Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem."— Presentationens avskrift:

1 1 Proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem

2 2 Lagens disposition 1 kap. Lagens tillämpningsområde 2 kap. Definitioner 3 kap. Annonsering 4 kap. Förfrågningsunderlagets innehåll 5 kap. Ansökan om deltagande i ett valfrihetssystem 6 kap. Kommunikation 7 kap. Uteslutning av sökande 8 kap. Ingående av kontrakt m.m. 9 kap. Information och icke- valsalternativ 10 kap. Rättsmedel m.m.

3 3 Lagens tillämpningsområde Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde ges rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som den upphandlande myndigheten beslutat att godkänna och teckna kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden.

4 4 Principerna för valfrihetssystem 1 kap 2 § Leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Principerna om öppenhet, förutsägbarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet gäller.

5 5 1 kap 3 § Förvaltningslagen ska inte tillämpas vid handläggning enligt denna lag.

6 6 Tillämpningsområdet forts. Omfattning: Hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster enligt kategori 25, bilaga 3 till LOU, exkl. barn- och ungdomsomsorg som omfattas av CPV-kod 85311300.

7 7 CPV Hälsovårdstjänster Sjukhustjänster Kirurgisk sjukhusvård Läkarvård på sjukhus Gynekologisk sjukhusvård Förlossningsvård Sjukhusrehabilitering Mentalvård på sjukhus Ortopediska tjänster Syrgasbehandling Patologiska tjänster Stödtjänster på sjukhus Leverans av sänglinne till sjukhus

8 8 CPV Läkarmottagningstjänster Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare Tjänster utförda av allmänpraktiserande barnläkare Medicinska specialisttjänster Kirurgiska specialisttjänster Tandläkarvård Tandreglering Tandregleringskirurgi Diverse hälsovård Tjänster utförda av vårdpersonal Barnmorsketjänster

9 9 CPV Sjukskötersketjänster Vård i hemmet Dailys i hemmet Dialystjänster Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor Paramedicinska tjänster Sjukgymnasttjänster Homeopatiska tjänster Hygientjänster Hemleverans av inkontinensprodukter Ambulanstjänster

10 10 CPV Patientvård på sjukhus eller i hemmet Patientvård i hemmet Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier Tjänster utförda av blodbanker Tjänster utförda av spermabanker Tjänster utförda av organbanker Företagshälsovård Medicinsk analys Farmaceutiska tjänster

11 11 CPV Socialvård och tillhörande tjänster Socialt arbete Social omsorg med inkvartering Äldreomsorg Social omsorg för handikappade Socialvård utan inkvartering Tjänster för dagcenter Dagvård för handikappade barn och ungdomar Vägledning Rådgivning Familjeplanering Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner

12 12 CPV Rehabiliteringstjänster Yrkesrehabilitering Socialvård Kommunal hälso- och sjukvård

13 13 Definitioner 2 kap. Upphandlande myndighet: Kommunala myndigheter Beslutande församlingar i kommuner och landsting Offentligt styrda organ (bolag och stiftelser) Sammanslutningar av kommunala myndigheter, beslutande församlingar eller offentligt styrda organ

14 14 Definitioner forts. Förfrågningsunderlag: Sådant underlag för ansökan om att delta i ett valfrihetssystem som en upphandlande myndighet tillhandahåller

15 15 Definitioner forts. Löpande annonsering: En annons som gäller tills vidare och där det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan.

16 16 3 kap. Annonsering En upphandlande myndighet som beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska annonsera på den nationella webbplatsen. Kammarkollegiet ansvarar för databasen.

17 17 Förfrågnings- underlagets innehåll Inom vilken tid beslut om godkännande kommer att fattas På vilket sätt ansökan ska ges in Grunderna för den ekonomiska ersättningen Tillkommande kontraktsvillkor

18 18 4 kap. 5 § För bedömning av när en handling ska anses inkommen till den upphandlande myndigheten gäller 10 § förvaltningslagen. Upphandlingssekretess enligt 6 kap 2 § gäller ej

19 19 Ansökan om deltagande i valfrihetssystem Fysiska eller juridiska personer Tillgång till andra företags kapacitet

20 20 Kommunikation och information Elektronisk kommunikation Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

21 21 Uteslutning av sökande leverantör Olika omständigheter som får medföra uteslutning av sökande leverantörer

22 22 8 kap Godkännande och ingående av kontrakt Upphandlande myndighet ska godkänna och ingå kontrakt med samtliga sökande som uppfyller ställda krav och som inte uteslutits enligt 7 kap.1 § Underrättelse om beslut Om beslutet innebär att en sökande inte godkänns ska den upphandlande myndigheten lämna upplysningar om hur rättelse söks.

23 23 8 kap. 3 § Sedan den upphandlande myndigheten lämnat sitt godkännande, ska myndigheten utan dröjsmål teckna kontrakt med leverantören.

24 24 Information och val Information till enskilda om samtliga leverantörer som finns i valfrihetssystemet. Informationen ska vara Saklig Relevant Jämförbar Lättförståelig Lättillgänglig

25 25 Information och val forts. Ska finnas ett ickevalsalternativ: Kvalitativt fullgott alternativ Kommuner och lansting avgör själv vad ickevalsalternativet ska vara, får dock inte ske genom att myndighetens handläggare väljer slumpvis Egenregiverksamheten Deltagare i valfrihetssystemet i en i förväg fastställd ordning Upphandlat alternativ Närhetsprincipen Omval

26 26 Rättsmedel Rättelse Skadestånd Länsrätt Ansökan inom tre veckor från underrättelse enligt 8 kap.2§ Undantag: Information och icke-val Ingen kommunal laglighetsprövning Tillsyn (Konkurrensverket)

27 27 Ikraftträdande den 1 januari 2009

28 28 Tilläggstjänster Ingen utökning av den kommunala kompetensen

29 29 Likheter med LOU Annonsering Förfrågningsunderlag Anbud Kvalificering Beslut Avtal Överprövning Skadestånd

30 30 Olikheter Löpande annonsering Alla som uppfyller kraven ska antas Ersättningen Information till medborgarna Icke-val


Ladda ner ppt "1 Proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser