Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen i Stockholm Avdelningen för miljö Miljödirektör Göran Åström Enheten för miljöskydd Industri VA & Avfall, v.skydd Vattenverksamhet Kemikalier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen i Stockholm Avdelningen för miljö Miljödirektör Göran Åström Enheten för miljöskydd Industri VA & Avfall, v.skydd Vattenverksamhet Kemikalier."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen i Stockholm Avdelningen för miljö Miljödirektör Göran Åström Enheten för miljöskydd Industri VA & Avfall, v.skydd Vattenverksamhet Kemikalier Hälsoskydd Täkter Gränsöverskridande transporter Utsläppsrätter Storskalig djurhållning Tillsynsvägledning Enhetschef Lena Pettersson Enheten för naturvård Skydd av områden Skötsel Tillstånd och dispenser Tillsyn Artskydd & ÅGP Samråd 12:6 Rovdjursförvaltning Jakt Natura 2000 Bidrag till kommunal naturvård (LONA) Strandskydd Enhetschef Mia Olausson Enheten för miljöanalys Miljöövervakning Vattenförvaltning Havsmiljö/-planering Kalkning Våtmarker LOVA-bidrag Informationscentral Luftkvalitet Miljökvalitetsnormer Underlag till ärenden och planering Enhetschef Cathy Hill Enheten för miljöplanering Miljömål Folkhälsomål Förorenade områden Transporter Skärgård Landskap Mark & vatten Luft Enhetschef Anders Lindblom

2

3 Exempel på utmaningar i vattenmiljön Övergödning Fysiska förändringar av åar och sjöstränder, kulverteringar, vandringshinder för fisk Miljögifter Kvicksilver (Hg) TBT (Tributyltenn (båtbottenfärger) PFOS (i släckskum)

4 Orsaker Diffusa källor Läckage från jordbruksmark Dagvatten Enskilda avlopp Punktkällor Avloppsreningsverk Industri Grundvatten Vägsalt Bekämpningsmedel inom jordbruk och park- och gatuförvaltning För stora dricksvattenuttag vid kusten -> Saltvatteninträngning

5 Vattenförvaltningen Syfte: Att säkerställa att sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten har rent vatten erbjuder goda förutsättningar för naturligt förekommande växter och djur och att vi har en långsiktigt hållbar vattenanvändning

6 DåligOtillfredsställandeMåttligGodHög

7 Bilagor för 50 åtgärdsområden Åtgärdsområden Förslag till ny förvaltningsplan (FP), nytt åtgärdsprogram (ÅP) och nya miljökvalitets- normer (MKN) för Norra Östersjöns vattendistrikt för perioden 2015-2021

8 Underlag för alla vattenförekomster http://www.viss.lansstyrelsen.se Statusklassningar Miljöproblem Påverkan Miljökvalitetsnormer Förbättringsbehov Åtgärder

9 Förslag till: Miljökvalitetsnormer  Anger den kvalitet vattnen ska ha och vid vilken tidpunkt normen ska vara uppnådd.  Myndigheter och kommuner ansvarar för att normerna följs och tillämpas vid planering Redovisas i VISS och i tabeller på vattenmyndighetens hemsida Kommer vara en länsstyrelseföreskrift när de beslutats

10 Förslag till: Åtgärdsprogram  Beskriver vad som ska göras för att MKN ska uppnås definierar vem som är ansvarig samt visar på vad som behöver uppnås och hur detta kan ske Innehåll:  Särskilda utmaningar för distriktet  Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner  Beskrivning av förslag på fysiska åtgärder per miljöproblem  Förutsättningar för åtgärdsprogrammets genomförande  Samhällsekonomisk konsekvensanalys  Nyheter, t ex Tillsyn mot mindre reningsverk och avloppsledningsnätet Förhindra bräddning

11 Läget i Stockholms län 85 % av Stockholm läns vatten når inte god ekologisk status Kemisk status Svårbedömt pga. Bristande mätdata OBS! Ingen data=God status

