Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5:e oktober 2012 Lena Henriksson Introduktion till bioteknik och bioinformatik Tack till Lars-Göran Josefsson Fusk och plagiat inom vetenskap och kursarbeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5:e oktober 2012 Lena Henriksson Introduktion till bioteknik och bioinformatik Tack till Lars-Göran Josefsson Fusk och plagiat inom vetenskap och kursarbeten."— Presentationens avskrift:

1 5:e oktober 2012 Lena Henriksson Introduktion till bioteknik och bioinformatik Tack till Lars-Göran Josefsson Fusk och plagiat inom vetenskap och kursarbeten ”Hur man använder – och inte får använda – källor”

2 Underskrift

3 Varför är det viktigt att använda källor korrekt?

4 I kursarbeten är det ditt eget arbete som ska examineras. Om du kopierar material tar du åt dig äran av någon annans arbete. Om du kopierar publicerat material, kan du bryta mot upphovsrätten.

5 Plagiat = Kopiera utan korrekta referenser Att kopiera någon annans text, ord för ord, utan att erkänna källan. att kopiera någon annans text, ord för ord, utan att använda citattecken. Att återanvända någon annans text efter att ha ändrat några ord, eller meningar. Att återanvända dina egna texter.

6 Vad är fusk? Om du plagierar med avsikt att vilseleda, i ett arbete som du skickar till en lärare för utvärdering, då fuskar du. Detta gäller allt arbete som lämnas för lärarbedömning: labbrapporter, examensarbeten, uppsatser, hemtentamen …

7 Att citera källor utan att läsa dem (t.ex. ”andra hands referenser”). detta utgör bedrägeri - det är lätt att förvränga vad som sades Att använda långa sektioner av någon annans text, även om du använder citattecken och ange källan. Det är ditt eget arbete som ska bedömas av läraren Följande är också oacceptabelt, men inte plagiat:

8 Fråga vänner, forskare, föräldrar etc att läsa och ge kommentarer för att förbättra ditt arbete. Detta är inte fusk, eftersom texten fortfarande är din, och du bestämmer vad du ska göra med synpunkterna. Sådan hjälp bör tackas i slutet av arbetet ("Jag tackar NN för kommentarer på texten"). Ett undantag kan vara hemtentamen. Samarbetet är inte fusk!

9 Urkund - att upptäcka plagiat i texter Din lärare informerar om Urkund. Du skickar in ditt arbete till Urkund. Ditt arbete kontrolleras mot Internet, publicerat material (mycket stora databas!), smat mot arbeten av andra studenter. Urkund listar potentiella “hits”. Läraren utvärderar informationen. Ditt arbete kommer att lagras i Urkunds arkiv för att skydda det från att plagieras av andra studenter.

10 Olika lärare kan använda Urkund ur olika perspektiv. De två ytterligheter skulle kunna vara: Arbets- lärandeverktyg  ---  Upptäcka fusk (”duvor”) (”hökar”) Se till att du vet hur varje lärare tänker använda Urkund för en viss uppgift! Urkund - att upptäcka plagiat i texter

11 Gentekniknämnden som inrättades den 1 juli 1994 är en statlig myndighet med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etisk försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Extern källa Internet:: http://www.gmo.nu/gentekniknamnden http://www.gmo.nu/gentekniknamnden Lärarens bedömmning: Texten är kopierad, men med korrekt citat och referens. OK! Exempel från Urkund

12 Lärarens bedömning: Endast fyra ord i ny mening med korrekt referens. OK! Exempel från Urkund

13 Lärarens bedömning: Två hela meningar, utan referens eller citattecken. Ett uppenbart fall av plagiat! Exempel från Urkund

14 Vad händer när plagiat misstänks? Indikation att plagiat föreligger (t.ex. från Urkund) Lärarutvärdering: Är detta plagiat? Nej Ja OK! Ingen åtgärd Studenten underkänns Läraren diskuterar med studierektorn. Är detta fusk (avsiktligt)? Möjligen Nej Information till studenten: Vad gjorde du som var fel? Ny version måste lämnas in Rapport till universitetets disciplinnämnd Obs: I alla skeden kan eleven kontakta universitetets "Betygsombudsman" eller studentkårens "Studentombud" för råd och hjälp. Kan leda till varning eller avstängning

15 Hur man undviker plagiat, fusk och andra oetiska beteenden Var noga med att allt arbete du lämnar in är ditt eget, skrivet med egna ord och baserat på information tillgänglig för dig, och som inte använts av dig i andra uppgifter Information till studenter Läs IBG:s dokument “Hur man använder källor” Läs IBG:s dokument “Att presentera vetenskap” Om du fortfarande är osäker - fråga din lärare innan du lämnar in arbetet!

16 Hur man undviker plagiat - när du använder publicerade tabeller eller illustrationer i ditt arbete Alt 1 – rita om eller modifiera på olika sätt Sätt in källan som "Modifierad från Jones (2003)" Alt 2 – Kopiera originalet Du behöver tillstånd från upphovsrättsinnehavaren! Sätt in källan som "från Jones (2003) med tillstånd"

17 Mycket mer komplext förstås... parallella framväxter av idéer, konkurrens, omedvetenhet om alla samtida idéer i ett visst område (när man själv lär sig det), etc. Inget enkelt sätt att analysera... Lita till lärarens kompetens! Att presentera originella idéer, som såvitt du vet är dina egna. Referera väl till alla publikationer som ledde fram till att skapa din idé! Hur kan man undvika att plagiera idéer

18 Användning/missbruk av en ursprunglig källa Följande text är från Niva (2003). Ungefär 70 % av alla växtarter i den tempererade zonen tillväxer mer eller mindre klonalt. Klonalt växande arter dominerar även i krävande miljöer som t.ex. Arktis och Subarktis. Eftersom dessa växtarter helt dominerar vissa miljöer är det viktigt att vi förstår de processer som påverkar deras tillväxt. Många “ogräs” och mycket av nötkreaturens foder är klonala. Det är alltså ur ekologisk och ekonomisk synvinkel viktigt att vi ökar vår kunskap om de klonala växterna.

19 Användning/missbruk av en ursprunglig källa Text 1: Ungefär 70 % av växtarterna i den tempererade zonen växer klonalt. Dessa växter dominerar även i Arktis och Subarktis. Eftersom klonalt växande arter dominerar i så många områden är det viktigt att vi lär oss mer om dem. Dessa arter är också ekonomiskt viktiga i bl.a. jordbruket. Kloning är vanligt hos växter, över 90% av kärlväxtklas- serna kan föröka sig vegetativt, det finns även hos lavar, svampar och några djurgrupper. Det alla klonala växter har gemensamt är att de kan producera genetiskt identisk avkomma asexuellt och vegetativt.

20 Användning/missbruk av en ursprunglig källa Text 2: Ungefär 70 % av växtarterna i den tempererade zonen tillväxer klonalt (Niva 2003). Dessa växter dominerar även i Arktis och Subarktis. Eftersom klonalt växande arter dominerar i så många områden är det viktigt att vi lär oss mer om dem. Dessa arter är också ekonomiskt viktiga i bl.a. jordbruket. Kloning är vanligt hos växter, över 90% av kärlväxtklas- serna kan föröka sig vegetativt, det finns även hos lavar, svampar och några djurgrupper. Det alla klonala växter har gemensamt är att de asexuellt och vegetativt kan producera genetiskt identisk avkomma.

21 Användning/missbruk av en ursprunglig källa Text 3: Det är viktigt att kunskapen om de klonalt växande arter ökar, både ur ekologisk och ur ekonomisk synvinkel. Niva (2003) skriver i sin doktorsavhandling ”Ungefär 70 % av alla växtarter i den tempererade zonen tillväxer mer eller mindre klonalt. Klonalt växande arter dominerar även i krävande miljöer som t.ex. Arktis och Subarktis. Eftersom dessa växtarter helt dominerar vissa miljöer är det viktigt 7att vi förstår de processer som påverkar deras tillväxt. Många “ogräs” och mycket av nötkreaturens foder är klonala. Det är alltså ur ekologisk och ekonomisk synvinkel viktigt att vi ökar vår kunskap om de klonala växterna. Kloning är ett vanligt fenomen i växtriket, t.ex. är tio av elva kärlväxtgrupper kapabla att föröka sig vegetativt. Vegetativ förökning finns också hos lavar, svamp och några djurgrupper. Den förenande egenskapen för alla typer av växtklonalitet är asexuell vegetativ produktion av avkomma som är genetiskt identiska med varandra och med moder- plantan.”

22 Användning/missbruk av en ursprunglig källa Text 4: Kloning är ett vanligt fenomen framförallt hos svampar och växter men förekommer också hos djur. Avkomma från klo- nala organismer är genetiskt identisk med moderindividen (Niva 2003, Campbell & Reece 2005). I de flesta miljöer har klonala växter stor betydelse för olika samhälls- och ekosystemprocesser (Oborny & Bar- tha 1995). Störst betydelse har de i kalla, våta och mörka miljöer (Klimeš m.fl. 1997), men de är även viktiga på våra betesmarker. Det är alltså viktigt att vi förstår hur de klo- nala växterna fungerar (Niva 2003, Tolvanen m.fl. 2004).

23 Acceptabelt eller inte? Första svar: Kopiera en uppsats från nätet och skicka in under eget namn 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

24 Acceptabelt eller inte? Första svar: En kompis ger dig lov att kopiera hans/hennes uppsats och skicka in den under eget namn 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

25 Acceptabelt eller inte? Första svar: Kopiera ett stycke från en källa, ord för ord, och inkludera i din uppsats utan att ge referens 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

26 Acceptabelt eller inte? Första svar: Kopiera ett stycke från en källa, ord för ord, och inkludera i din uppsats med referens (Smith, 2004) 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

27 Acceptabelt eller inte? Första svar: Kopiera en paragraf, efter att ha bytt ut en del ord mot synonymer, och inkludera med referens 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

28 Acceptabelt eller inte? Första svar: Omformulera, med egna ord, en del av en publicerad text, utan referens 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

29 Acceptabelt eller inte? Första svar: Konstruera ett stycke (med referens) genom att ta bort en eller två meningar, och sätta meningar i olika ordning 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

30 Acceptabelt eller inte? Första svar: Skriva ett stycke genom att sätta samman korta fraser (ca 10 ord) från olika källor (med referenser) och lägga till lite text 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

31 Acceptabelt eller inte? Första svar: Skriva ett stycke baserat på en källa, med punkter i annan ordning, och med referens 1.Acceptabelt 2.Inte acceptabelt; plagiat 3.Inte acceptabelt; dock inte plagiat 4.Osäker: behöver mer information

32 Lycka till! Läs mer om plagiat på: http://www.ibg.uu.se/student/fusk-och-plagiat/ Kontakta mig på: lena.henriksson@ibg.uu.se


Ladda ner ppt "5:e oktober 2012 Lena Henriksson Introduktion till bioteknik och bioinformatik Tack till Lars-Göran Josefsson Fusk och plagiat inom vetenskap och kursarbeten."

Liknande presentationer


Google-annonser