Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CAROLINE STENMAN & JOHANNA NYSTRAND Omvårdnadsvetenskaplig forskning och forskningsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CAROLINE STENMAN & JOHANNA NYSTRAND Omvårdnadsvetenskaplig forskning och forskningsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 CAROLINE STENMAN & JOHANNA NYSTRAND Omvårdnadsvetenskaplig forskning och forskningsprocessen

2 Health and Social Needs of Traumatized Refugees and Asylum Seekers: An Exploratory Study Syfte/frågeställning: Undersöka omvårdnadsbehoven för vuxna flyktingar och asylsökande som varit med om trauma. Metod: Explorativ studie med mixed-methods design. Frågeformulär kompletterades med semistrukturerade djupintervjuer. Descriptive analysmetod och kodning. Demografisk data från journalanteckningar.  Camberwell Assesment of Need

3 Sjuksköterskans profession ICN:s etiska kod  "Sjuksköterskan ansvarar för att patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för samtycke till vård och behandling."  "Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog.HSL" HSL 1982:763 2a §  "Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt 1.vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen," (…)

4 Andra discipliners perspektiv Läkare: Vilka farmakologiska behandlingar kan ge goda resultat på patientens behov? Psykolog: Vilken effekt ser man efter terapisamtal med traumatiserade flyktingar? Fysioterapeut: När kan basal kroppskännedom bli aktuellt för denna patientgrupp?

5 Asylum-Seekers’ Experiences of Trauma-Focused Cognitive Behaviour Therapy for Post-Traumatic Stress Disorder: A Qualitative Study Syfte/frågeställning: Att undersöka flyktingars och asylsökandes upplevelse av TF-CBT och därigenom fastställa dess effektivitet på denna patientkategori. Metod: Kvalitativ metod som bygger på 7 semistrukturerade intervjuer.  Deltagare: Inklusions- och exklusionskriterier  Analys: Transkriptet granskades. Kodning som utmynnade i teman.

6 Sjuksköterskans profession ICN:s etiska kod  "Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet."  "Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom kontinuerligt lärande upp rätthålla sin yrkeskompetens." HSL 1996:787 31§  "Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras."

7 Andra discipliners perspektiv Läkare: Vilka farmakologiska behandlingar visar god effekt för asylsökande med PTSD? Fysioterapeut: På vilket sätt påverkar basal kroppskännedom måendet hos asylsökande med PTSD? Arbetsterapeut: Vilken effekt har bildterapi på måendet hos asylsökande med PTSD?

8 Mental health literacy of resettled Iraqi refugees in Australia: knowledge about posttraumatic stress disorder and beliefs about helpfulness of interventions Syfte/frågeställning: Tillföra kunskap samt fastställa kunskap och tro om behandling vid PTSD. Metod: Frågeformulär om psykiskt ohälsa, för att få kunskap om behandling vid PTSD. De medverkande tillhörde ett migrationsprogram för att lära sig engelska. För att delta i studien skulle de medverkande uppfylla olika kriterier.  Harvard Trauma Questionnaire  Kessler Psychological Distress Scale

9 Sjuksköterskans profession ICN:s etiska kod  "Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens."  "Sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning." HSL 1996:787 31§  "Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras."

10 Andra discipliners perspektiv Psykolog: Hur kan en psykolog med hjälp av ny information om PTSD medverka i en framåtgående behandlingsutveckling? Fysioterapeut: Vilken roll har fysisk aktivitet i behandling vid PTSD?

11 The long term impact of torture on the mental health of war wounded refugees: findings and implications for nursing program Syfte: Att undersöka långtidseffekten av tortyr på den psykiska hälsan hos flyktingar som blivit skadade i krig. Metod: En kvantitativ, longitudinell studie. 44 manliga migranter intervjuades samt fick fylla i 3 formulär.  Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25)  Post Traumatic Symptom Scale (PTSS-10)  Well-being scale

12 Sjuksköterskans profession ICN:s etiska kod  "I vårdarbetet främjar sjuksköterskan en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras."  "Sjuksköterskan ansvarar för att patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för samtycke till vård och behandling. " HSL 24 § 1982:763  "Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det," (…)

13 Andra discipliners perspektiv Psykolog: Vilken terapiform visar godast resultat på flyktingar som genomgått tortyr? Fysioterapeut: Visar fysisk aktivitet någon ångestlättnad för flyktingar som genomgått tortyr? Läkare: Vilken farmakologisk behandling ger bäst ångestlättnad hos flyktingar som genomgått tortyr?

14 Referenser Hermansson, A., Timpka, T., & Thyberg, M. (2003).The long-term impact of torture on the mental health of war-wounded refugees: findings and implications for nursing programmes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17(4): 317-324. SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 2015-11-13 från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag- 1982_sfs-1982-763/ Slewa-Younan, S., Bussion, E., Mohammad, Y., Uribe Guajardo, M., Mond, J., Smith, M., &... Jorm, A. (2014). Mental health literacy of resettled Iraqi refugees in Australia: Knowledge about posttraumatic stress disorder and beliefs about helpfulness of interventions. BMC Psychiatry, 14(1), doi:10.1186/s12888-014-0320-x

15 Referenser Strijk, P. M., van Meijel, B., & Gamel, C. J. (2011). Health and Social Needs of Traumatized Refugees and Asylum Seekers: An Exploratory Study. Perspectives In Psychiatric Care, 47(1), 48-55 8p. doi:10.1111/j. 1744-6163.2010.00270.x Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2015-11-13 från http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk- sjukskoterskeforening/etik- publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf Vincent, F., Jenkins, H., Larkin, M., & Clohessy, S. (2012). Asylum- seekers' experiences of trauma-focused cognitive behaviour therapy for post-traumatic stress disorder: a qualitative study. Behavioural and Cognitiv Psyschotherapy. 41 (5), 579-93. doi: 10.1017/S1352465812000550


Ladda ner ppt "CAROLINE STENMAN & JOHANNA NYSTRAND Omvårdnadsvetenskaplig forskning och forskningsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser