Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen RS 2016-02-09 Handläggare Kristin Créton.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen RS 2016-02-09 Handläggare Kristin Créton."— Presentationens avskrift:

1 Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen RS 2016-02-09 Handläggare Kristin Créton

2 Beredning På uppdrag av regionstyrelsen ställdes frågor till flyktingsamordnare inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, HR, kommunikationsavdelning, Västtrafik AB samt Västfastigheter. Frågeställningarna var på vilket sett de ökande flyktingströmmarna antas påverka verksamheten, vilka åtgärder man vidtagit eller planerat att vidta samt vilka resurser man ser behov av under 2016. Dessa svar har avvägts med pågående aktiviteter och hur flyktingstödet generellt har distribuerats mellan kommuner och landsting. 2

3 3 Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen har tilldelats ett tillfälligt statsbidrag på 231 mnkr för hantering av flyktingsituationen. Regionstyrelsen beslutade den 2015-12-08 § 317 att avsätta 26 mnkr till de verksamheter som utför hälsoundersökningar inklusive kostnadsfri tuberkulostestning samt till att erbjuda gratis behandling mot skabb, kompetenshöjande insatser på asylboenden och till kompetenshöjande insatser för primärvårdens personal. De återstående 205 mnkr av statsbidraget föreslås fördelas på följande sätt: 165,8 mnkr av statsbidraget till hälso- och sjukvård, regional utveckling, HR, kommunikation och kultur. 39,2 mnkr avsätts för framtida merkostnader under 2016, exempelvis för tilläggsköp inom kollektivtrafiken, förstärkt säkerhet vid kollektivtrafikens knutpunkter eller ytterligare merkostnader inom vården.

4 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård har önskat 183 mnkr utöver de 26 mnkr vilka redan beviljats Förslag: 150 mnkr. Mottagare: HSS Hälso- och sjukvård hanteras mer i detalj i ett senare TU HoS behöver medel för riktade satsningar men främst för att täcka tillkommande beställningar. Specificerade åtgärder – kommunikation, utbildning, smittskydd Verksamhetstillskott – primärvården, tandvården, länssjukvården, posttraumatiska stressyndrom, flyktingbarn, civilsamhällets insatser 4

5 RUN RUN tilldelning 6 mnkr 2016 Mottagare: regionutvecklingsnämnden Snabbspår för samhällsvetare. Målet är att ta tillvara nyanländas kompetens in i den offentliga förvaltningen genom ett snabbspår bestående av ett års praktik kombinerat med en kurs i förvaltningskunskap och svenska språket. Satsningen genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingen, statliga myndigheter och kommuner. Västra Götalandsregionen är projektägare. Målgruppen är nyanlända flyktingar med samhällsvetenskaplig utbildning och som har arbetet som handläggare, jurist, ekonom eller liknande inom offentlig förvaltning. Avser ca 100 praktikanter. Kostnad 2016: 4,3 mnkr och 2017 1,7 mnkr Avdelning miljö och avdelning näringsliv: Koordinator för integrationsinsatser i styrkeområden. Västra Götalandsregionen har utvecklade nätverk och kan använda dessa för att nå potentiella arbetsgivare. Genom validerings- och matchningsinsatser bör nyanlända flyktingar kunna få chans till arbete inom områden som de redan har kompetens. Det unika med insatsen är att regionen kan använda befintliga nätverk och upparbetade kontakter med potentiella arbetsgivare inom branscher som har behov av att anställa. Kostnad 2016: 1,7 mnkr 5

6 Kultur Förslag: 3 mnkr Mottagare: Kulturnämnden Utlysning av stöd till aktörer inom civilsamhället i enlighet med tidigare genomförd satsning i oktober 2015 6

7 HR Förslag: tilldelning 5 mnkr. Mottagare: personalutskottet Språkutbildning för hälso-och sjukvårdspersonal: 2 mnkr VGR driver idag ett projekt (2016-17) tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi erbjuder yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion på nybörjarnivå för nyanlända läkare och sjuksköterskor. Studieförbunden har genom Snabbspåret fått i uppdrag att bedriva språkutbildning för asylsökande, men vi anser att det blir bättre resultat om den är yrkesinriktad och ges i grupper med samma bakgrund och målsättning. Vi skulle därför gärna se en förstärkning av detta för att nå fler, göra det mer intensivt men även för att omfatta andra yrken, t ex tandläkare. Praktikplatser för hälso-och sjukvårdspersonal: 1 mnkr Ersättning för handledning med mera till de kliniker och vårdcentraler som tar emot nyanlända utlandsutbildade för praktik. Nyanlända med sjukvårdsbakgrund behöver auskultera i sjukvården vid sidan av sina språkstudier, dels för att utvecklas språkmässigt, dels för att inte tappa kunskap och kontakt med sitt yrke och dels för att det gör mycket för välbefinnandet att vara på en arbetsplats och få sociala kontakter. Ur arbetsgivarsynpunkt knyter vi tidiga kontakter med framtida medarbetare. Läkarassistenttjänster: 2 mnkr Tidsbegränsade anställningar av asylsökande med läkarutbildning. Läkarassistenten är tänkt att vara ett användbart stöd för de mobila team och/eller de vårdcentraler som tar emot många flyktingar för t ex hälsoundersökningar. Läkarassistenten kan här fungera både som ett språkligt, kulturellt/socialt stöd för patienterna men även kunna utföra vissa medicinska sysslor på delegation, så som att förbereda patienter, organisera mottagningar, avläsa provsvar med mera. Detta skulle alltså både avlasta sjukvården, hjälpa patienten samt ge läkarassistenten en meningsfull sysselsättning. 7

8 Kommunikation Förslag: 1,8 mnkr Mottagare: Regionstyrelsen, koncernkontoret Ta fram ett bildstöd för nyanlända som kan användas inom sjukvården. Det skulle minska ett stort antal friktioner och fel som idag uppstår pga av språk och tolkproblem. Projekt i två steg: Del 1 – Bildkarta att använda inom sjukvård –slutförs våren 2016 Del 2 – Utveckling av KomHIT och Bildstöd ur ett längre och nationellt perspektiv Projekt i två år till en kostnad av ca 2,3 mnkr varav 1,8 mnkr 2016 8

9 Västtrafik och Västfastigheter Västtrafik -Västtrafik fakturerar kommunerna för extra transportkostnader -De kostnader som inte täcks är framförallt ökade kostnader för säkerhet mm på resecentrum. Ingen begäran om belopp för 2016 Västfastigheter -Extra kostnader för höjd säkerhet (securitasvakter exempelvis) om hotbild uppstår. Ökade kostnader för höjda försäkringspremier. Ingen begäran om belopp för 2016 9


Ladda ner ppt "Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen RS 2016-02-09 Handläggare Kristin Créton."

Liknande presentationer


Google-annonser