Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi och säkerhetspolitik David Harriman, Tomas Malmlöf, Malin Östensson 2011-02-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi och säkerhetspolitik David Harriman, Tomas Malmlöf, Malin Östensson 2011-02-07."— Presentationens avskrift:

1 Energi och säkerhetspolitik David Harriman, Tomas Malmlöf, Malin Östensson 2011-02-07

2 Disposition FOI och energisäkerhet Teori Energisäkerhet - begreppet Säkerhetspolitisk teori kopplat till energi Några studier som vi arbetat med: Försvarsmakten, EU, Baltikum Framtiden?

3 FOI i korthet Forskar inom försvar och säkerhet : Försvarsanalys En tvärvetenskaplig tankesmedja med uppgift att flagga för allvarliga omvärldsförändringar Metod- och utredningsstöd Tre ”teknikavdelningar” Försvars- och säkerhetssystem CBRN-skydd och säkerhet Informationssystem Forskningsstöd Ca 1000 anställda i Kista, Grindsjön, Umeå och Linköping Huvudkund försvarssektorn (främst FM)

4 FM och energisäkerhet Länder/regionstudier Samhällets säkerhet Kärnkraft/kärnvapen Drivmedelsutveckling Klimatförändring Livsmedelsproduktion Infrastruktur IT-säkerhet FOI och energisäkerhet SÄKERHETSPOLITIKSÄKERHETSPOLITIK

5 Begreppet energisäkerhet

6 Energisäkerhet – olika perspektiv Energisäkerhet Ekonomi, miljö, teknik Säkerhetspolitik Säker tillgång Geologiska reserver, tillgänglig teknologi, lönsam utvinning etc. Tillförselsäkerhet Alternativa leveransvägar Energieffektivitet Ekonomiska och miljömässiga försörjningsaspekter Kris Tekniska problem, force majeure Säker tillgång Geologiska reserver, tillgänglig teknologi, lönsam utvinning etc. Tillförselsäkerhet Alternativa leveransvägar Energieffektivitet Ekonomiska och miljömässiga försörjningsaspekter Kris Tekniska problem, force majeure Säker tillgång (O)beroende och maktutövning Tillförselsäkerhet Alternativa säljare, leverantörer Energieffektivitet Minskade beroendeförhållanden Kris Medvetet skapade kriser för politiska påtryckningar Säker tillgång (O)beroende och maktutövning Tillförselsäkerhet Alternativa säljare, leverantörer Energieffektivitet Minskade beroendeförhållanden Kris Medvetet skapade kriser för politiska påtryckningar

7 Hur tänker vi kring säkerhetspolitik? Realism Passar för kallt krig och schackspelare Behov av nya paradigm Oförmåga att förklara slutet på kalla kriget Säkerhetsproblem bortom realism Köpenhamnsskolan För alla som är ointresserade av påvens divisioner, MAD och megaton Vidgning av säkerhetsbegreppet Säkerhetisering – om jag säger att det är ett problem så är det så

8 Vårt säkerhetspolitiska energiperspektiv Säkerhetssektorer Säkerhetsnivåer Aktörer Infrastruktur & marknader Infrastruktur – stigberoende & diversifiering Marknadens utformning – oligopol eller fri konkurrens? Statlig eller privat dominans?

9 Sektorer & nivåer IndividStatRegionGlobal Militär Liv, hälsaFörsörjningssäkerhet Resurskontroll Miljö Liv, hälsa Fysisk bas för existens Ekonomi Försörjnings- säkerhet Utkomst, egendom Försörjningssäkerhet Avsättningssäkerhet Undanträngningseffekter Ekonomisk instabilitet Samhälle Folkmord, Fysisk bas för existens Försörjningssäkerhet Avsättningssäkerhet Flyktingströmmar Politisk instabilitet Flyktingströmmar Samhällelig instabilitet Politik Illegitim svag stat, anarki Folklig legitimitet Extrema påtryckningar, beroende Flyktingströmmar Politisk instabilitet Flyktingströmmar Politisk instabilitet

10 Sektorer & aktörer Stater (prod, transit, kons) Företag (prod, transit, kons) Övriga (överstatl/mellanstatl org) Militär Skydd tillgång & utvinning Skydd transportvägar Skydd tillgång & utvinning Skydd transportvägar Skydd tillgång & utvinning Skydd transportvägar Miljö Hantera energins påverkan på miljön Olyckor vid utvinning, transport, konsumtion Hållbar utveckling globalt (lagar, regler) Ekonomi Tillgång till marknader Försörjningssäkerhet Påverkan på marknad Tillgång till marknader Försörjningssäkerhet Lönsamhet Regleringar, lagar, internationella marknadens utformning Samhälle Acceptabel inkomstfördelning Försörjningssäkerhet Inre legitimitet Påverkan på varumärkeLegitimitet Politik Utpressning transitländer & importörer Marknadens utformning (t.ex. lobbying) Spel om energi inom internationella organisationer

11 Vår poäng… Begreppet energisäkerhet är brett och inkluderar olika discipliner, områden, perspektiv och säkerhetsdefinitioner Val av perspektiv påverkar det man belyser av energi och säkerhet … och nu över till vår egen tillämpade forskning och analys!

