Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademiskt skrivande - konsten att reflektera & omformulera Anette Wahlandt språkhandledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademiskt skrivande - konsten att reflektera & omformulera Anette Wahlandt språkhandledare."— Presentationens avskrift:

1 Akademiskt skrivande - konsten att reflektera & omformulera Anette Wahlandt språkhandledare

2 Språkhandledningen ht 2012 Att skapa Siv Strömquist (2000)

3 Om skrivande Ingen föds som expert! Att skriva är kulturellt betingat Att skriva är att delta i ett samtal Du lär dig genom att läsa och skriva Du utvecklas genom att samarbeta med andra Bli medveten om skrivprocessen Man kan lära sig att skriva facktexter

4 Skrivprocessens 3 delar läsa skriva tänka

5 Läsa Utveckla en teknik för att snabbt få en överblick Läs innehållsförteckningen Läs inledningen Läs sammanfattningar Studera referenslistan Leta efter nyckelord i referenslistan

6 Om att tänka Här handlar det om att Bygga vidare på kunskap som redan finns Sätta in egen kunskap och egna erfarenheter i sammanhanget Alltså: Koppla erfarenhetsbaserad kunskap till teori

7 Reflektera under hela processen och omformulera det du läser. Varför omformuleringar? En omformulering är ett kvitto på att man har förstått Omformulering i text ger ett bättre flyt än citat

8 Dubbla anteckningar Anteckningar från texter Citat eller omformuleringar Författare, boktitel, sida Föreläsares namn, datum Nyckelord, kommentarer, reflektioner, associationer Korta kommentarer: (Enig/oenig, stämmer inte, viktigt! kolla upp, ☺ ) Vidareutveckling av tankar Referenser till annan litteratur (se Bjørndal. 276) Frågor ???????

9 Skriva Anteckna! hitta huvudpoängen i texterna – formulera med egna ord (omformulera – gör kunskapen till din. Mer om det senare) Tankekarta Loggbok Jobba med dubbla anteckningar

10 Om att skriva Två typer av skrivande: Tankeskrivandet (när du skriver för dig själv) – Skriva för att lära – Utforska Presentationsskrivandet (när du skriver för andra) – Text med given och tydlig struktur

11 Skriva Hitta den röda tråden Fundera över textens övergripande struktur Få koll på referenshanteringen

12 Varför är det så viktigt med referenser?

13 ”När du skriver en egen text är det självklart att du inte ’stjäl’ andras text, d.v.s. skriver direkt av. Lika viktigt är det att du inte framställer andras idéer som om de vore dina egna. Det räcker inte med att ändra ett ord här och där i en sats, och använda den i din text. Du måste formulera om informationen och göra det till en egen text.” http://www.skrivhjälpen.fi

14 När man skriver akademiskt text är syftet att lyfta fram vetenskapliga teorier, tankar och idéer och textens form, struktur, referenser, tabeller och figurer ska bidra till läsbarheten utan att ta fokus från innehållet. APA-manualen …… är till för att hjälpa dig att hitta rätt form på din text.

15 Vad är APA-manualen? APA är en förkortning av American Psychological Association. APA-manualen skapades för 80 år sedan av forskare inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet i syfte att hitta en gemensam standard för skrivandet av vetenskapliga texter. APA-manualen används världen över inom framförallt det samhällsvetenskapliga forskningsområdet men det finns en mängd andra att välja mellan.

16 APA-lathunden

17

18 Referenser i löpande text I löpande text: I akademiska uppsatser är det viktigt att….(Backman, 2008) Backman (2008) menar att det i akademiska är viktigt att… I referenslistan: Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

19 Om det finns flera författare (3-5): ……(Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel, 2010) Dysthe et al. (2010) hävdar att….. Nämn alla författarna första gången, sedan bara första författaren följt av et al.

20 Ange datum vid…. Dagstidningsartikel, webbsida, wikipedia etc. I en artikel i Göteborgs-Posten menar Johansson att (2011, 17 maj) att…..

21 När du vill referera till en föreläsning, intervju, e-post: Personlig kommunikation Enligt A. Carlsson (personlig kommunikation, 18 maj, 2011), är…..

