Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jenny Långström Jämställdhetsutvecklare Tel: 0611-34 91 76 Mobil: 070-679 57 50.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jenny Långström Jämställdhetsutvecklare Tel: 0611-34 91 76 Mobil: 070-679 57 50."— Presentationens avskrift:

1 Jenny Långström Jämställdhetsutvecklare jenny.langstrom@lansstyrelsen.se Tel: 0611-34 91 76 Mobil: 070-679 57 50

2 Lika villkor På dagens agenda Rättighetsbaserat arbetssätt, vad innebär det i praktiken? Olika former av diskriminering Jämställdhet och jämlikhet Jämställdhetsintegrering Ditt ansvar Introduktionsutbildning, Myndighetsnätverket 2016-03-17

3 Demokrati, 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet, saklighet och likabehandling, enligt 1 kap. 9 § regerings­formen som lyder enligt följande. Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Offentligt etos

4 Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen som slår fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Respekt, enligt 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Slutligen framgår i central lagstiftning om statsbudgeten och förvaltningen att också effektivitet och service är grundläggande värden för de stats­ anställda. Promemorian disponeras utifrån dessa principer. Offentligt etos, forts.

5 MR Skyldighetsbärare Ansvarsutkrävande RättighetsbärareDeltagande Rättighetsbaserat arbetssätt

6 Vad är diskriminering? KönKönsöverskridande identitet eller uttryckEtnisk tillhörighetReligion eller annan trosuppfattningFunktionsnedsättningSexuell läggningÅlder

7 Arbetslivet Utbildning Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag Start eller bedrivande av näringsverksamhet Yrkesbehörighet Medlemskap i vissa organisationer Varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet) Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning ex. konserter, mässor, marknader Socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster) Arbetslöshetsförsäkring Statligt studiestöd Värn- och civilplikt Inom vilka områden gäller diskrimineringslagen

8 Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Bristande tillgänglighet Trakasserier Sexuella trakasserier Instruktioner att diskriminera Hur kan man diskrimineras?

9

10 - Diskrimineringslagen skyddar individer - Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen Vem och när?

11 Jämställdhet och jämlikhet? Jämställdhet råder då kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden Jämlikhet är ett vidare begrepp som utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet med mera

12 Jämställdhetspolitiken Övergripande mål: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

13 Jämställdhetsintegrering Är ett systematisk sätt att arbeta in ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamhetsområden, på alla nivåer och gäller alla berörda Det innebär att alla offentliganställda ska ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt dagliga arbete Jämställdhetsintegrering är EU:s och regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå jämställdhetspolitiska mål

14 Ditt ansvar Tillförlitlighet och förutsägbarhet Insyn och öppenhet Ansvarsutkrävande Effektivitet och måluppfyllelse

15 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Jenny Långström Jämställdhetsutvecklare Tel: 0611-34 91 76 Mobil: 070-679 57 50."

Liknande presentationer


Google-annonser