Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om ensamkommande barn Augusti 2015. Vem bestämmer? Riksdagen Regeringen Migrationsdomstolarna Migrationsöverdomstolen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om ensamkommande barn Augusti 2015. Vem bestämmer? Riksdagen Regeringen Migrationsdomstolarna Migrationsöverdomstolen."— Presentationens avskrift:

1 Information om ensamkommande barn Augusti 2015

2 Vem bestämmer? Riksdagen Regeringen Migrationsdomstolarna Migrationsöverdomstolen

3 ,, SVERIGE ÖPPENHET Ett SVERIGE som med ÖPPENHET tar tillvara MÖJLIGHETER den globala migrationens MÖJLIGHETER Migrationsverkets vision

4 Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skiljt från båda sina föräldrar vid ankomsten till Sverige. Övergivet barn.

5 Gode mannens roll Bekräfta ansökan om asyl. Ge fullmakt till det offentliga biträdet. Ansvara för barnets ekonomi. Stöd vid kontakt med föräldrar. Bistå barnet vid efterforskning av anhöriga. Biträda barnet vid utredning och samtal hos Migrationsverket. Agera i vårdnadshavares och förmyndares ställe.

6 Asylärendet

7 Asylsökande ensamkommande barn 2004 - Juli 2015

8 Åldersfördelning 2014

9 Ensamkommande barn De sex vanligaste nationaliteterna – inkomna ansökningar 2014 Afghanistan Somalia Syrien Statslösa Eritrea Marocko Totalt 6 183 barn

10 De sex vanligaste nationaliteterna – inkomna ansökningar 2014 Afghanistan Somalia Syrien Statslösa Eritrea Marocko Totalt 6 183 barn

11 Medborgarskap och kön för de 10 största nationaliteterna under 2014

12 Asylsökande barn har rätt att komma till tals har rätt att gå i skola har rätt till vård

13 Vem är flykting? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

14 Vem är alternativt skyddsbehövande? Den som riskerar att straffas med tortyr, kroppsstraff, döden eller annan omänsklig behandling eller Den som riskerar att skadas på grund av en väpnad konflikt Hemlandsskydd saknas

15 Vem är övrigt skyddsbehövande? Den som behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av en miljökatastrof.

16 Särskilt ömmande omständigheter Personliga förhållanden allvarligt hälsotillstånd anpassning till Sverige situationen i hemlandet En samlad bedömning För vuxna gäller synnerligen ömmande omständigheter

17 Beslut 2014

18 Olika myndigheters ansvar Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Förhandla med kommunerna om mottagande Ansvar för boende och omsorg Kommunen

19 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl Informera om möjligheter till åldersdömning ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare arbeta med återvändande göra prognoser teckna ö.k. med kommunerna anvisa en kommun för boende administrera ersättning till kommun

20 Olika myndigheters ansvarsområden Landsting Kommunen Rubrik stämmer inte med bild

21 Överenskommelser med kommuner Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket tecknar överenskommelser om mottagande med Kommunerna Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagningsplatser. Förstår inte syftet med pilarna. Föreslår att de tas bort eller används på annat sätt. Se förslag nästa bild

22 Överenskommelser med kommuner Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket tecknar överens- kommelser om mottagande med kommunerna Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagningsplatser.

23 Förarbetet till lagändringen: SOU 2011:64 Prop. 2012/13:162 Utvidgade möjligheter att anvisa kommuner

24 Normaliseringsprincipen Alla kommuner kan Jämn fördelning Anvisning så snart som möjligt Anvisningen kan inte överklagas Barnets bästa Utgångspunkter för lagändringen

25 Huvudprincipen bygger på mottagande i form av överenskomna platser. Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna. Kommunerna och Migrationsverket tecknar överenskommelser om platser. Mottagande

26 Migrationsverkets prognos Beräkning av hur många platser som behövs Fördelning av platser över landet - Folkmängd - Flyktingmottagande Vuxna och barn i familj Ensamkommande barn - Antal boendedygn i mottagningssystemet Behov och fördelning av platser

27 Dagersättning för asylsökande barn Samma belopp som för vuxna i ABT = 61 eller 71 kr/dag Gruppboende = 24 kr/dag Särskilt bidrag för angelägna behov AT-UND- undantag från kravet att ha arbetstillstånd.

28 Asylsökande ensamkommande barn och ungdomar Särskild hänsyn till barnets bästa. God man till- sammans med barnet.

29 Om barnet får avslag på sin ansökan Möten med Migrationsverket Överklagande Nöjdförklaring Självmant återvändande

30 Dublinförordningen 604/2013 Reglerar vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om inter- nationellt skydd. En garanti för en faktisk tillgång till en rättssäker asylprocess. Full respekt för principen om familjens enhet och hänsyn till barnets bästa.

31 Dublinförordningen 604/2013 Om barnet har erhållit ett beslut i enlighet med Dublinförordningen Tidsfrister

32 Nya händelser efter avslag Exempel på händelser som gör det omöjligt för barnet att återvända: politiska förhållanden i barnets hemland har ändrats barnet har en livshotande sjukdom barnet kommer att tvingas leva skilt från sina anhöriga hemlandet tillåter inte att barnet återvänder dit

33 Självmant återvändande Migrationsverket kan ge stöd och hjälp till barn som ska återvända. Möten med Migrationsverket.

34 Återvändande – polisen Migrationsverket arbetar bara med självmant återvändande. Överlämnande till polis sker om: barnet och god man uteblir vid möten om återvändande om barnet inte medverkar till hemresan

35 Om barnet får stanna Bevis om uppehålls- tillstånd - UT- kort. Skatteverket – folkbokföring. Kommunen har ansvaret.

36 Får föräldrar och syskon komma? Om barnet har flykting- eller skyddsskäl kan anhöriga få uppehållstillstånd i Sverige. - DNA-analys görs vid behov. Om barnet har fått tillstånd av särskilt ömmande omständigheter är dock möjligheterna mindre för anhöriga att komma.

37 Schablon särskilda kostnader och ÖF Ersättningar för ensamkommande barn med uppehållstillstånd

38 Medborgarskap

39 www.migrationsverket.se

40


Ladda ner ppt "Information om ensamkommande barn Augusti 2015. Vem bestämmer? Riksdagen Regeringen Migrationsdomstolarna Migrationsöverdomstolen."

Liknande presentationer


Google-annonser