Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiviteter handlingsplan NLS Våren 2016 Nationella läkemedelsstrategin Genomförandeplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiviteter handlingsplan NLS Våren 2016 Nationella läkemedelsstrategin Genomförandeplaner."— Presentationens avskrift:

1 Aktiviteter handlingsplan NLS Våren 2016 Nationella läkemedelsstrategin Genomförandeplaner

2 Mål och genomförandeplaner NLS våren 2016 Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning NrAktivitetAnsvar Status våren 2016 Målsättning Genomförandeplan Perspektiv E-hälsa Patient Innovation 1.1Säkrare läkemedelshantering för barn LVTa fram nationellt kunskapsdokument som underlag för verksamma sjuksköterskor, läkare farmaceuter samt hälso- och sjukvårdspersonalunderutbildning för säkrare lm- hantering. Maj 2016 expertmöte lm-hantering till barn Sammanfattning till S-dep. 31 okt 2016. Kunskapsdokument publicering feb 2017. xxx 1.2Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag SBUStatistisk metod som kompenserar för skillnader mellan patienterna i klinisk vardag och kliniska studier möjliggör värdet av behandling med nya läkemedel i klinisk vardag. Diskussion i SBU:s vetenskapliga råd 13/4 2016. Diskussion i SBU:s nämnd 8/6 2016. Slutrapportering till Socialdepartementet 1/11 2016. xx 1.3Struktur för dokumentation och uppföljning SKLFörbättra förutsättningarna för uppföljning av läkemedelsanvändning. Arbetet förväntas också ge stöd i utvecklingen av den nationella läkemedelslistan. Arbetet kommer att genomföras inom ramen för en överenskommelse mellan staten och SKL. xxx 1.4Gemensam läkemedelslista S-dep.Genom att ge bästa möjliga stöd till ordinatörer, till personal i vårdkedjan och till patienter kan riskerna som läkemedelsbehandlingar medför minskas. Departementspromemoria i månadsskiftet september/oktober. Förslag på lagstiftning som reglerar åtkomst till läkemedelslistan ska kunna remitteras i slutet av 2016. xx 1.5Förhindra läkemedelsför- skrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet IVOKoordinera de olika aktiviteter som är nödvändiga för att motverka läkemedelsförskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Regeringen har den 31 mars 2016 tagit beslut om att ändra i förordningen om läkemedelsförmåner m.m. Apoteken kan neka kunden att få tillbaka den särskilda receptblanketten. Möjliggör för LV att göra förändringar i föreskrifterna för att förhindra manipulering av recept för narkotiska prep. xx

3 Mål och genomförandeplaner NLS våren 2016 Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning NrAktivitetAnsvar Status våren 2016 Målsättning Genomförandeplan Perspektiv E-hälsa Patient Innovation 1.6Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverk- ningar LVGenom att rapportera in biverkningar genom elektronisk rapportering från journalsystem så kommer antalet rapporter att öka samt att kvaliteten på de inkomna rapporterna förbättras vilket ger bättre underlag för att återrapportera för en säkrare lm- användning. 2016 - maj 2016 (fas 1) genomföra en förstudie, därefter utvärdering och nytt finansieringsbeslut juni 2016. Fas 2 sep 16–juni 2017. Därefter systemutveckling och pilotdrift inom ett landsting (LUL) samt utvärdering av pilot. xxx 1.7Förbättrad uppföljning av läkemedelsdosering EHMSkapa förutsättningar för samt utarbeta en plan för ett nationellt införande av strukturerad läkemedelsinformation i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet samt förbättrad uppföljning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2017. Samverkan kommer att ske med berörda intressenter bl.a. via SKL:s nätverk för informatiksamordning läkemedel. xxx 1.8Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet LVEn ökad information och förståelse för det generiska utbytet hos patienten kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning med ökad förståelse och ökad trygghet. Genom att substansnamnet tydligt och konsekvent uppges på apoteksetiketten minskar risken för dubbbelmedicinering. Inventering av behovet av nya vägar för att sprida /tillgängliggöra information om det generiska utbytet beräknas vara klart juni 2016. Förslag på nya informationsvägar planeras vara klart i december 2016. Slutrapport 31 maj 2017 där aktiviteten Märkning av apoteksetikett ingår. xxx 1.9Strukturerade läkemedelssamtal på apotek S-dep.Att via en ökad följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling förbättra läkemedelsanvändningen hos befolkningen. Nya apoteksmarknadsutredningen lämnar sitt slutbetänkande senast den 31 december 2016. xx

