Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den linjära berättelsen & utvecklingsnarrativ Cemus, Global Miljöhistoria 2016 Anneli Ekblom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den linjära berättelsen & utvecklingsnarrativ Cemus, Global Miljöhistoria 2016 Anneli Ekblom."— Presentationens avskrift:

1 Den linjära berättelsen & utvecklingsnarrativ Cemus, Global Miljöhistoria 2016 Anneli Ekblom

2 ” At every level the greatest obstacle to transforming the world is that we lack the clarity and the imagination that it could be different ” Unger in Andersson, K. 2012. Development Dialogue, september 2012.

3 Falsk nödvändighet Problemet med vår värlsbild – Vi har fått lära oss en evolutionär-linjär historisk berättelsen som lär oss att slutresultat- idag- är det logiska/mest funkionella/evolutionärt sätt bäst fungerande resultatet av det förflutna – Det sättet på vilken världen är organiserad verkar bestämd av historien, oundviklig och omöjlig att förändra Men vare sig historiska skeenden, sociala strukturer, eller dagens samband är bestämda av nödvändighet. – Dvs, de händelser, samband som bidrog till att skapa dem kan vid alla tillfällen, vid vilken punkt som hellst, förändra dem! Unger, R.M., 2004. False necessity: anti-necessitarian social theory in the service of Radical democracy: from Politics, a work in constructive social theory, second edition. Verso.

4 Alla de begrepp som vi diskuterar idag har en historia de har vuxit fram i ett historisk sammanhang & dess betydelsen har skiftat

5 Exempel Natur Biologisk mångfald Tillväxt Mänskliga rättigheter Frihet Social rättvisa Utveckling

6 Sachs: The archaeology of the development idea När begreppet ”hållbar utveckling” först lanserades Så menade många att vi istället skulleanvända begreppet ”hållbarhet” eftersom – utveckling var ett vagt/problematiskt och värdeladdat begrepp – & startkt kopplat till ekonomisk tillväxt Representanter från tredje världens länder menade dock att det var viktigt att utveckling fanns med

7 See Sachs diskussion om Ghandi och Nehrus olika syn på Indiens framtid Vad hade hänt om FN enats om Hållbarhet som begrepp snarare än hållbar utveckling?

8 Utveckling har många innehåll

9 Teknologisk utveckling

10 Slutet på historien? “vad vi kanske ser idag är inte bara slutet på det kalla kriget, eller slutet på en efterkrigstid men slutet på historien som sådan: dvs slutpunkten på människans ideologiska utveckling och en universell enighet där västvärldens liberala demokrati är mänsklighetens slutgiltiga styrelseform" Francis Fukuyama, "The End of History?“ 1989

11 ”Det finns ingen universal historia som leder från barbariet till humanitarianism men det finns en som leder från slangbellan till atombomben” (Adorno 1973)

12 Historien visar inte rationalitetens och humanismens seger över barbariet utan det systematiska förtrycket av natur och människa. Horkheimer, M. & Adorno T.U. ([1947] 1997). Dialectic of the enlightenment. Förtrycket av natur och människa har gått hand i hand i historien. Kan man som individ/organisation förtrycka djur/natur kan man också förtrycka andra människor. När vi tänker oss en hållbar-rättvis framtid måste vi alltså tänka oss detta som en enhet, inte som olika sidor. Om vi kompromissar mänskliga rättigheter i namn av natur/miljöskydd eller vice versa har vi misslyckats!

13 Reflektera: vad handlar detta om? Skriv på lappen & skicka till grannen

14 (För)förståelse och ”blinders” Vi kan bara förstå historien utifrån oss själva och vårt eget samhälle (detta kan kallas förförståelse) – Historien tenderar att vara ”spegeln” av vårt eget samhälle – Dvs som vi känner vår egen värld känner vi också historien Den linjära berättelsen lär oss att det samhälle vi har idag är det ”logiska resultatet” av det förflutna På detta sätt tenderar vi att tro att det sätt på vilket världen är organiserad är oundvikligt Men om vi kan förstå de komplexa händelser och skeendena i historien på ett nytt sätt, kan vi också se-nya lösningar på gamla och nya problem!

