Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läget i Strukturfondspartnerna Skåne Blekinge, december 2015 Brysselnätverket Ystad 8 december 2015 Carin Peters.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läget i Strukturfondspartnerna Skåne Blekinge, december 2015 Brysselnätverket Ystad 8 december 2015 Carin Peters."— Presentationens avskrift:

1 Läget i Strukturfondspartnerna Skåne Blekinge, december 2015 Brysselnätverket Ystad 8 december 2015 Carin Peters

2 Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektportfölj efter den första prioriteringsomgången Beslutsram 2015 Beslut 1a omgAntal projekt 290 Mkr210 Mkr26 Tyngdpunkt på insatser riktade till SME (160 av 210 Mkr) Stort regionalt intresse och stor investeringsvilja Behövs mer närvaro av universitet och högskolor samt fler projektidéer inom området Koldioxidsnål ekonomi Viktigt att bredbandssatsningar görs i ett tidigt skede för att komplettera landsbygdsprogrammet. Än så länge inga investeringar inom hållbar stadsutveckling

3 Europeiska regionala utvecklingsfonden Inför den andra prioriteringsomgången så har det Genomförts testa projektidé-träffar i Skåne och Blekinge 26 nya ansökningar kom in Förts dialog med regionalt utvecklingsansvariga, regionala/lokala utvecklingsaktörer och ESI-kollegor Genomförts tematisk omvärldsbevakning Förts en särskild dialog med Malmö stad kring Insatsområde 5 (hållbar stadsutveckling) – fokus på den aktuella flyktingsituationen väntas i beslutsomgång 1, 2016

4 Europeiska regionala utvecklingsfonden 26 ansökningar inom fyra insatsområden 13 ansökningar och 49 miljoner för prioritering Ryms inom årlig beslutsram och ram för insatsområden Skäl för avslag/återtagna: ej i linje med program, icke fullständig ansökan, brist på näringslivets medverkan, ej godkänd i Artikel 7-urval

5 Europeiska regionala utvecklingsfonden - förslag till utlysningar 2016 Två utlysningar, samordnade med ESF 18 januari-29 februari 16 juni-6 september Beslutsram 2016: 128 miljoner Ram för utlysning 2016:1 – 70 miljoner Fokus på hållbar stadsutveckling (50), bredband (10) och koldioxidsnål ekonomi (10)

6 Europeiska regionala utvecklingsfonden - ekonomi så här långt…..

7 Europeiska regionala utvecklingsfonden - Tillväxtverkets arbete för integration Företagande är ett alternativ till anställning för nyanlända som vill skapa sig en tillvaro i Sverige. Vi vill underlätta för de som vill starta företag. Ca 25 % av de som kommer har en företagarbakgrund och vill gärna vara företagare här också. Näringslivet har stora behov av kompetens på kort och lång sikt. Vi behöver hitta vägar att matcha nyanländas kompetens och intresse mot behoven och underlätta för både näringslivet och nyanlända så att det blir hållbara lösningar för båda parter. Det behövs både strukturpåverkande insatser och insatser direkt till företag Se möjligheterna i befintliga ERUF-program: ex. betona de horisontella kriterierna i pågående/nya projekt och uppmuntra till projekt för att underlätta företagande bland nyanlända

8 Europeiska Socialfonden – läget just nu 16 projekt igång. 13 av dessa har startat upp under hösten. - Vissa signaler på att det är svårt att få tillräckligt med deltagare inom ungdomsprojekten. Fortsatt stort intresse från aktörer - 47 ansökningar varav 30 är framme för prioritering - Skäl för avslag är främst; inte i linje med utlysningen, ej klar medfinansiering, inte fullständig ansökan. Tuff beredning -Tydligt att det är första omgången avsmalnade utlysningar -Svagare än förväntat inom Horisontella kriterier

9 Europeiska Socialfonden – inför kommande utlysningar

10 Europeiska Socialfonden – tidplan 2016 Utlysning 1 16/1-29/2 med projektstart 1/9 2016 För 2016 finns det – PO1 – 50 miljoner – PO2 – 93 miljoner – PO3 – 25 miljoner Utlysning 2 16/6 – 6/9 med projektstart 1/2 2017 För 2017 finns det – PO1 – 65 miljoner – PO2 – 135 miljoner Hårt tryck på integration, stöd till nyanlända och hur Socialfonden kan bidra i den aktuella flyktingsituationen