22 Om du vill referera till andrahandskällor (men gör det sparsamt) gör du så här: En vanligt använd definition av teori är den som ges av Van Ryn och Heany (citerad i Nutbeam & Harris, 2004) (Nutbeam & Harris bok återges i referenslistan)

23 Referenshantering i praktiken

24 Steg 1 Omformulera och tala om var informationen kommer ifrån genom en referens. Många cateringföretag (70%) har erfarenheter av ekologisk mat. De som inte använder ekologisk mat i större utsträckning serverar mer potatis (Post et al. 2008). Kunskap är också en avgörande faktor för val av tillbehör(Pettersson, 2009).

25 Men, tänk på att litteraturen inte bara är en informationskälla som du använder för att få fakta till din egen text. Som sagt, du måste få distans till dina källor!

26 Steg 2 Ha en dialog med författaren och låt informationen göra en ”loop” i ditt huvud. Visa att den har gjort det genom att använda referatmarkörer.

27 Referatmarkörer Enligt … Detta kan enligt författaren leda till … anser betonar exemplifierar framhåller föreslår förklarar gör gällande lyfter fram menar påpekar hävdar påstår påvisar redogör för redovisar skriver visar är av den åsikten att

28 Exempel Post et al. (2008)betonar vikten av att produktutveckling sker hos livsmedelsproducenterna. Pettersson (2009) menar att detta inte räcker utan poängterar att även konsumenternas kunskap behöver öka.

29 Steg 3 Post et al. (2008) kommer i sin studie fram till att närmare 70% av cateringföretagen har erfarenheter av ekologisk mat. Studien visar också att de som inte använder ekologisk mat i större utsträckning serverar mer potatis. Detta är något som även Persson (2009) lyfter fram som en avgörande faktor för…..

30 Skribentens röst Post et al. (2008) kommer i sin studie fram till att närmare 70% av cateringföretagen har erfarenheter av ekologisk mat. Studien visar också att de som inte använder ekologisk mat i större utsträckning serverar mer potatis. Detta är något som även Persson (2009) lyfter fram som en avgörande faktor för…..

31 Nu har du distanserat dig från dina källor och därmed gör du klart för läsaren att det inte handlar om dina egna synpunkter.

32 Steg 1, 2 & 3 Många cateringföretag (70%) har erfarenheter av ekologisk mat. De som inte använder ekologisk mat i större utsträckning serverar mer potatis (Post et al. 2008). Konsumenterans kunskap är också en avgörande faktor för val av tillbehör (Pettersson, 2009). Post et al. (2008)betonar vikten av att produktutveckling sker hos livsmedelsproducenterna. Pettersson (2009) menar att detta inte räcker utan poängterar att även konsumenternas kunskap behöver öka. Post et al. (2008) kommer i sin studie fram till att närmare 70% av cateringföretagen har erfarenheter av ekologisk mat. Studien visar också att de som inte använder ekologisk mat i större utsträckning serverar mer potatis. Detta är något som även Persson (2009) lyfter fram som en avgörande faktor för…..

33 Öva! 1.Omformulera och tala om var informationen kommer ifrån genom att ange en referens. (grundutförande, 2 typer) 2. Ha en dialog med författaren och låt informationen göra en ”loop” i ditt huvud. Visa att den har gjort det genom att använda referatmarkörer. 3. Väv in flera referenser i texten och låt skribentens röst märkas. 4. Väv in flera referenser och använd olika sätt att markera referens.

34 Texttriangeln (Dysthe m.fl.2002) Du rör dig ner och sedan upp igen. Allt måste hänga samman. innehåll Skrivsituation (syfte, mottagare) Innehåll/Struktur Meningar Ordval rättskrivning skiljetecken formalia Global nivå Lokal nivå

35 ”Du måste skapa distans till källorna, du måste ställa dig ’ovanför’ dem och göra en syntes av dem. Ta ställning till allt du läser – framställ inte informationen som om den vore en absolut sanning. Din egen syn på ämnet måste komma fram i din egen text”. http://www.skrivhjälpen.fi


Ladda ner ppt "Akademiskt skrivande - konsten att reflektera & omformulera Anette Wahlandt språkhandledare."

Liknande presentationer


Google-annonser