistans."— Presentationens avskrift:

1 Funktionshinderomsorgen informerar!

2 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Personlig assistans Arbete och sysselsättning Funktionshinderomsorgens organisation

3 Camilla Nord Avdelningschef Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Enhetschef Åse Bäcklund Marie Sundberg Benny Nilsson Christian Halldén Lena Säleby Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Enhetschef Joakim Pettersson Daniel Mannerström Inger Jansson Personlig assistans Enhetschef Annika Kabell-Kjaer Ida Elmner Maria Johansson Rebecca Johansson Matilda Hvittfeldt Magnus Plantin Arbete och sysselsättning Enhetschef Mats Frohm Agneta Hylander Metodhandledare Jonas Säleby Vakant metodhandledare

4 Funktionshinderomsorgens lagrum Socialtjänstlagen, SoL: är en ramlag erbjuder skälig levnadsnivå består av bestämmelser om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd beskriver kommunens skyldigheter i förhållande till människor som vistas i kommunen frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser. Insatserna i SoL ska också utformas så att de tar tillvara individens möjligheter och vilja till att förändra sin sociala situation. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: är en rättighetslag garanterar goda levnadsvillkor består av 10 insatser för särskilt stöd och särskild service är ett komplement till andra lagar. En begäran om stöd och service, från en person som ingår i lagens personkrets, bör i första hand prövas enligt LSS (om det är en insats som regleras i lagen). Motivet är att det i allmänhet antas vara till fördel för den enskilde.

5 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Enhet gruppbostad 1 Enhet gruppbostad 2 Enhet servicebostad Enhet stöd i vardagen

6 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder - målgrupper Intellektuellt funktionshinder En person har ett intellektuellt funktionshinder om hon eller han har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Målgruppen omfattas också av personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Fysiskt funktionshinder En person tillhör målgruppen om hon eller han har varaktiga fysiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

7 Definition av insatsen gruppbostad Gruppbostad Gruppbostaden är ett boendealternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig personal är nödvändig. Syftet med grupp­boendet är att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget/ordinärt boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att skapa sig ett eget hem. Gruppbostad är få antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena bör placeras så att de kan fungera som den samlade punkten för de boende. De bör ligga i direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Ytorna bör vara så dimensionerade att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter.

8 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – enhet gruppbostad 1 Gruppbostad 1 Brynet Lanzen Mandelblomman Soldaten

9 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – enhet gruppbostad 2 Gruppbostad 2 Granviksgården Skogsstugan Tranbärstigen (september 2016) Änggatan Extern utförare gruppbostad

10 Definition av insatsen servicebostad Servicebostad En servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt/ordinärt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. I servicebostaden erbjuds den enskilde dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten, utifrån dennes behov. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade utifrån den enskildes behov och ligger samlade i samma hus. Servicebostaden består också av gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. Antalet boende bör dock vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks.

11 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – enhet servicebostad Servicebostad Lyftet Orkidén Södra Skogsvägen Åkershällsvägen Extern utförare servicebostad

12 Definition av insatser som inryms inom ramen för stöd i vardagen Avlösning Avlösning är tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om eller stöd och service till berörd individ. Boendestöd Boendestöd är bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör bl. a. personer med funktionsnedsättning. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv. Hemtjänst Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskil- des bostad eller motsvarande. Med service avses här t. ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. I hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare. Den enskilde kan få hemtjänst även i fritidsbostad.

13 Definition av insatser som inryms inom ramen för stöd i vardagen Korttidsvistelse Korttidsvistelse är insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga. Korttidsvistelsen kan förläggas i korttidshem, hos stödfamilj, som lägervistelse eller som kortare kurs m.m. Kontaktperson Kontaktperson är en person som utses av kommunen med uppgift att ge icke- professionellt stöd åt person med funktionsnedsättning. Ledsagning Ledsagning är insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning. Denna insats syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att komma ut och delta i samhällslivet, t. ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet.