4 Mål och genomförandeplaner NLS våren 2016 Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning NrAktivitetAnsvar Status våren 2016 Målsättning Genomförandeplan Perspektiv E-hälsa Patient Innovation 2.1Nationell samverkan för stegvist godkännande av nya läkemedel LVÖkad samverkan mellan aktörer förväntas generellt förkorta ledtiden från klinisk utveckling till och med introduktion i klinisk praxis och därmed bidra till förbättrad tillgång till behandling. Patienter, profession och betalare får därigenom en bättre förutsättning att påverka och styra utvecklingen mot verkligt behov. Under 2016 fortsätter arbetet med de prioriterade pilotprojekten. Projektorganisationen bygger vidare på organisationen för den tidigare NLS aktiviteten 6.6 och ett första styrgruppsmöte är planerat den 7 april. Workshop den 14 april 2016 med Alzheimers sjukdom som exempel. Uppdraget redovisas till regeringskansliet senast 31 oktober 2016. xxx 2.2Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt in- Förande av nya läkemedel S-dep/ Myndig- heten för vård- och omsorgs- nalys Vårdanalys granskar och utvärderar utfallet av arbetsprocessen med nationellt ordnat införande för att ge svar på om den bidrar till en mer jämlik och ändamålsenlig användning av nya läkemedel. Vårdanalys ska vid behov lämna förslag till hur arbetsprocessen kan förbättras. Inventera vilka problem och fördelar som finns med arbetsprocessen från horizon scanning till dess att läkemedlen når patienterna. Probleminventeringen ska redovisas skriftligt till Regeringskansliet (S-dep.) senast den 1 juli 2016. Slutredovisas senast den 1 juli 2017. Muntlig avstämning av projektets framskridande ska ske senast i maj 2016. xx 2.3Ökad kvalitet och säkerhet på apotek S-dep.Åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning i hela landet och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service. Nya apoteksmarknadsutredningen lämnar sitt slutbetänkande senast den 31 december 2016. xx 2.4Uppföljning av läkemedel i samverkan myndigheter och sjukvård LVÖka kvaliteten på exempelvis genomlysningar av läkemedelssäkerhet - riskminimeringsåtgärder vid ordnat införande av nya behandlingar. Öka kvaliteten på exempelvis genomlysningar av jämlik vård. Den 1 april 2016 hålls ett prioriteringsmöte med externa aktörer gällande inventering av aktivitetsförslag. Dessa samordnas april/maj. Andra kvartalet en genomförandeplan för de delaktiviteter som ska startas under tredje kvartalet. Delrapport 31 maj och slutrapport 31 jan 2017. xxx

5 Mål och genomförandeplaner NLS våren 2016 Målområde 3: Samhälsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning NrAktivitetAnsvar Status våren 2016 Målsättning Genomförandeplan Perspektiv E-hälsa Patient Innovation 3.1Utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga användning FHMFörbättrad klinisk användning av äldre antibiotika. Förväntad nytta är färre biverkningar och minskad resistensutveckling, färre ekologiska störningar i den enskilde patientens normala tarmflora, förkortade vårdtider, ev förkortad behandlingstid. Effekten av behandlingen ska vara minst likvärdig nuvarande behandlingsregimer. Delredovisas 31 maj 2016 och slutredovisas senast den 31 maj 2017. De två stora kliniska studier som initierades under 2015 förväntas inte vara helt genomförda och utvärderade i samband med slutredovisningen. Aktiviteten fortgår så länge aktiva kliniska studier pågår. xx 3.2Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull använd- ning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde FHMFörbättrad tillgänglighet till både nya och äldre antibiotika där det förekommer återkommande bristsituationer eller att preparatet idag inte marknadsförs i Sverige eller riskerar att inte marknadsföras. Bästa möjliga vård för patienter med infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Klarlägger ekonomiska förhållanden för nya antibiotika respektive marknadshållning av gamla antibiotika. Aktiviteten förutses pågå under 2016 och 2017 med slutredovisning innan utgången av 2017. xx 3.3Verka för möjlig- görande av miljö- hänsyn vid produktion och användning av läkemedel Regerings- kansliet Minska de negativa effekterna på miljön av läkemedelsbehandling. Sverige ska driva på för ökade miljökrav kopplade till produktion av läkemedel. Minskade utsläpp i samband med produktion av läkemedel förväntas leda till minskade miljöeffekter, främst i vattenmiljön, i samband med produktionsanläggningarna och i anslutning till de vattendrag som påverkas. Under 2016 och 2017 kommer S-dep. att ta upp frågan i samband med bilaterala möten med EU-kommissionen och Europa- parlamentet samt inom FN-systemet. Även vid bilaterala möten med likasinnade länder och länder med stor läkemedelsproduktion kommer frågan att tas upp. xx 3.4Miljöbedömning av receptfria läkemedel LIFUtvärdera om läkemedelsprodukter kan miljöbedömas enl. den modell som utvecklats inom ramen för NLS och om resultaten från dylik miljöbedömning kan kommuniceras framgångsrikt till köpare och användare. I så stor utsträckning som möjligt minimera miljökostnader kopplade till läkemedels- användningen. Ett möte med arbetsgrupp inplaneras för maj/juni och två möten är planerade under hösten. Avrapportering planeras ske innan årsskiftet. xx 3.5Hantering av öppenvårds- läkemedel som inte ingår i läkemedels- förmånerna S-dep.Bättre uppföljning av smittskyddsläkemedel både när det gäller ekonomiska och medicinska aspekter. Aktiviteten kan därigenom bl.a. bidra till en förbättrad användning av dessa läkemedel genom att landstingen får bättre underlag för förskrivnings- rekommendationer. Ang. förslagen i TLV:s rapport kring läkemedel utanför förmånen är det i nuläget för tidigt att bedöma hur målsättningen kan uppnås. Regeringen beslutade den 3 mars 2016 om propositionen Uppföljning av smittskydds- läkemedel. I propositionen föreslås att lagen om receptregister ska få innehålla uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen och öppenvårdsapotekens fakturering av landstingen. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016. xx


Ladda ner ppt "Aktiviteter handlingsplan NLS Våren 2016 Nationella läkemedelsstrategin Genomförandeplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser