Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Att göra Exjobb Kjell Pernestål 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Att göra Exjobb Kjell Pernestål 2015"— Presentationens avskrift:

1 1 Att göra Exjobb Kjell Pernestål 2015 kjell.pernestal@gmail.com

2 2 Kursplan Mål: Efter godkänd kurs ska studenten kunna: visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som högskoleingenjör inom det kärnkrafttekniska området. formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera tekniska lösningar. självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar. muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

3 3 Eller Mål: Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Arbeta som en kompetent ingenjör

4 Tider 30 mars Instudering, upprätta projektplan 4 - 8 april Projektplan redovisas 5 – 8 maj Halvtidskontroll 2 juni Rapporten lämnas in för granskning Kopia till opponenten 12 - 14 juni Redovisning med opponering 4

5 5 Hur? Industrin erbjuder exjobb: Titta på deras hemsidor. Direkt kontakt och fråga: Tala om vad du är intresserad av. ___________________________________ När du hittat ett projekt som är intressant, kontakta Nora och få bekräftat att det är OK. Tala om vem du talat med. Nora ger dig namnet på en handledare/ämnesgranskare på institutionen

6 6 Vad gör en ingenjör? Identifierar problem Löser problemet Genomför lösningen Redovisa resultatet hur resultatet uppnåddes dvs rapportera

7 Mer om redovisningen Rapporten är inte en redovisning av kunskap, t ex återgivning av inneh¨ållet i kurslitteratur etc Rapporten ska vara kort och lätt tillgänglig för läsaren utan att helheten går förlorad. Långa rapporter är ingen merit Opponeringen/kvalitetsgranskningen är ett utbildningsmoment! 7

8 Rapporten är en merithandling En arbetsgivare tittar på Förmågan att redovisa och skriva Angreppsätt och struktur i genomförandet Kreativitet och nytänkande Teknisk nivå 8

9 9 Innehåll i examensarbetet I examensarbetet ska studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften ska vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom högskole- ingenjörsprogrammet i elektroteknik kan tillämpas, breddas och fördjupas.

10 10 Undervisning Individuell handledning och seminarier Du driver arbetet framåt själv. Sök upp din handledare för diskussion men ha genomtänkta förslag

11 11 Blanketter Ansökan om examensarbete. Ska skrivas på av dig, handledaren på företaget och examinatorn (Nora). Samarbetsavtal med företaget Företaget ska se till att du kan genomföra projektet enligt UU:s krav. Notera ev. krav på sekretess!

12 12 Planering - tidplan Med blanketten Ansökan... Du ska bifoga en tidplan för ditt arbete (beräknat slutdatum) Efter ca 1 – 2 veckor ska du redovisa en projektplan för ditt projekt. I planen ska du redovisa de delmål som ska uppnås på vägen.

13 13 Projektplan, ett exempel

14 Detta är ingen projektplan Vecka 1-2 Litteraturstudier 3-4 Inhämtande av information 5-6 Modellering 7-8 Beräkningar 9-10 Skriva slutrapport 14

15 15 Genomförande I examensarbetet ska Du visa att du kan tillämpa dina kunskaper och inhämta nya Till ditt stöd har du Handledare/ämnegranskare på institutionen som ger råd och tips, förslag till kompletterande litteratur etc examinatorn som ser till allt fungerar handledaren på företaget. Denne hjälper till rätta på platsen, anger vad som ska göras och ger råd och tips

16 16 Ett bra exjobb – hur gör man? Ditt exjobb innehåller ett problem – en frågeställning – som du ska lösa och besvara. Svaret är okänt för beställaren – det är därför som problemet finns och du ska lösa det. Hur du löser problemet och besvarar frågeställningen är ditt problem. Du driver ditt arbete framåt. Handledaren finns som stöd och bollplank

17 Att lösa problem Vad är problemet(-en)? Vad ska uppnås? Vad är målet? Upprätta en specifikation som ska uppfyllas. Vad behövs för att lösa problemen? I vilken ordning ska olika man lösa problemen? Genomför lösningen!! 17

18 18 Exempel Bakgrund: Pga fel i tryckgivare drivs processen ineffektivt. Uppdragsgivarens mål: Effektiv process Uppdrag = projekt: Fixa problemet

19 19 1 Frågeställning/problem - Mål Vad är problemet? Problemet innehåller en frågeställning Målet är att ge ett svar – Lösningen på problemet Hur kan svaret vara utformat? Svaret = Uppfyllt mål Bolla dina förslag mot handledaren Ditt förslag till lösning: Fixa en kalibreringsrutin