11 Europeiska Socialfonden – 1:a utlysningen 2016 Programområde 1 Kompetens- och verksamhetsutveckling för små företag i Skåne-Blekinge – ca 35 miljoner Kompetenshöjning för bättre integration i Sydsverige – 20 miljoner Programområde 2 Hållbar stadsutveckling och integration – 70 miljoner Systematisk samverkan kring långtidsarbetslöshet – 30 miljoner Programområde 3 Begränsad utlysning till områden inom regionen som ännu ej är nådda och eventuell förstärkning av pågående projekt som ligger väl in linje med att uppnå resultat i enlighet med projektplan – cirka 25 miljoner

12 Europeiska Socialfonden - Kompetens- och verksamhetsutveckling för små företag Programområde 1 Utlysningen vänder sig till företag i privat sektor 1-49 anställda. Utlyst belopp ca 35 miljoner kronor, medfinansiering 25 %. Projekten kan pågå i 36 månader och omfatta en analys- och planeringsfas om maximalt 9 månader. Vem kan söka: Organisationer, myndigheter, kommuner och regioner /landstingskommuner som kan fungera som intermediär och samla företagen för de kompetens- och utvecklingsinsatser som genomförs.

13 Europeiska Socialfonden - Kompetenshöjning för bättre integration i Sydsverige Programområde 1 Utlysningen vänder sig till organisationer, kommuner, regioner, landstingskommuner och myndigheter som i sitt arbete möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn. Utlyst belopp är 20 miljoner kronor, medfinansiering 25 %. Projekten kan pågå 24 månader och omfatta en analys- och planeringsfas om maximalt 6 månader. Om de regionala behoven överstiger utlysningen kommer ytterligare utlysning med samma inriktning öppnas sommaren 2016.

14 Europeiska Socialfonden - Hållbar stadsutveckling och integration Programområde 2 Utlysningen vänder sig primärt till kvinnor och män som är nyanlända, är utrikesfödda eller har utrikes bakgrund. Målgruppen står särskilt långt från arbetsmarknaden som följd av sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med hinder av t.ex. hälsoskäl, sociala skäl eller språkhinder. Målgrupp för utlysningen är också arbetsgivare/arbetsplatser för vilka insatser i projekten ska bidra till att förändra attityder och säkra kompetensförsörjning, upparbeta samverkan för fortsatt rekrytering och tillvaratagande av yrkeskunskaper. Utlyst belopp är 70 miljoner kronor, medfinansiering 33 %. Projekten kan pågå i upp till 36 månader och omfatta en analys- och planeringsfas om maximalt 9 månader.

15 Europeiska Socialfonden - Systematisk samverkan kring långtidsarbetslöshet Programområde 2 Utlysningen vänder sig till kvinnor och män som är långtidsarbetslösa och/eller har varit borta från arbetsmarknaden mer än 12 månader, med prioritet på de som inte haft arbete på över 24 månader. Insatserna i projekten ska användas till att tillämpa, pröva eller utveckla metoder för att öka övergångarna till arbete och utbildning samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Vidare kan projekten arbeta med utveckling av samordnade insatser från flera aktörer i syfte att ge individerna det stöd de behöver för att komma in och stanna kvar i arbetslivet. Här kan det i vissa fall vara ändamålsenligt att utveckla metoder direkt anpassade för kvinnor respektive män utifrån deras skilda livsvillkor. Utlyst belopp 30 miljoner kronor, medfinansiering 33 %. Projektet kan pågå i upp till 36 månader med en analys- och planeringsfas om maximalt 9 månader.

16 Europeiska Socialfonden – Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3 Utlysningen vänder sig till kvinnor och män som är mellan 18-24 och som varken arbetar eller studerar. Insatserna i projekten ska användas för direkt arbete med målgruppen. Projekten skall komplettera och utöka befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser. Medlen skall användas till att stödja individerna direkt. Metoderna som används skall vara väldokumenterade och framgångsrika. De tär inte möjligt att ansöka om metodutvecklingsprojekt inom ramen för programområde 3. Utlyst belopp ca 25 miljoner kronor, medfinansiering 33 %. Projektet kan pågå som längt till sista juni 2018.

17 Tack och kontaktuppgifter Carin Peters Carin.peters@skane.se 040-675 34 98


Ladda ner ppt "Läget i Strukturfondspartnerna Skåne Blekinge, december 2015 Brysselnätverket Ystad 8 december 2015 Carin Peters."

Liknande presentationer


Google-annonser