Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om- och nybyggnation Samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om- och nybyggnation Samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård 2016."— Presentationens avskrift:

1 Om- och nybyggnation Samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård 2016

2 Skaraborgs Sjukhus

3 Aspergillos Svampinfektion Orsakas av en mögelsvamp, Aspergillus, som finns i vår miljö Krävs i regel någon annan sjukdom i luftvägarna eller en immunsupprimerande sjukdom för att bli sjuk Den kliniska sjukdomsbilden kan variera mycket

4 Skaraborgs Sjukhus Aspergillus, mögelsvamp Allergisk reaktion Kan tränga in via skadad hud Mögelsvampen kan få fäste i lungor, bihålor och mellanöra. ”Svampbollar” kan utvecklas i hålrum Invasiv pulmonell aspergillos Tänk på Aspergillos som en möjlig diagnos! Tidig behandling kan minska lidande och rädda liv.

5 Skaraborgs Sjukhus Invasiv pulmonell aspergillos Infektionen sprider sig från lungorna via blodet till hjärnan, hjärtat, njurar eller hud. Dödligheten är ofta hög även om adekvat behandling sätts in tidigt Detta sker endast hos personer vars immunförsvar är försvagat.

6 Skaraborgs Sjukhus Aspergillos Smitta sker inte från människa till människa. Inkubationstiden är svårdefinierad men anges från några dygn till några veckor.

7 Skaraborgs Sjukhus

8 Nedtagna takplattor

9 Skaraborgs Sjukhus Byggarbete ska inte ske i lokaler: Där vårdverksamhet pågår och i angränsande lokaler Där man förvarar, bereder eller brukar medicinteknisk utrustning eller rena, höggradigt rena och sterila produkter

10 Skaraborgs Sjukhus Nytt dokument! Om- och nybyggnation Samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård I samråd mellan Västfastigheter och Vårdhygien För att förhindra dammspridning

11 Skaraborgs Sjukhus Planering av byggarbete Sker i god tid mellan projektledare Västfastigheter, enhetschef och lokalcontroller Ansvariga tar ställning till om Vårdhygien ska kontaktas Genomgång av checklista Samverkansdokument fylls i

12 Skaraborgs Sjukhus Checklista Samverkan

13 Skaraborgs Sjukhus Enhetschef/arbetsmiljöansvarig Vid projektering ange om speciella förhållanden föreligger på enheten känslig verksamhet ( ex immunosupprimerade patienter) känslig utrustning smittrisk för hantverkare

14 Skaraborgs Sjukhus Enhetschef/arbetsmiljöansvarig: Kan verksamheten evakueras till andra lokaler utan fysisk kontakt med byggarbetet? Kan vården/behandlingen av extra sköra patienter ske på annan plats under byggprocessen? Kan byggarbetet förläggas till tider då vårdverksamhet normalt inte bedrivs i lokalerna?

15 Skaraborgs Sjukhus Enhetschef/arbetsmiljöansvarig Informera hantverkare om skyddsåtgärder, som handdesinfektion, handskar, förkläde, andningsskydd… Smittrening skall vara utförd så att hantverkare kan arbeta riskfritt Smittfarligt material plockas undan

16 Skaraborgs Sjukhus Enhetschef/arbetsmiljöansvarig Rummet/utrymmet töms på all utrustning och liknande som är känsligt för byggdamm, utrustning som inte går att flytta täcks med plast. Informera personalen om att byggarbetsplatser är förbjudna områden och att avspärrningar skall respekteras.

17 Skaraborgs Sjukhus Enhetschef/arbetsmiljöansvarig Vid behov informera andra enheter eller funktioner om byggverksamheten. Bedöm behov av utökad städfrekvens/ behov av avskärmning från byggarbetsplatsen.

18 Skaraborgs Sjukhus Västfastigheter Informerar utförare om skyddsåtgärder i projektet för att förhindra spridning av byggdamm samt kontrollerar att dessa efterlevs. Informera arbetsledaren/hantverkare om vikten av att endast vistas inom det område som krävs för att utföra arbetet.

19 Skaraborgs Sjukhus Västfastigheter Bedöma behov av byggstädning gällande utförande, kvalitet och omfattning Det krävs utökad städfrekvens i byggområdet samt angränsande utrymmen. (Daglig frekvens liksom storstädning efter byggprojekt.) Beställning av utökat städ ska vara avtalat i god tid före byggstart.

20 Skaraborgs Sjukhus Västfastigheter Bedöm lämpliga transportvägar. Bör inte ske via lokaler och transportvägar som är aktiva vårdlokaler. Använd helst yttre bygghissar. Om detta inte är möjligt, försök avdela en hiss som enbart används för byggtransport som kan vara avstängd för övrig verksamhet. Bygg Vård

21 Skaraborgs Sjukhus Västfastigheter Avskärma byggarbetsplats mot övrig verksamhet Dammavskiljande vägg eller tät barriär/ inplastning som vid asbestsanering Obs! Utrymningsvägar får ej blockeras

22 Skaraborgs Sjukhus Entreprenör/hantverkare Arbeta med stängda dörrar Eftersträva undertryck i rummet (blockera tilluft, frånluft skyddas med planfilter)

23 Skaraborgs Sjukhus Entreprenör/hantverkare Använd alltid utrustning/verktyg som minskar dammspridning, t ex borrmaskin med dammsugare. Alla rivningsmassor skall läggas i vagnar och vara väl övertäckta t ex med våta lakan under uttransport. Obs, torka av hjulen!

24 Skaraborgs Sjukhus Entreprenör/hantverkare Dammsugning och våttorkning minst efter varje avslutad arbetsdag. Byte av våta lakan/klibbmattor/våta mattor. Extra städning om så erfordras.

25 Skaraborgs Sjukhus Entreprenör/hantverkare Arbetsområdet får inte utökas Material/avfall får inte ställas utanför arbetsområdet Tydlig skylt som visar att Västfastigheter genomför ett byggprojekt.

26 Skaraborgs Sjukhus Projektledare: Bedöm omfattning av aktuellt byggprojekt och omfattningen av andra samtidiga byggprojekt för att i samråd med Vårdhygien, Brand och säkerhet, medicinskt ansvarig och västfastigheter kunna föreslå alternativa vägar. Tillse tydliga skyltar för alternativa vägar.

27 Skaraborgs Sjukhus Städorganisation Ansvarar för att utfört städ är av god kvalitet Lämna information till västfastigheter, på begäran, när nästa storstädning planeras i bygglokal

28 Skaraborgs Sjukhus Vill du veta mer? Finns på Vårdhygiens hemsida, under ”länkar”

29 Skaraborgs Sjukhus Sammanfattning: Skydda nedsatta människor från byggdamm genom att: Förbereda byggarbeten i god tid Följa dokumentet Reagera och agera vid eventuella brister

30 Skaraborgs Sjukhus Avslutning: Om alla hjälps åt har vi möjlighet att skydda patienterna!


Ladda ner ppt "Om- och nybyggnation Samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser