Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare eHälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare eHälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice."— Presentationens avskrift:

1 Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare eHälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera

2 Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

3 Några bakgrundsfaktorer  Många insatser pågår och mycket har gjorts, men det stora genombrottet har ännu inte ägt rum  Flera utmaningar kvarstår, bl.a. - Säkra informationsförsörjningen (rätt info på rätt plats i rätt tid) - Möta människors förväntningar på självständighet, tillgänglighet och service - Förbättra medarbetares digitala arbetsförhållanden - Smartare arbetssätt - effektivisera resursutnyttjandet - En möjliggörande lagstiftning

4 Några utgångspunkter för det fortsatta arbetet  Långsiktig vision för digitaliseringen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (år 2025) - Hela socialtjänsten ingår (inte bara vård och omsorg) - Tandvården ingår  Visionen ska följas av en eller flera handlingsplaner som förtydligar de insatser som behövs för att visionen ska nås - Gemensamma målsättningar - Många aktörer involveras – samverkan och koordinering - Behov av bättre och mer samlad samordning, stöd och styrning - Större tydlighet i ansvarsfördelningen

5 Insatsområden Visionen pekar ut:  Lagstiftning och regelverk - Ta tillvara digitaliseringens möjligheter  Informatik och informationsstruktur - Stödja och möjliggöra enhetlig tillämpning  Standardiseringsarbete - Ett standardiserat sätt att arbeta med standardisering Andra centrala områden, bl.a.:  Förändringsledning, upphandling, ersättningsmodeller, finansieringsgrad, bredbandsutbyggnad m.m.

6 E-hälsans ekosystem eHälsomyndighetens roll är att bygga och sprida kunskap: Bevakar Samverkar Leder och deltar i olika evenemang Departement >4 Statliga myndigheter >20 Regionala- och lokala huvudmän (inkl. samarbetsorganisationer) >350 Bransch- och intresseorganisationer >20 Forskning >20 Leverantörer >999 Överstatliga och internationella organisationer >4 Utförare inom vård, omsorg och apotek >999

7 Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 ”Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser” Individen Kunna nå alla uppgifter om sig själv Aktivt medverka i sin vård och omsorg Medarbetaren Ha rätt arbetsverktyg Informationen tillgänglig Beslutsfattaren Tillgång till faktabaserade underlag

8 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVÅNAREINFRASTRUKTURMEDARBETARE 80% Mer delaktiga i egen vård 60% 1177 som första kontakt 100% Journalinfo för all vård & omsorg 100% Följa sin remiss 100% Överblick vaccinationer 80% Nå sina intyg 40% Bokningar via MVK 90% Single sign-on 100% Drifttill- gänglighet & Säkerhet 100% Delar av journal- information 50% Ta del av resultat & värden 70% 1177 bra komplement till kontakt 75% Vet hur man ansluter sig 100% Historik som beslutsstöd 100% Säker inloggning vård & omsorg 25% Anslutna MVK 50% Råd om vård via 1177

9 Fokusområden 2017 - 2025  Från verksamhets- till individperspektiv  Från vård till hälsa  Från ärendehantering till självservice  Standardiserad informationshantering  Högre kvalitet genom tillgång till beslutsstöd  Effektiv resursanvändning  Säker läkemedelsanvändning  Koordinering och samverkan  Införande och användning  Förändringsarbete och verksamhetsutveckling

10 Mål 2025  Alla vårdgivare fullt anslutna till tjänsteplattformen  Alla vårdgivare har tillgång till en samlad läkemedelslista  Alla vårdgivare är fullt anslutna till NPÖ och Journalen  Alla vårdgivare har implementerat gemensamma regelverk  Alla vårdgivare lämnar ut information till hälsokonto  Alla vårdgivare kan ta emot patientgenererad information  Alla vårdgivare erbjuder direkttidbokning  Alla vårdgivare skickar digitala kallelser  All intygshantering är digital  Alla vårdgivare erbjuder konsultationer digitalt eller via bildmedia  Alla vårdgivare erbjuder stöd och behandling via internet  Alla vårdgivare har integrerat kunskapskällor och kvalitetsregister i sina system  Alla nationella tjänster är försedda med en modell för effekthemtagning  Alla vårdgivare stödjer digitalisering fullt ut, genom policies, förändringsledning, ersättningsmodeller, avtal, utbildning och utvärdering

11 Förändring är svårt…


Ladda ner ppt "Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare eHälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice."

Liknande presentationer


Google-annonser