15 ” När överlevnaden var säkrad tog människan nästa kliv och började utveckla allt som vi idag förknippar med civilisation” ”The Neolithic Revolution and The Industrial Revolution are the two major revolutions mankind has gone through to reach what we are today.” “Allt eftersom nya uppfinningar lanserades kan man se ett tydligt band av utveckling som har lett till industriella revolutionens frammarsch”. Citat från tidigare års studenter

16 Blinder 1: Evolution

17 Naturlig anpassning & Naturlig selektion

18 Blinder 2: Funktionalitet & Rationalitet

19 När evolution överförs till att studera samhälle översätts anpassning ofta i termer av funktionalitet/rationalitet – Kulturella uttryck och samhällelig organisation har som “funktion” att försäkra sig om samhällets överlevnad mot bakgrund av miljömässiga funktioner, det vill säga företeelser som social organisation, religion och världsbild kan förklaras mot bakgrund av anpassningar till miljö och försörjningsmönster. – Vi människor är rationella individer som hellre vill ha mer än mindre av ngt man behöver/vill ha och som använder den mest kosteffektiva sättet att uppnå detta mål (rational choice theory) Exempel på resonemang

20 Vi måste acceptera att vissa saker inte kan förklaras utifrån ett för oss ”logiska resonemang” – Tanken på ”effektivitet” och ”rationalitet” är ett modernt påfund. Att ”över-rationalisera” historien kan ha obehagliga bi-effekter – Det finns många exempel på hur forskare försöker utifrån ett modern perspektiv rationalisera företeelser som för oss kan verka ”ologiska” – Ex kannibalism, som förklaras som ett sätt att reglera befolkningsmängd – Ex Diamonds ”rationella” förklaring till Rwandas folkmord i Kollaps, där han menar att folkmord ibland kan behövas för att minska befolkningstryck – Eller miljöhistoriker som menar att kastsystemet är ett ekologisk bra eftersom olika grupper då fyller olika ”ekologiska nischer” Det som händer när man kommer med sådana förklaringar är att man säger att kannibalism, folkmord och kastsystem är väl anpassade institutioner för att förvalta miljön! Vad är det då man förmedlar?

21

22 Evolution I biologiska termer definieras evolution som: – “Förändring över tid i en eller flera ärvda egenskaper som förs över i populationer eller individer i populationer” – “Naturlig selektion (anpassning) är en process där genetiska mutationer bildas och reproduceras” – “Organismer med egenskaper som ger dem fördel över konkurrenter – tenderar att lättare föra dessa egenskaper vidare till nästa generation” – “Graden av anpassning mäts av en organisms förmåga att överleva och reproducera sig” Men det finns också “missanpassningar” som reproducerar sig och otestade lösningar

23 Västvärlden framstår som utvecklingens ”slutresultat” Andra samhällen defineras på basis av ”vad de saknar” (Sachs) – ”- varför utvecklades inte Afrika som….” Vissa samhällen kan verka ha gått tillbaks i utvecklingen, eller ha kollapsat När de helt enkelt har förändrats på ett sätt som skiljer sig från det vi förväntar oss Lokala historiska skeenden är alltid mer komplexa än den linjära berättelsen – de kan förvåna oss – och vi kan lära oss av dem

24 Reflektera: vad handlar detta om? Skriv på lappen & skicka till grannen

25 Blinder 4: kategorisering, etnicitet & kultur

26 Frågor Har ni samma historia? Tillhör ni samma kultur? Tillhör ni samma etnicitet? Har ni samma identitet? Har ni samma värderingar? Har ni samma syn på era behov och framtidsvisioner? Kan man tala om er som en grupp och fatta beslut om er framtid?

27 Historia är ett kraftfullt politiskt redskap Historia används alltid för att legitimera vår nutid Det bästa exemplet är Nationalistisk historieskrivning – Ex: Kossina och tanken om den ariska rasen och dess historiska utbredning Nazismens Tyskland Eller ”Uppfinnandet” av etniska grupper ”Söndra och härska” strategier under kolonial tiden Sentida etniska klassifikationer som ”spåras” i historien Ex Rwanda, Bosnien-Serbien m fl.

28 En Tutsi ledare slutet av 1800 - talet Belgiska och engelska kolonialmakten gjorde skillnad på “Tutsi” och “Hutu” trots att de hade samma seder & språk Generellt tillhörde de som benämdes ”Tutsi” en styrande elit. ”Tutsi” integrererades i den koloniala administrationen och eliten kom att förtrycka övriga befolkningen När Rwanda blev fritt (1962) blev ”Hutu” dominerande i det politiska livet, men samexistens och blandade familjer 1990 anti-Tutsi propaganda spridas i radio media, baserat på de koloniala etniska klassifikationerna och historiska referenser Folkmord 1994 Rwanda: Söndra & Härska

29 Apartheid 1944-1994 Raskillnadspolitik (USA till 1954). separata utveckling vita, svarta, färgade, asiater Också en arbetsmarknadsåtgärd Som fortfarande återspeglas i SA geografi och miljö! Och som fortfarande dominerar debatten i SA idag