12 Grundvatten Läget i Stockholms län

13 Betalningsvilja och samhällsnyttor Åtgärdsprogrammet: Grov uppskattning – 4 miljarder/år Samhällsnyttan av Mälarens vatten beräknat till 127 miljarder kr/år (Svenskt Vatten) Betalningsviljan för att minska övergödningen i Mälarens avrinningsområde 340-380 miljoner kr/år (Enveco) Svenska betalningsviljan för att minska övergödning i Östersjön 7,5 miljarder kr/år (Baltic Stern)

14 Samråd Vattenförvaltning Ta chansen att påverka nu! Beslut 22 december 2015

15 LIFE Integrated Projects LIFE är EU´s fond för genomförande av miljöpolitiken. Projekten ska vara stora i omfattning och geografisk skala. De ska pågå mellan 6 och 10 år. De ska syfta till att genomföra en plan eller strategi som är kopplade till en EU-lagstiftning, till exempel vattendirektivet.

16 LIFE IP North Baltic Vattenmyndigheten ansöker Projektets huvudsyfte är att skapa ett effektivare genomförande av förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet i Norra Östersjöns vattendistrikt. Olika aktiviteter genomförs på olika platser i distriktet, dels utifrån vattenförvaltningens behov och dels utifrån kommunernas behov

17 Hjälmarens vattenvårdsförbund/Läns- styrelsen i Örebro län Länsstyrelsedriven samverkan i Hjälmarens avrinningsområde Mälarens vattenvårdsförbund/Länsstyrelsen i Västmanland Kommundriven behovsstyrd samverkan inom Mälaren – en sjö för miljoner Länsstyrelse n i Stockholms län Kustmiljö- arbete och klimatan- passning Flera ämnesområden och flera geografiska sammanhang Övergripande vattenförvaltning ÖvergödningFria vandringsvägarMiljögifter Klimat – vattenkvalitet – översvämning – dricksvatten

18 Framtagande av handlingsplaner för avrinningsområden Upprättande av projektkanslier för att genomföra aktiviteter inom LIFE IP North Baltic för god status Vattenplanering Övergripande vattenförvaltning Samordning på lokal och nationell nivå av arbetet inom landsbygdsprogrammen och vattenförvaltningen. Gemensamt åtgärdsarbete med best practice och demonstration inom respektive projektkanslier Innovativa styrmedel – test på ett avrinningsområde Övergödning Multifunktionella fiskvandringsvägar i stadsmiljö Stadsnära fria vandringsvägar i Eskilstuna, Västerås och Trosa Fria vandringsvägar Hantering av förorenade sediment – erfarenhetsutbyten, projektutveckling och piloter Demonstrationer av miljövänliga alternativ till vägsalt och båtbottenfärger Miljögifter Gemensamt planeringsunderlag för hantering av skyfall Klimat – vattenkvalitet – översvämning – dricksvatten Olika aktiviteter under respektive ämnesområde – exempel

19 MÅL Upprätta en åtgärdsorganisation för att nå god status Öka åtgärdshastigheten Öka miljöteknikutveckling och innovation Ökad samverkan mellan aktörer för gemensamma ansökningar om finansiering EKONOMI 10 m Euro från EU om projektet godkänns KONTAKPERSON David Liderfelt, 010-224 94 13

20 Tillskottsvatten till avloppsledningar - Effekt Nersmutsning av ”rent” vatten Höga flöden försämrar reningen Delrening Och glöm inte… Resursförbrukning för rening Stora investeringar i ledningar, pumpar och reningsverk – kanske behövs snart ett till? Bräddning Översvämningar Föroreningar i dagvatten Påverkan slamkvalitén Sämre driftsäkerhet – mer larm

21

22 Tillskottsvatten till avloppsledningar Slottshagens RV, Norrköping (118.500 pers.) - 45% Ryaverket Göteborg (690.000 pers.) - 60% Läget i länet…? Projekt - sammanställning

23

24


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen i Stockholm Avdelningen för miljö Miljödirektör Göran Åström Enheten för miljöskydd Industri VA & Avfall, v.skydd Vattenverksamhet Kemikalier."

Liknande presentationer


Google-annonser