Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Jämställd sjukskrivning Våga fråga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Jämställd sjukskrivning Våga fråga."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Jämställd sjukskrivning Våga fråga

2 Region Östergötland En bra sjukskrivning Kritiska framgångsfaktorer för återgång i arbete är: 1) Börja rehabiliteringen tidigt 2) Använd flera metoder samtidigt 3) Inkludera arbetsplatsen 4) Den sjukskrivnes egna uppfattningar om vilka anpassningar som behöver göras är betydelsefulla Rehabilitering tillbaka till arbete är en komplicerad process med många inblandade aktörer förutom den sjukskrivna själv, det behövs någon som vägleder och stöder den sjukskrivna, en koordinator eller ”case manager” (Kerstin Ekberg 2013)

3 Region Östergötland Begrepp Jämställdhet brukar definieras som lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män. Jämställdhet handlar alltså om maktförhållanden och relationer mellan kvinnor, män, flickor och pojkar. Jämlikhet beskriver relationer mellan olika grupper i samhället, vanligen utifrån från kategorier som kön, ålder, klass, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder med mera.

4 Region Östergötland Vad är jämställd vård, sjukskrivning och behandling? Målet för hälso- och sjukvården Sjukskrivning är en del av vård och behandling Jämställd vård handlar om fler områden Jämställd vård, sjukskrivning och behandling utgår från att kvinnor och män är delvis lika, delvis olika

5 Region Östergötland Varför ska sjukskrivningsprocessen vara jämställd? För att säkerställa en hög kvalitet för både kvinnor och män Ur den enskilde individens perspektiv handlar det om att han eller hon får makt och inflytande över sin situation, t ex blir lyssnad på och får bestämma i sjukskrivnings-processen

6 Region Östergötland Vad innebär omotiverade skillnader mellan män och kvinnors sjukskrivning? Kvinnor har högre sjukskrivningstal än män Skillnaderna mellan könen har ökat under det senaste året De psykiska diagnoserna som ökat mest och den största ökningen är bland kvinnor Det är viktigt att analysera verksamheten för att undersöka vad skillnaderna består av

7 Region Östergötland Kolmårdens VC Kvinnor - större risk att de medikaliseras, att bli sjukskrivna och fastna i längre sjukskrivningar Vårdcentralen missar att ta upp frågan om våld Mäns sociala anamnes är bristfällig Kvinnor ringer angående sina män och barns ohälsa Kvinnor har i högre utsträckning fler diagnoser utöver sjukskrivna diagnosen, ohälsan sitter oftare ihop med social riskfaktorer

8 Region Östergötland Sjukskrivningsmönster Fem möjliga förklaringsmodeller till varför är Könskillnader i sjuklighet, kvinnor är sjukare Bristande medicinsk kunskap Män får bättre stöd. Kvinnor och män behandlas olika när de är sjuka Arbetsmarknadens utformning Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller det obetalda arbetet

9 Region Östergötland Gör rätt från början Våga fråga Genushanden – ”tänk om det vore tvärtom”

10 Region Östergötland Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn

11 Region Östergötland Familjesituation Kvinnor frågas oftare än män om sin familjesituation. Diskutera: Har du minderåriga barn? Ställs frågan till både män/kvinnor? Ställer Du frågan Hur ser din familjesituation ut?

12 Region Östergötland Våld Erfarenheter av våld påverkar allvarligt människors hälsa. Psykiskt och fysiskt våld såsom mobbning eller krigserfarenheter är faktorer som vården behöver känna till Genusbias

13 Region Östergötland Fyra konkreta saker som alla kan göra: Fråga Lever du med någon som skadat dig fysiskt eller psykiskt? Har du någon gång under livet utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av din partner eller av dig närstående person? Har du någon gång tvingats till eller utsatts för sexuella handlingar mot din vilja? Tala om att våld inte är acceptabelt och stärka patienten att inte acceptera våld och kontroll Dokumentera både skador och patientens egna beskrivningar av våldsituationerna Slussa patienten vidare dit där det finns kompetens att handlägga patienten på ett adekvat sätt.

14 Region Östergötland Diskutera: Vad innebär en sjukskrivningsperiod för situationen när våld förekommer i hemmet? Vilka fördelar finns det med att ställa frågan om våldsutsatthet till alla patienter? Vad kan det bli för olika reaktioner på frågan om våldsutsatthet? Hur skulle du själv reagera om du var patient och blev tillfrågad?

15 Region Östergötland Somatisk eller psykiatrisk diagnos Sjukvården har en tendens att missa mäns psykiatriska diagnoser och i stället fokusera på och behandla deras somatiska besvär i större utsträckning än nödvändigt. Kvinnors besvär däremot tolkas ofta främst som psykiatriska och kvinnliga patienter behandlas och sjukskrivs i hög grad enligt det spåret. Diskutera: Tänk tvärtom – hur hade du gjort om patienten haft annat kön?

16 Region Östergötland Riskbruk Synen på kvinnors och mäns alkoholvanor skiljer sig åt generellt i samhället, så även bland patienter och läkare. Exempel på frågor: Har du någon gång känt att du borde dra ner på ditt drickande? Har andra människor irriterat dig genom att kritisera ditt drickande? Har du någon gång haft skuldkänslor över ditt drickande? Diskutera Ställer Du frågan om alkoholvanor?

17 Region Östergötland Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsplanerna för män och kvinnor med samma diagnos skiljer sig åt. Diskutera Varför är det viktigt att tillsammans med patienten en upprätta en rehabiliteringsplan? Vet Du vart du hittar rehabiliteringsplanen i Cosmic?

18 Region Östergötland Fallbeskrivning Jan 51 år, frånskild med dotter 15 år som han träffar en helg i månaden. Arbete: Maskinoperatör på Cloetta sedan 5 år tillbaka. Bostadsförhållanden: i ett torp strax utanför samhället. Aktuellt hälsoproblem: Sömnproblem, vaknar tidigt varje morgon sedan ett par månader med början till depression. Orkar inte arbeta längre önskar bli sjukskriven för dämpa sin nedstämdhet. Har varit sjukskriven flera gånger per år de senaste två åren. Besvären förvärras av stress på arbetet. Omorganisation på gång på arbetet. Nu svårt att få någonting gjort förutom att vara på sitt arbete. Undrar om han är på väg in i en depression. Känner igen tecknen som alltid börjar med sömnproblem för att sedan gå utför snabbt. Alkoholvanor: dricker ingen sprit, det blir ett par öl om kvällarna och gärna fler på lördagkvällen om inte dottern är där Fysisk aktivitet: cyklar till och från arbetet Matvanor: äter på jobbet, hemma blir det mackor och kaffe Tobaksvanor: rökt tidigare lagt av med det för 5 år sedan. Snusar nu. Patienten blir ett ärende på resursteamet – hur tänker du som rehabsamordnare?. Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn

19 Region Östergötland Fallbeskrivning Jane är 44 år, bor med sin sambo i en lägenhet i utkanten av Linköping, har en son som flyttat hemifrån. Jane har en bokad tid på VC för att få sin sjukskrivning förlängd efter att hon brutit armen. Första sjukskrivningen (4 första veckorna) gjorde ortopedläkaren i samband med att Jane brutit armen, vilket hände en sen lördagkväll. Övrigt: Jane jobbar som timvikarie inom hemtjänsten, men har tidigare haft svårt att klara av det längre perioder eftersom hon får återfall, men denna gång har det fungerat bra i 9 månader fram tills för 4 veckor sedan. Jane är tidigare känd på VC och idag aktuell för att lyftas på resursteamet – hur tänker du som rehabsamordnare? Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn

20 Region Östergötland Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn http://www.sjukskrivningar.se/Default.aspx?id=32493 https://www.youtube.com/watch?v=p5ad-mFi784 http://www.sjukskrivningar.se/?id=32630 http://kvinnofridslinjen.se/index.php?page=bestall-mtrlhttp://kvinnofridslinjen.se/index.php?page=bestall-mtrl. Text i läroboken: http://www.sjukskrivningar.se/Default.aspx?id=32630 http://www.sjukskrivningar.se/Default.aspx?id=32630


Ladda ner ppt "Region Östergötland Jämställd sjukskrivning Våga fråga."

Liknande presentationer


Google-annonser