Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intraservice Introduktion Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intraservice Introduktion Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder."— Presentationens avskrift:

1 Intraservice Introduktion Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder

2 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Treserva Välfärdssystem Vi är CVS, Centralt verksamhetsstöd, systemförvaltare för välfärdssystem på Intraservice - vi utbildar Lokala verksamhetsstöd för varje SDF Hjälp och support för Treserva ges av LVS, Lokalt verksamhetsstöd, i stadsdelen Utbildning i Treserva ges av LVS i respektive stadsdel, e-learning (Personec) Anslagstavla för Treserva i Lotus Notes, länk på Intranätet eller hos LVS

3 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Treserva… Omfattar verksamheterna Omsorg om äldre och funktionsnedsatta Individ- och familjeomsorg Flyktingverksamhet Familjerätt Socialjour – process för hantering av personer med behov under obekväm arbetstid Trygghetsjour – arbetar obekväm arbetstid och informerar via funktionsbrevlådor och sändlistor

4 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Treserva… stödjer alla grundprocesser, från aktualisering till genomförande inom alla verksamhetsområden. Stöd för myndighetsutövning. Stöd för utförarna med webbaserat verktyg. Kommer att integreras med planeringsverktyg och mobil lösning för hemtjänsten, olika projekt pågår. Utdata - statistik

5 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytta och mervärde Håller ihop handläggningsprocessen. Bidrar till ökad kvalitet i arbetet med stöd för verksamhetens processer. Ger underlag för verksamhetsstyrning. Säkerställer hög grad av sekretess och integritet. Utveckling pågår av eTjänster (ansökan boende ÄO finns, utveckling pågår för ansökan ekonomiskt bistånd samt att kunna se Mina ärenden, Återansökan ekonomiskt bistånd pilot pågår i 4 SDF)

6 Gemensamt för alla verksamhetsområden 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Med aktualisering/vårdbegäran får alla ärenden samma väg in i organisationen. Data registreras bara en gång och följer med ärendet. Bevakningsfunktion i olika delar av arbetsflödet. Möjlighet att skapa rapporter och ta fram underlag till t.ex. Socialstyrelsen. Gallring – avställning till digitalt arkiv Projekt för avvikelsehantering pågår, införande hösten 2016

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7 Treserva individ- och familjeomsorg Administration och stöd för individ- och familje- omsorgen ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, vuxen-/missbruksvård Metodstöd – BBIC, ASI Flyktingverksamhet Stöd för flyktingmottagande och för introduktion av flyktingar i samhället Funktionalitet för bl.a. kartläggning, arbete, studier och statsbidrag Återsökning av statliga medel för flyktingmottagande Familjerätt

8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Treserva Funktionsnedsättning Administrationen kring ärenden som omfattas av lag om stöd och service för funktionsnedsatta, LSS, och socialtjänstlagen Heltäckande bild av den enskildes behov av insatser. Följa upp och utvärdera. Stöd för PA - SFB, Socialförsäkringsbalken 51 kapitel om assistansersättning Rambeslut inom hemtjänst

9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 9 Treserva Äldreomsorg Stöd för alla delar av äldreomsorgen exempelvis hemtjänst, särskilt boende. Rambeslut inom hemtjänst

10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 Genomförandeadministration - administration av verkställighet för enhetschef/uppdragsmottagning Verktyget för den ansvarige för utförandet. Ger möjlighet att styra och följa verksamheten. Fördela uppdrag på resurser och utförarenheter. Översikt över personer, insatser och resurser. Överblick över tillgänglig dokumentation. Skapa dokument och sammanfatta daganteckningar. Rapportera tid och frånvaro.

11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 11 Genomförandewebb Stöd för omsorgens utförare. Webbaserat verktyg som används i äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ger stöd för dokumentation planering för den enskilde utbyte av information med myndighetsutövningen.

12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 12 Integrationer Färdiga integrationer till ett antal it-system: Befolkningsregister Lön (arvodering av kontaktpersoner/ kontaktfamiljer/familjehem) Ekonomi (t.ex Agresso) Integrationer med bl a Försäkringskassan och Transportstyrelsen. SSBTEK med all info från FK, CSN, Skatteverket, AF och A-kassorna beslutas om just nu

13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 13 Säkerhet Säkerställer en säker hantering av skyddade personuppgifter. Bara behöriga kan se sådana uppgifter. Hög grad av skydd för individen och en ökad rättssäkerhet. Behörighetsprofiler har byggts upp, bestående av en kombination av funktionsbehörighet, rättigheter och databehörighet och dessutom filtrerade utifrån t.ex. organisation Händelselogg

14 Planerade förändringar/nyheter 14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Avvikelsehantering Planering och uppföljning Olika e-tjänster Utdataplattform Basstjänst – uppgiftshämtning från FK, CSN, RSV, AF och A-kassorna Mobilitet Tidbokningsfunktion Versionsuppgraderingar

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15 Vikten av förståelse av Socialtjänstens processer – från aktualisering till uppföljning länk finns i Treserva, Ugglan Helhetssyn Viktigt att göra alla steg i Treserva Sammanfattning

16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 16 Jag hade gärna velat att vi gick igenom ansökningar/anmälningar och kring aktualiseringer i Treserva Hur man avslutar ärenden hade jag också gärna velat gå igenom. När uppdateras systemet till nya BBIC-modellen Frågor

17 Så når du oss… Kontakt telefon:031-365 00 00 webb: www.goteborg.se/intraservice Support telefon: 031-368 68 00 e-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se webb: http://intranat.goteborg.se/serviceportalen Foto: Klas Eriksson, Leif Eriksson, Anna Jolfors, Matilda Karlsson, Kristina Rapp


Ladda ner ppt "Intraservice Introduktion Marie Svab Möller, Elisabeth Olinder."

Liknande presentationer


Google-annonser