20 20 2 Hur nå målet? Problem: Kalibrering av tryckgivare. Vad är det beställaren vill ha egentligen???? Fråga! Återkom med förslag! Förhandla! Förslag: Metod och rutin för kalibrering. Manual för kalibrering

21 21 2 Hur nå målet (forts)? 1. Hur görs det nu och med vilket resultat? 2. I vad ligger begränsningarna? 3. Möjligheter att förbättra? 4. Utveckla en ny metod 5. Testa metoden och verifiera 6. Beskriv metoden och upprätta en manual

22 3 Upprätta en plan Indelning i delmål Bestäm i vilken ordning som delmålen ska tas. (Uppskatta tidsåtgången) Genomför 22

23 23 3.1 Från skiss till planering Hur görs det nu och med vilket resultat? Ta reda på nuvarande metod/manual Läs på om kalibrering mm Specialstudera några typiska mätningar för detaljer Sammanställ resultat Delmål: Behärskar nuvarande metoder

24 24 3.2 Från skiss till planering I vad ligger begränsningarna? Läs på om ny teknik för kalibrering Hur kan den nya tekniken användas? Måste man köpa nya instrument? Kan metoderna förbättras och i så fall hur? Delmål: Kan beskriva dagens begränsningar och vet att de förbättras

25 25 3.3 Från skiss till planering Möjligheter att förbättra? Bestäm vad som kan och ska göras Bestäm en (ny) metod och rutin Vilka utrustning behövs? Beräkna vilket resultat (förbättring) som nås Vad kostar det? Delmål: Ny metod beskriven. Förväntat resultat är känt. Kostnader beräknade Milstolpe: Begär beslut inför fortsättning

26 26 3.4 Från skiss till planering Utveckla en ny metod Konstruera och upprätta ritningar Köp in prylar Sätt samman Få det att fungera Delmål: Den nya metoden är färdig och fungerar

27 27 3.5 Från skiss till planering Testa metoden och verifiera Bestäm en metod för att validera den nya metoden. Be någon vara ”kontrollant”. Kontrollera att valideringsmetoden fungerar Validera den nya kalibreringsmetoden. Delmål: Bekräftat att den nya kaliberings-metoden fungerar

28 28 3.6 Från skiss till planering Beskriv metoden och upprätta en manual Testa metoden på flera fall, lär dig hur den ska tillämpas – skaffa erfarenhet Skriv en rapport om metoden Skriv en manual som andra kan följa. Testa på någon att manualen är begriplig Delmål: Bredda testerna. Dokumentera

29 29 4 Planen 1. Behärskar nuvarande metoder 2. Kan beskriva dagens begränsningar och att de kan reduceras 3. Ny metod beskriven. Förväntat resultat är känt. Kostnader beräknade Milstolpe: Begär beslut inför fortsättning 4. Den nya metoden är färdig och fungerar 5. Bekräfta att den nya kaliberingsmetoden fungerar 6. Bredda testerna. Dokumentera

30 30 Gantt-schema

31 31 5 Processen Repetera aktuell kurslitteratur Läs på från annat håll; ”Läs in dig” på området Arbeta systematisk enligt din plan. Genomför varje delmål. Om planen inte håller; uppdatera och uppgradera

32 32 Ibland måste man lägga fötterna på skrivbordet och fundera på om man gör rätt saker. Man ska göra så lite som möjligt, d v s inte göra saker som man inte har användning av.

33 33 Kontakt med handledaren Tänk först igenom problemet; Vilka alternativ finns? Vilket alternativ verkar bäst? Varför är det bäst? När du kontaktar handledaren, redogör för hur du tänkt och vad du kom fram till som ett bra alternativ För loggbok! Skriv ner vad du gjort, kommit på, beräknat osv. Mycket användbart när man ska leta fel!

34 Rapporten igen Rapporten är inte målet; Rapporten är bekräftelsen på att målet är uppnått!! Rapporten ska ange resultatet och bekräfta att resultatet är rätt! Använd enkelt språk. Undvik ”eleganta” formuleringar som kan missförstås. Ta inte med detaljer som är perifera. Använd figurer och bilder för att förklara 34

35 UU:s krav på rapporten Inledning som placerar projektet i den aktuella ”omvärlden” ”Fel i tryckgivare i processen orsakar ökad energianvändning och sämre produktkvalité”. Inkludera miljö och hållbar utveckling ”Packningar innehållande asbest förpackas och skickas för destruktion. Kablar med dålig isolering lämnas till återvinning”.... ”Kalibreringen av tryckgivare medför 100 MWh årlig energibesparing”. 35

36 36 Lycka till !


Ladda ner ppt "1 Att göra Exjobb Kjell Pernestål 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser