Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag om köp och byte av lös egendom Lag om köp och byte av lös egendom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag om köp och byte av lös egendom Lag om köp och byte av lös egendom."— Presentationens avskrift:

1 Lag om köp och byte av lös egendom Lag om köp och byte av lös egendom

2 2WBC AB Introduktion Köplagen Ersatte 1991 den gamla lagen från 1905. Ersatte 1991 den gamla lagen från 1905. Överensstämmer mycket väl med internationell köprätt, Convention on Contracts for the International Sale of Goods CISG. Överensstämmer mycket väl med internationell köprätt, Convention on Contracts for the International Sale of Goods CISG. Gamla rättsfall ändå av betydelse eftersom svensk och internationell köprätt sedan länge liknat varandra. Gamla rättsfall ändå av betydelse eftersom svensk och internationell köprätt sedan länge liknat varandra.

3 3WBC AB 1 § förklaring Dispositiv lag Dispositiv lag Gäller inte mellan näringsidkare och konsument. Gäller inte mellan näringsidkare och konsument. Köp = överlåtelse av äganderätt till egendom mot ersättning. Ersättningen kan vara pengar men även tjänster, värdepapper osv. Köp = överlåtelse av äganderätt till egendom mot ersättning. Ersättningen kan vara pengar men även tjänster, värdepapper osv. Gäller endast lös egendom (inte fast egendom eller tjänster). Gäller endast lös egendom (inte fast egendom eller tjänster). Gäller även byte av lös egendom. Gäller även byte av lös egendom. Gäller inte hyra och liknande. Gäller inte hyra och liknande.

4 4WBC AB 3 § Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

5 5WBC AB Hämtningsköp 6 § Varan skall hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet hade sitt affärsställe eller, om han saknade affärsställe som hade samband med köpet, sitt hemvist. Visste parterna vid köpet att varan eller det parti ur vilket den skall tas fanns på en annan plats, skall varan hållas tillgänglig för avhämtning på denna plats. Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den.

6 6WBC AB 6 § förklaring Viktigt att veta när varan är tillgänglig respektive avlämnad Viktigt att veta när varan är tillgänglig respektive avlämnad Det reglerar Dröjsmål med leverans Dröjsmål med leverans Riskens övergång Riskens övergång Avkastning på varan Avkastning på varan När betalningsskyldighet föreligger för köparen När betalningsskyldighet föreligger för köparen

7 7WBC AB Tiden för avlämnandet 9 § Skall varan inte avlämnas efter anfordran eller utan uppskov och följer tiden för avlämnandet inte heller annars av avtalet, skall varan avlämnas inom skälig tid från köpet. Skall varan avlämnas inom en viss tidrymd och framgår det inte av omständigheterna att det ankommer på köparen att bestämma tidpunkten för avlämnandet, skall denna bestämmas av säljaren. Om säljaren vid hämtningsköp skall bestämma tidpunkten för avlämnandet, skall han i tid underrätta köparen om när varan finns tillgänglig för avhämtning.

8 8WBC AB 9 § förklaring Om inte tiden för avlämnande är reglerad skall den lämnas inom skälig tid från köpet. Om inte tiden för avlämnande är reglerad skall den lämnas inom skälig tid från köpet. Skall den avlämnas inom viss tidsrymd som inte är bestämd avgör säljaren när avlämnandet skall ske. Skall den avlämnas inom viss tidsrymd som inte är bestämd avgör säljaren när avlämnandet skall ske. Vid hämtningsköp där avlämnadetiden bestäms av säljaren måste han i tid underrätta köparen om när avhämtning kan ske. Vid hämtningsköp där avlämnadetiden bestäms av säljaren måste han i tid underrätta köparen om när avhämtning kan ske. Detta brukar kan vara ett problem i praktiken. Säljare och köpare brukar inte alltid avtala om att varan överlämnas vid viss tid. Detta brukar kan vara ett problem i praktiken. Säljare och köpare brukar inte alltid avtala om att varan överlämnas vid viss tid.

9 9WBC AB 10 § förklaring Samtidighetsprincipen Samtidighetsprincipen Varan och betalning för varan skall ske samtidigt om ingen kredittid överenskommits. För det mesta lämnar säljaren kredittid. Varan och betalning för varan skall ske samtidigt om ingen kredittid överenskommits. För det mesta lämnar säljaren kredittid. Vid transportköp kan säljaren inte låta bli att skicka varan men hindra att den lämnas ut. Vid transportköp kan säljaren inte låta bli att skicka varan men hindra att den lämnas ut.

10 10WBC AB Kostnaderna för varan 11 § Säljaren svarar för sådana kostnader för varan som uppkommer före avlämnandet och som inte beror på att avlämnandet har försenats till följd av något förhållande på köparens sida.

11 11WBC AB Risken för varan – Vad risken innebär 12 § Bär köparen risken för varan, är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren.

12 12WBC AB 12 § förklaring Huvudregeln är att köparen är betalningsskyldig om risken övergått på honom oavsett varans skick om detta inte beror på säljaren. Huvudregeln är att köparen är betalningsskyldig om risken övergått på honom oavsett varans skick om detta inte beror på säljaren. Säljaren bär det fulla ansvaret mot köparen innan riskens över även om t.ex. en transportör är skyldig till att varan skadats. Säljaren bär det fulla ansvaret mot köparen innan riskens över även om t.ex. en transportör är skyldig till att varan skadats. Tidpunkten för riskövergången är viktigt och sammanfaller normalt med varans tillgänglighållande/avlämnande. Tidpunkten för riskövergången är viktigt och sammanfaller normalt med varans tillgänglighållande/avlämnande.

13 13WBC AB Varans beskaffenhet – Överensstämmelse med avtalet m. m. 17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet, skall varan 1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, 2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

14 14WBC AB 17 § fortsättning 3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och 4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan. Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

15 15WBC AB 17 § förklaring 17 § förklaring Varan skall vara av avtalad beskaffenhet Varan skall vara av avtalad beskaffenhet Om inget avtalas skall den vara av förväntad beskaffenhet som är normal för varuslaget eller för användningsområdet om säljaren borde ha insett det och köparen förlitat sig på säljarens rimliga och förväntade kunskap. Om inget avtalas skall den vara av förväntad beskaffenhet som är normal för varuslaget eller för användningsområdet om säljaren borde ha insett det och köparen förlitat sig på säljarens rimliga och förväntade kunskap. Varan skall stämma överens med de varuprover som lämnats av säljaren. Varan skall stämma överens med de varuprover som lämnats av säljaren. Varan skall om det behövs vara förpackad på ett ändamålsenligt sätt. Varan skall om det behövs vara förpackad på ett ändamålsenligt sätt. Om varan avviker från ovan är den att anse som felaktig. Om varan avviker från ovan är den att anse som felaktig.

16 16WBC AB 20 § förklaring Köparen har undersökningsplikt av varan. Köparen har undersökningsplikt av varan. Köparen kan inte åberopa fel som han antas ha känt innan köpet. Köparen kan inte åberopa fel som han antas ha känt innan köpet. Har undersökt varan eller uppmanats undersöka den kan han inte åberopa fel som han borde upptäckt. Har undersökt varan eller uppmanats undersöka den kan han inte åberopa fel som han borde upptäckt. Skulle försäljningen strida mot tro och heder så kan köpet gå tillbaka även om köparen brustit i undersökningen. Skulle försäljningen strida mot tro och heder så kan köpet gå tillbaka även om köparen brustit i undersökningen.

17 17WBC AB Förklaring 22 -41 §§ Med fel avses att en rätt produkt inte levereras på utsatt tid

18 18WBC AB 22 § förklaring Köparens rättigheter vid ej leverans eller försenad leverans Om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent får köparen - Hålla fast vid köpet och kräva att köpet fullgörs - Häva köpet - Kräva skadestånd Köparen kan välja någon av dessa åtgärder. Köparen får inte ha skuld i förseningen. Måste ha gjort det möjligt att varan levereras i tid.

19 19WBC AB 23 § förklaring Huvudregel Köparen kan kräva att köpet fullgörs Köparen kan kräva att köpet fullgörs – pacta sunt servanda Undantag Om det innebär stora ekonomiska eller tidsmässiga uppoffringar eller är omöjligt försäljaren kan denne vägra fullgöra köpet. Om det innebär stora ekonomiska eller tidsmässiga uppoffringar eller är omöjligt försäljaren kan denne vägra fullgöra köpet. Upphör hindren kan köparen kräva att köpet genomförs. Upphör hindren kan köparen kräva att köpet genomförs. Köparen måste framställa kraven inom rimlig tid. Köparen måste framställa kraven inom rimlig tid.

20 20WBC AB 25 § förklaring Köparen får häva köpet på grund av Köparen får häva köpet på grund av 1. säljarens försening 2. om det är av väsentlig betydelse för köparen 3. om säljaren borde ha insett detta Om köparen medger tydligt angiven skälig tilläggstid för köpet och denna inte hålls kan köparen direkt häva köpet. Om köparen medger tydligt angiven skälig tilläggstid för köpet och denna inte hålls kan köparen direkt häva köpet.

21 21WBC AB Köparens rätt till skadestånd den skada han lider genom dröjsmålet. den skada han lider genom dröjsmålet. - Om säljaren visar att dröjsmålet var oväntat och utanför dennes kontroll dock inget skadestånd. Säljaren kan inte skylla på någon som han anlitat för tillverkning, transport osv. Säljaren kan inte skylla på någon som han anlitat för tillverkning, transport osv. Köparen har alltid rätt till ersättning vid försummelse från säljarens sida (eller från någon denne anlitat). Köparen har alltid rätt till ersättning vid försummelse från säljarens sida (eller från någon denne anlitat). Köparen behöver bara vända sig mot säljaren. Köparen behöver bara vända sig mot säljaren.

22 22WBC AB 30 § förklaring Köparens rätt vid fel i vara 1. Kräva att varan lagas 2. Ny vara levereras 3. Prisavdrag 4. Häva köpet samt begära skadestånd Felet får inte bero på köparen.

23 23WBC AB 31 § förklaring Köparens undersökningsplikt Köparen måste så snart det är möjligt och med hänsyn till god affärssed undersöka varan. Köparen måste så snart det är möjligt och med hänsyn till god affärssed undersöka varan. Bör i princip ske skyndsamt efter leverans. Bör i princip ske skyndsamt efter leverans.

24 24WBC AB 32 § förklaring ”Garantitid” Fel som upptäcks måste reklameras inom skälig tid. Fel som upptäcks måste reklameras inom skälig tid. Fel som upptäcks efter mer två år kan inte reklameras om det saknas garanti. OBS Undantag tillverkningsfel inom förväntad livslängd! Fel som upptäcks efter mer två år kan inte reklameras om det saknas garanti. OBS Undantag tillverkningsfel inom förväntad livslängd! Reklamation måste vara tydlig vad gäller det uppkomna felet. Reklamation måste vara tydlig vad gäller det uppkomna felet.

25 25WBC AB 34 § förklaring Köparen kan alltid kräva att säljare kostnadsfritt avhjälper felet. Köparen kan alltid kräva att säljare kostnadsfritt avhjälper felet. I avhjälpande ingår allt som krävs för att varan skall fungera, reparation, transport, förpackning osv. I avhjälpande ingår allt som krävs för att varan skall fungera, reparation, transport, förpackning osv. Spelar ingen roll vad det är fel eller om säljaren i sig har förmåga att laga felet. Spelar ingen roll vad det är fel eller om säljaren i sig har förmåga att laga felet.Undantag Om det är oskäligt dyrt eller oskälig olägenhet.

26 26WBC AB 34 § förklaring Säljaren har rätt att företa omleverans istället för att avhjälpa felet. Säljaren har rätt att företa omleverans istället för att avhjälpa felet. Köparen kan direkt kräva omleverans om det Köparen kan direkt kräva omleverans om det 1. Avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och 2. köparen borde ha insett det. Omleverans av unika eller specialbeställda produkter kan dock inte krävas. Omleverans av unika eller specialbeställda produkter kan dock inte krävas. Köparen kan om felet inte avhjälps av säljaren själv laga felet och ”skicka räkningen” till säljaren. Köparen kan om felet inte avhjälps av säljaren själv laga felet och ”skicka räkningen” till säljaren.

27 27WBC AB 35 § förklaring För att ha rätt till avhjälpande eller omleverans måste köparen reklamera felet inom skälig tid. För att ha rätt till avhjälpande eller omleverans måste köparen reklamera felet inom skälig tid. Har säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder kan alltid avhjälpande eller omleverans krävas. Har säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder kan alltid avhjälpande eller omleverans krävas.

28 28WBC AB 36 § förklaring 36 § förklaring Säljaren har alltid rätt att avhjälpa felet innan omleverans sker om Säljaren har alltid rätt att avhjälpa felet innan omleverans sker om 1. det kan se utan väsentlig olägenhet för säljaren 2. och säljaren blir ersatt för eventuella kostnader i anledning av felet.

29 29WBC AB Prisavdrag och hävning 37 § Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §. Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på auktion.

30 30WBC AB 37 § förklaring Köparen har rätt till prisavdrag eller hävning om Köparen har rätt till prisavdrag eller hävning om 1. avhjälpande eller omleverans inte kan ske eller 2. inte utförs i skälig tid Prisavdraget och hävning enligt 38 och 39 §§.

31 31WBC AB 39 § förklaring Köparen får häva köpet om felet är väsentligt och säljaren borde ha insett det. Köparen får häva köpet om felet är väsentligt och säljaren borde ha insett det. Köparen måste reklamera i skälig tid för att få häva. Köparen måste reklamera i skälig tid för att få häva. Köparen får inte häva under den tid som säljaren avhjälper felet eller omlevererar varan. Köparen får inte häva under den tid som säljaren avhjälper felet eller omlevererar varan. Har säljaren varit grovt vårdslös eller handlat i strid mot tro och heder kan köpet alltid hävas. Har säljaren varit grovt vårdslös eller handlat i strid mot tro och heder kan köpet alltid hävas.

32 32WBC AB 40 § förklaring Köparen har rätt till skadestånd om varan är felaktig och felet inte Köparen har rätt till skadestånd om varan är felaktig och felet inte 1. Beror på Force majeure i 27 § 2. Säljaren meddelat enligt 28 §.

33 33WBC AB 42 § förklaring Om det är fel i varan eller dröjsmål med leveransen kan köparen hålla inne betalningen. Om det är fel i varan eller dröjsmål med leveransen kan köparen hålla inne betalningen. Han kan givetvis även åberopa åtgärder enligt Han kan givetvis även åberopa åtgärder enligt 22 – 41 §§.

34 34WBC AB Köparens skyldigheter – Prisets bestämmande 45 § Följer priset inte av avtalet, skall köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt.

35 35WBC AB 47 § förklaring Köparen bunden av priset i räkning. Köparen bunden av priset i räkning. Har köparen fått en felaktig räkning måste han inom skälig tid reklamera den annars kan han bli bunden av det priset. Har köparen fått en felaktig räkning måste han inom skälig tid reklamera den annars kan han bli bunden av det priset.

36 36WBC AB 49 § förklaring Om inget är avtalat skall betalning ske direkt. Köparen har dock att ta varan i besittning innan betalning sker. Tänk på eventuella konkurser. Köparen har rätt att undersöka varan innan betalning sker.

37 37WBC AB Köparens medverkan m.m. 50 § Köparen skall 1. medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och 2. hämta eller ta emot varan.

38 38WBC AB 51 § förklaring Om köparen inte fullgör sina plikter – betalar eller medverkar till köpet kan köparen Om köparen inte fullgör sina plikter – betalar eller medverkar till köpet kan köparen - Kräva betalning eller annan fullgörelse 52 – 59 § - Häva köpet - Kräva skadestånd - Kräva ränta

39 39WBC AB 52 § förklaring Säljaren kan hålla fast vid köpet och kräva betalning. Pacta sunt servanda Säljaren kan hålla fast vid köpet och kräva betalning. Pacta sunt servanda Avbokad och specialbeställd vara får dock inte färdigproduceras i syfte att ta betalt för hela produkten. Får ske om det annars skulle innebära ekonomisk förlust för säljaren Avbokad och specialbeställd vara får dock inte färdigproduceras i syfte att ta betalt för hela produkten. Får ske om det annars skulle innebära ekonomisk förlust för säljaren Har varan inte avlämnats måste säljaren kräva betalning inom skälig tid. Har varan inte avlämnats måste säljaren kräva betalning inom skälig tid.

40 40WBC AB Hävning på grund av dröjsmål med betalningen 54 § Säljaren får häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott. Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar inom tilläggstiden.

41 41WBC AB Hävning på grund av bristande medverkan 55 § Säljaren får häva köpet, om köparen inte medverkar till köpet enligt 50 § 1 och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren samt köparen insåg eller borde ha insett detta. Säljaren får under samma förutsättningar häva köpet, om köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt.

42 42WBC AB 55 § fortsättning Säljaren får vidare häva köpet, om köparen inte inom en bestämd tilläggstid som säljaren har förelagt köparen och som inte är oskäligt kort 1. medverkar till köpet enligt 50 § 1, eller 2. hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt.

43 43WBC AB 64 § förklaring Effekter av hävning Säljaren behöver inte överlämna varan. Säljaren behöver inte överlämna varan. Köparen behöver inte betala. Köparen behöver inte betala. Har vara överlämnats eller betalning skett skall det återlämnas. Skall överlämnas ”samtidigt”. Har vara överlämnats eller betalning skett skall det återlämnas. Skall överlämnas ”samtidigt”.

44 44WBC AB 66 § förklaring Köparen får endast häva köpet eller kräva omleverans om varan är väsentligen oförändrad eller oförminskad och det beror på köparen. Köparen får endast häva köpet eller kräva omleverans om varan är väsentligen oförändrad eller oförminskad och det beror på köparen. Skador vid lagenlig undersökningsplikt är ok. Skador vid lagenlig undersökningsplikt är ok. Skador eller försäljning vid normal användning om köparen ersätter bortfallet. Skador eller försäljning vid normal användning om köparen ersätter bortfallet.

45 45WBC AB 67 § förklaring Kontraktsintresset ersätts utom skada som varan orsakat på sin omgivning. Obs! att det kan ofta röra sig om stora skador.


Ladda ner ppt "Lag om köp och byte av lös egendom Lag om köp och byte av lös egendom."

Liknande presentationer


Google-annonser