14 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – enhet stöd i vardagen Stöd i vardagen Avlösning Boendestöd Hjälp i hemmet Korttidsvistelse Korttidshem Stödfamilj Lägervistelse Kontaktperson Ledsagning (dubbelbemanning) Funktionshinder- omsorgens pool

15 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Enhet boendeformer Enhet stöd i vardagen Enhet missbruk, beroende och samsjukliga

16 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende - målgrupper Psykiskt funktionshinder Den målgrupp består av personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen. Riskbruk, missbruk och beroende Målgruppen omfattar personer med riskbruk, missbruk eller beroendeproblem. Samsjuklighet Samsjuklighet benämns om personer som har missbruk/beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom.

17 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende – enhet boendeformer Boendeformer Servicebostad Brogatan Servicebostad Norråsagatan Ordinärt boende Rosengatan Extern utförare boendeformer

18 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende – enhet stöd i vardagen Stöd i vardagen Boendestöd unga vuxna Boendestöd vuxna Kontaktperson Ledsagning

19 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende – enhet missbruk, beroende och samsjuklighet Missbruk, beroende och samsjuklighet Boendestöd Bostadssocial insats Case management Hem för vård och boende (2016) Provtagning Rådgivning Öppenvård

20 Personlig assistans Enhet personlig assistans 1 Enhet personlig assistans 2 Enhet personlig assistans 3 Enhet personlig assistans 4 Enhet personlig assistans 5 Enhet personlig assistans 6

21 Definition av insatsen personlig assistans Personlig assistans Personlig assistans är personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov. Med grundläggande behov avses att sköta sin personliga hygien, inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Inom enheterna för personlig assistans verkställs insatsen till samtliga målgrupper inom funktionshinderomsorgen, det vill säga till personer med psykiska, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

22 Personlig assistans - enhet personlig assistans 1 Personlig assistans 1 SFB 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 LSS 1:1 1:2

23 Personlig assistans – enhet personlig assistans 2 Personlig assistans 2 SFB 2:1 2:2 2:3 2:6 2:9 LSS 2:4 2:5

24 Personlig assistans – enhet personlig assistans 3 Personlig assistans 3 SFB 3:1 3:2 3:3 3:5 3:7 3:8 3:9 LSS 3:6

25 Personlig assistans – enhet personlig assistans 4 Personlig assistans 4 Personlig assistans 4 SFB 4:1 4:2 4:4 4:6 4:8 LSS 4:5

26 Personlig assistans – enhet personlig assistans 5 Personlig assistans 5 SFB 5:1 5:3 5:4 5:5 5:7 5:8 LSS 5:6 5:11

27 Personlig assistans - enhet personlig assistans 6 Personlig assistans 6 SFB 6:1 6:2 6:3 6:4 LSS 6:5

28 Arbete och sysselsättning AME - arbetsmarknadsenheten Dagverksamhet Daglig verksamhet

29 Arbete och sysselsättning - målgrupper Arbetsmarknadsenheten Där får personer i arbetsför ålder som uppbär försörjningsstöd och som kodats arbetslös av socialsekreterare (från ekonomiskt bistånd) extra stöd och hjälp till egen försörjning. Dagverksamhet och daglig verksamhet Här arbetar och stödjs funktionshinderomsorgens samtliga målgrupper som uppbär försörjning från Försäkringskassan. Det vill säga personer med psykiska, fysiska eller intellektuella funktionshinder samt personer med missbruk och beroendeproblematik.

30 Arbete och sysselsättning – enhet arbetsmarknad Arbetsmarknads- enheten Från ekonomiskt bistånd till egen försörjning Inskrivning Kartläggning Vägledning Träning Växtcenter Sycenter BilvårdcenterPraktik Resursjobb KAA-uppdrag SE-projekt Vägen in

31 Definition av insatserna dagverksamhet och daglig verksamhet Dagverksamhet Dagverksamhet är bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden. Daglig verksamhet Daglig verksamhet är insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning.

32 Arbete och sysselsättning – enhet dagverksamhet /daglig verksamhet Sysselsättning Almenäs Snicker i Stick och sy Företagsgruppen Industrigruppen Mosshaga Norrboda Café Vipan Café Stadshuset Café Vipan Café Stadshuset Ett steg till Hunddagis Introduktion Mediacenter Norrboda café Transportservice


Ladda ner ppt "Funktionshinderomsorgen informerar! 2016-07-01. Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Personlig assistans."

Liknande presentationer


Google-annonser