Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modala hjälpverb. Vad är modala hjälpverb? Följande verb kallas modala hjälpverb can kan could kunde; skulle kunna may kan/kanske/;få might kunde/kanske/;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modala hjälpverb. Vad är modala hjälpverb? Följande verb kallas modala hjälpverb can kan could kunde; skulle kunna may kan/kanske/;få might kunde/kanske/;"— Presentationens avskrift:

1 Modala hjälpverb

2 Vad är modala hjälpverb? Följande verb kallas modala hjälpverb can kan could kunde; skulle kunna may kan/kanske/;få might kunde/kanske/; fick must måste will vill; ska, kommer att would skulle shall skall should bör, borde

3 Gemensamt för modala hjälpverb Modala hjälpverb uttrycker möjlighet, tvång, tillåtelse, vilja, förbud etc. De bildar verbform ihop med en infinitiv utan to We must go now. You should come along. De böjs inte som andra verb (inga –s, -ed, -ing ändelser) Jane can do it.

4 De flesta finns bara i presens och imperfekt (i andra tempus används ersättande uttryck) Inga omskrivningar med ”do” behövs för att bilda nekande och frågande Can they help us? No, they can’t help us. Will he be here tomorrow? No, he won’t.

5 Can och could Can och could finns bara i presens (nutid) och i imperfekt (dåtid). Kan ersättas med uttrycket ”be able to” som finns i alla tidsformer Can och could används för att uttrycka kunnande, förmåga eller tillfälle att göra något It’s important to be able to reach him. I can/am able to/help you. They could/were able to/ take part in the competition. I haven’t been able to go there for many weeks. I hope I will be able to do it this week.

6 Märk! Jag kan tyska. I can speak German/ I know German. Jag kan mycket om bilar. I know a lot about cars. Can och could används också för att uttrycka tillåtelse Can I borrow your sweater? Could we use Dad’s car tonight? Märk! can’t possibly – ”kan omöjligt” He can’t possibly have done it.

7 May och might May och might finns bara i presens och imperfekt. Uttrycket ”be allowed to” (få tillåtelse att) finns i alla verbformer Används för att uttrycka en möjlighet We may/might do it if we get a chance. Används också för att uttrycka tillåtelse May I ask you something private? I wonder if I might borrow your bike (skulle kunna få låna) My sister wasn’t allowed to stay out after nine.

8 Must Must uttrycker ett tvång eller förbud I must go now. Jag måste gå nu. You mustn’t smoke. Du får inte röka. Om must inte kan användas ersätts det med ”have to” som kan användas i alla tidsformer I have to go now. He doesn’t have to go now. They had to leave before we came. Do I have to repeat it?

9 Observera skillnaden i betydelse mellan mustn’t och don’t have to I mustn’ t go now. Jag får inte gå nu. I don’t have to go now. Jag behöver/måste/inte gå nu.

10 En annan skillnad i betydelse Must kan uttrycka något subjektivt, alltså att man upplever att tvånget kommer från en själv, medan have to är mera objektivt, alltså att det kommer utifrån. I must remember to call my Mum tonight. I have to be there at ten to catch the last train.

11 Must används också i betydelsen att något är sannolikt His sailing boat must have cost 100,000 euros. Hans segelbåt har säkert/måste ha/kostat euro. You must be joking! Du skojar väl?!

12 Will och would Will och would används för att uttrycka framtid You will be there, won’t you? You promised you would be there. Svenskans ”skulle” översätts oftast med would What would you do, if you met him now?

13 Will och would används också för att berätta vad en person brukar/brukade göra eller något som är typiskt Girls will spend a lot of time on the phone. When I was younger I would watch TV soaps for hours.

14 Shall Shall används inte så ofta som hjälpverb i modern engelska, men i frågor måste det användas om personen är I eller we Shall I shut the door? Let’s take a break, shall we?

15 Should Should betyder bör/borde You should hand in your essay as soon as possible. It shouldn’t be a problem. You shouldn’t have done this. Här kan man också använda uttrycket ought to You ought to see your dentist if your tooth hurts tomorrow.

16 I if-satser används should i betydelsen ”skulle råka” If you should see him, tell him to call me. I en del s.k. retoriska frågor används också should How should I know? Hur skulle jag kunna veta? Why should he be blamed! Varför skulle man skylla på honom?

17 Några ord om dare och need Dare (våga) och need (behöva) kan användas som hjälpverb i frågor och nekande satser i presens Märk att de inte får någon –s ändelse i 3. pers.sing. Inte heller följs de av to eller omskrivs med do och does Need we tell you this again? / Do we need to tell you … He dare not open the door. / He doesn’t dare to open … We needn’t buy a new car. / We don’t need to buy …

18 Om det finns ett objekt i satsen används dare och need oftast som huvudverb Då får de –s ändelse i 3. pers.sing., följs av to och omskrivs med do och does Om det gäller någon annan tidsform än presens används dare och need oftast som huvudverb, men i imperfekt kan dare även fungera som hjälpverb We do not need boots. The student dares to criticize the professor. Do I need an umbrella? He didn’t dare to show up/He dared not show up. Märk! needn’t have + 3. temaformen/-ed formen You needn’t have told him. Du skulle inte ha behövt berätta…

19 Övning Han var tvungen att stänga fönstret. He had to close the window. Vi borde göra läxan nu. We should do our homework now. Du är säkert trött. You must be tired. Vågar du hoppa? Dare you jump?/Do you dare to jump? Du kan omöjligt ha glömt det. You can’t possibly have forgotten it.

20 Jag skulle inte ha kunnat göra det bättre. I couldn’t have done it better/ I wouldn’t have been able to … Jag skulle hjälpa dig om jag kunde. I would help you if I could. Du får inte röka här. You mustn’t smoke here / You are not allowed to smoke here. De brukade äta frukost kl. 10. They would have breakfast at 10. Det är viktigt att kunna läsa. It is important to be able to read.

21 Jag kan spanska. I can speak Spanish./I know Spanish. Du skulle inte ha behövt översätta det här. You needn’t have translated this. Skall vi sluta nu? Shall we stop now? Vi måste inte, men vi borde. We don’t have to, but we should.


Ladda ner ppt "Modala hjälpverb. Vad är modala hjälpverb? Följande verb kallas modala hjälpverb can kan could kunde; skulle kunna may kan/kanske/;få might kunde/kanske/;"

Liknande presentationer


Google-annonser