30 Vaggan för det västerländska tänkandet? Separation mellan människa och natur Natur= physis, Kultur = nomos Uppstod i ambitionen att förstå och förklara naturen, naturen kunde förstås av människan eftersom den var ”rationell” – ”naturen gör inget slumpmässigt” (Aristoteles) – Naturfilosofin ex Platon som försökte förklara samband mellan människa och natur Aristoteles menade att ”plants exist for the sake of animals, animals for the sake of man and that inferior men are natural slaves of the superior” – Här grundades en central tankebana i det västerländska tänkandet Från Hughes 1994: 59

31 Från http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces/

32 Två sidor av samma mynt!! Exploatering Paternalism

33 Ex Kung San Namibia

34 betraktades som en ”kvarleva” av historiska J&S samhällen – som bevarat sitt traditionella sätt att leva genom att de varit isolerade från andra samhällen Ej bofasta, jakt och insamling, egalitära samhällen, dvs ingen social hierki, jämlikhet, små befolkningsgrupper, få konflikter, god hälsa, låg miljöpåverkan, mycket fritid – Men dessa grupper isolerades från andra grupper i början av 1900-talet när de inkluderades i nationalparker (till skillnad från andra grupper) på villkor att de bara jagade med pil och båge och traditionella metoder – forskare som studerat dessa grupper har också skapat bilden av dessa samhällen som ”traditionell”

35 Historisk modell eller Människor med en historia? Det är så här en Ju/'hoansi grupp själva väljer att visa sig, på en egen hemsida Att få status som ursprungsbefolkning eller traditionell kan vara både en välsignelse och förbannelse

36 Man ska vara vaksam och kritisk när begrepp som ”kultur”, ”etnicitet” används för att generalisera och klassificera människor – Etnicitet (och gender) är inte bestämd av biologi – Identitet är inte bestämd av kulturell tillhörighet – Eller geografi, religon eller ens samhälle Bästa sättet att bemöta en generalisering och klassificering av människor är att säga att det inte går att klassificera människor och förklara varför!

37 Kayapo indianerna Amazonas har framgånsgrikt använt bilden av ursprungsbefolkningar som den ”ädla vilden” i media och på detta sätt lyckats skydda stora landområden i Amazonas. Men det är också en mediabild som också kan skapa problem. Donatorer/media har reagerat mycket negativt på att Kayapo grupper har sålt skog, eller gjort andra saker som inte skulle betraktats som problematiskt om det gällt någon annan grupp

38 Reflektera: vad handlar detta om? Skriv på lappen & skicka till grannen

39 Blinder 4: Industrialisering (& utveckling)

40 Citat från tidigare studenter om industrialiseringen Ett återkommande påstående är att: ”Industrialiseringen hände på 1800-talet i Europa och är nu på väg att hända i andra delar av världen” ” Än har inte alla länder kommit till den punkt där en industriella revolution har blivit aktuell”

41 ”The scramble for Africa” 1880-1914 Berlin konferensen 1884–85 Avtal där Europiska stater förband sig att stoppa slaveriet Kolonisering: Europeiska stater delade upp Afrika mellan sig Detta föregicks av en mkt lång process av maktpolitik, missionering, ”upptäcksfärder” och propaganda

42

43

44 Industrialism och kolonialism Industrialismen var ett globalt fenomen som påverkade alla delar av världen på olika sätt Merkantilism/Kolonialism gjorde industrialismen både möjlig och nödvändig – Råvaror, land och resurser – Nya marknader för konsumtion ”Kolonialism” och dominerande tankestrukturer påverkade inte bara de koloniserade länderna och ursprungsbefolkningar utan också befolkningen i Europa. – Hur skapade länder som England och Sverige arbetskraft. Hur behandlades de? Hur såg den individuella friheten för medborgare I sverige ut i slutet av 1800-talet början av 1900-talet? Kolonialismen var inte bara något som hände i historien. Det finns också ”koloniala” eller ”ny-koloniala” maktstrukturer i vår samtid.

45 Två sidor av samma mynt Exploatering Paternalism Dessa sidor av samma mynt återfinns även idag i diskussioner om tredje världen och hur dessa länder ska ”hjälpas”. Idag finns dock inte en så tydlig uppdelning mellan west and the rest som vi tror. Det finns fattiga länder i väst och rika länder i tredje världen. Flera av tredje världens länder har en tillräckligt god stark nationell ekonomi/eller strukturer för att skapa för att skapa ett hållbart-rättvist samhälle. Men då måste man också ställa krav på politiker och beslutsfattare.

46

47 Vad tar du med dig? Skriv på lappen framför dig


Ladda ner ppt "Den linjära berättelsen & utvecklingsnarrativ Cemus, Global Miljöhistoria 2016 Anneli Ekblom."

Liknande presentationer


Google-annonser