Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsmetoder inom barn- och ungdomsvetenskap Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod Litteratur: Repstad Kvale/Brinkmann.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsmetoder inom barn- och ungdomsvetenskap Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod Litteratur: Repstad Kvale/Brinkmann."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsmetoder inom barn- och ungdomsvetenskap Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod Litteratur: Repstad Kvale/Brinkmann

2 Kvantitativ/kvalitativ Kvalitativ = Kvaliteter eller egenskaper Man vill få en bild av ett fenomen. Ett mål, fördjupad förståelse, kan leda till att man agerar annorlunda, utan anspråk på att generalisera Kvantitativ = Kvantiteter; frekvens eller mängd - tal och siffror som arbetsmaterial, man abstraherar och gör anspråk på att generalisera

3 Vanliga kvalitativa metoder Enkät Observation eller fältarbete Texta Textanalys

4 Val av metod – några aspekter Enkät: Vid större urval. Ger en mer ytlig bild. Seende ur respondentens perspektiv Intervju: Vid ett mindre och djupare urval. Seende ur respondentens perspektiv Observation eller fältstudie: Studier av detaljmönster i ett skeende. Kan kombineras med enkät eller intervju. Seende ur observatörens perspektiv Kom ihåg: Varje metod har sina specifika för- och nackdelar samt felkällor

5 Metodtriangulering Samma fenomen studeras utifrån flera metoder, t ex observationer och intervju Vanligt med olika kvalitativa metoder i ett och samma projekt, tex att observera/intervjua och se om detta överensstämmer med vad personen säger Fältarbete som en förberedelse för en kvantitativ studie ( t ex pilotförsök)

6 Enkät, faser Man gör en problemformulering Man preciserar vilken info man behöver Man bestämmer vilka man vill fråga Man utformar ett frågeschema Man får detta ifyllt Man lägger info på en dator Man analyserar info Man tolkar resultaten Man skriver slutrapporten

7 Fältarbete En typ av fältarbete = observation ( se nästa) Kontextens (det sociala sammanhangets) betydelse: Att undersöka en grupp individer i en enhetlig kontext är en fördel ”Trattprincip” vid skapande av frågeställningar, man ”snävar in” successivt

8 Observation Studier av mänskligt beteende eller kulturer i vissa situationer Passar bäst när frågeställningen är kopplad till ett avgränsat geografiskt eller socialt område. Val av ”fält” är därför viktigt Ofta kombinerat med samtal/intervjuer för att få fatt i objektens tolkningar/uppfattningar, för att få in kontexten Avgränsa väl – generalisera inte! En tolkning görs alltid av forskaren, med de felkällor detta innebär Urval ska alltid klargöras, t ex ”bekvämlighetsurval” eller slumpmässighet Flera observatörer? Det kan vara en fördel att komplettera varandras intryck och jämföra sina tolkningar. Tidsödande. Att ”observera på hemmaplan”: Risk för beroendesituation, förutfattade meningar, risk förlora ”akademisk distans”, starka värderingar. ”Going native”.

9 Observation - urval Urvalsfrågan: Risker med ”snowball sampling” = konformitet, dålig representativitet ”Den idealiske nyckelpersonen” -Har en roll som gör att han/hon har god info -Är samarbetsvillig -Har en god förmåga att berätta -Har en viss opartiskhet visavi miljön För övrigt är en bra spridning m a p kön, ålder och position önskvärd

10 Olika former av observation Öppen obs: Öppen redovisning av syftet. Etiskt att föredra, men man riskerar forskningseffekter/påverkan Dold obs: Att inte tala om syftet ”Spioneri” – att observera under falska förespeglingar (t ex dolda mikrofoner, ”wallrafferi” eller one-way screen) Deltagande observation (aktiv): Att själv aktivt delta i händelseförloppet, t ex aktionsforkning Icke deltagande observation (passiv): Att inte delta i händelseförloppet. Kom ihåg: Man är aldrig enbart forskare. Strikt passivitet kan också störa.

11 Diskursanalys Studier av texter i dess sociala sammanhang -retoriska tekniker -hur texten är organiserad -hur texten återspeglar synsätt i sh -Konstruerar/bibehåller rådande strukturer

12 Analys och tolkning ANALYS är den process i vilken man försöker få ordning på data, se mönster och strukturer TOLKNING är en genomtänkt värdering av datamaterialet i förhållande till studiens frågeställningar

13 Tolkning – en balansgång ÖvertolkningEnbart beskrivning

14 Tolkning i form av diagnostisering Risk för övertolkning, ”psykologisering”, ”offermentalitet” Moraliska undermeningar Hjälpmedel vid behandling Kan skapa struktur

15 Hermenutik Försök att förstå helheter, se helhetsbilden

16 Från teori till praktik – eller tvärtom? Deduktion: Att utifrån teorier försöka förstå empirin Induktion: Att utifrån empiri söka teorier

17 Checkpoint Induktion/deduktion Ge exempel på hur man kan använda sig av induktiv respektive deduktiv forskningsmetod, då det gäller något av följande exempel: -Analys av läroböcker i svenska -Barns uppfattningar av procentbegreppet -Lärares uppfattningar av värdegrundsbegreppet

18 Kategoriseringar Syfte: Skapa struktur i ett datamaterial, ge översikt, t ex genom typologisering Kräver ett större material Risk för övergeneraliseringar

19 Typologi, exempel på kategorisering TraditionsväktarenDomedagsprofeten GränsöverskridarenLagledaren Inskränkt Miljö Öppen Inskränkt Öppen Ledare

20 Vikten av arbetshypoteser Ska kunna revideras och omformuleras omgående Tydliggör vad man ska undersöka. Ska fungera som verktyg, ej som skygglappar Ska kunna förkastas/verifieras

21 Problemformulering God problemformulering ska vara (idealet) -Avgränsad -Tydlig -Djärv -Originell -Välgrundad -Teoriförankrad -Möjlig att utforska I kvalitativa studier kan en problemformulering vara möjlig att utveckla under ”resans gång”, den ska kunna revideras.

22 Checkpoint Skolpersonal som forskare – för och nackdelar?

23 Checkpoint – kvantitativ forskning Läs Metodavsnittet, den andra studien ur Karlbergs avhandling:


Ladda ner ppt "Forskningsmetoder inom barn- och ungdomsvetenskap Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod Litteratur: Repstad Kvale/Brinkmann."

Liknande presentationer


Google-annonser