12

13 FM och esäk: ett aktörsperspektiv Underlag för den långsiktiga planeringen dels vad gäller påverkan från spelet om energiresurser på den internationella arean, dels vad gäller energilösningar för den egna verksamheten såväl i Sverige som utomlands Energisäkerhetsbegreppet: safety ↔ security of supply ↔ energy and security Aspekter i balans tekniska ↔ operativa ↔ ekonomiska ↔ politiska

14 FM och esäk: genomförande Framåtblickande omvärldsanalys om global energiförsörjning Scenarier, trender, teknikutveckling Hur agerar och planerar andra aktörer? Genomlysning av alternativ för FM:s energilösningar på längre sikt Drivmedelsförsörjning bortom dagens fordonsgeneration Kraftförsörjning i fält Miljö, säkerhet, kostnadseffektivitet Samverkan med andra nationers försvarsmakter Scenarier och workshops

15 FM och esäk: omvärldsförändringar Demografi Ekonomisk tillväxt Teknikutveckling Klimatförändring Kontinuerlig omvärldsbevakning, med riktade forsknings- och utredningsinsatser, ex: FM:s roll i upprätthållande av samhällets funktionalitet map energiförsörjning Ökad energidistribution och -produktion i närområdet: samverkansbehov och roll? FM som aktör i framtida handelspolitik?

16 FM och esäk: energilösningar Analys och värdering av energiteknik, innan eventuell teknikutveckling Kan inte skilja på safety och security Explosionsrisk Energiinnehåll/volym (aktionsradie, lagring, sanering) Transportvägar, konvojer Egen förmåga Energi till/från lokalbefolkning Olika lösningar för olika insatsfaser Miljökrav Enhetsbränsle/interoperabilitet

17

18 Oljeledningar i anslutning till Baltikum

19 Gasledningar i anslutning till Baltikum

20 Baltisk import av energi

21 Inkommande FDI i de baltiska staterna

22 Ägarstrukturer i baltiska gassektorn Eesti Gaas Gazprom 37,02 E.ON Ruhrgas 33,66 Fortum Oil & Gas 17,72 Itera 9,85 Latvijas Gaze Gazprom 34,00 E.ON Ruhrgas 47,23 Itera 16,00 Lietuvos Dujos Gazprom 37,1 E.ON Ruhrgas 38,9 Litauiska staten 17,7

23 Exemplet Mažeikių Nafta

24

25 EU:s gasförsörjning 2006 Källa: Noël, P. (2008) Beyond dependence: how to deal with Russian Gas, European Council on Foreign Relations.

26 EU 27 beroende av rysk gas 1990-2006

27 Beroende av Ryssland och storlek på gasmarknad per medlemsland

28

29 Vår poäng med dessa exempel FM berörs av energisäkerhet på flera sätt, vilket kräver långsiktig planering, både avseende förmågor och egna energilösningar. Starka aktörer på oligopolmarknader har en säkerhetspolitisk dimension EU:s problembild mångfacetterad samtidigt som europeiskt energisamarbete behövs

30 Framtiden? Energifrågans betydelse? Övergripande utveckling av den globala energiförsörjningen Befolkningstillväxt, demografi Ekonomisk tillväxt Teknikutveckling Klimatförändring Framtida energiflöden

31 Vilka? Olja, kol, naturgas El Vätgas Biomassa Andra råvaror Vart? Vilken karaktär? Mindre, men strategiska flöden (t.ex. speciella typer av drivmedel) Primärenergiflöden eller förädlad energibärare (lagringsbarhet)? Flexibilitet: starkt eller svagt kopplade flöden? Via ledning/pipeline eller fartyg eller annat? Substituerbarhet? Avseende dels energislag, dels leverantör

32 Några geografiska nedslag Mellanösterns fortsatta betydelse Centralasiens ökande betydelse Arktis Sydamerika Nordafrika

33 Vår poäng att ta med sig! Begreppet energisäkerhet är brett och inkluderar olika discipliner, områden och perspektiv Val av perspektiv påverkar vad man belyser av energi och säkerhet Perspektiven går oftast inte att helt skilja från varandra Energifrågan kommer ofta in när man studerar andra sakområden

34 Tack för oss! Frågor? Om ni kommer på fler, kontakta oss gärna på förnamn.efternamn@foi.se eller genom FOIs växel 08-5550 3000 David HarrimanTomas MalmlöfMalin Östensson

35 Litteratur Allmänt om säkerhetspolitik och energi Buzan, Barry – Waever Ole – de Wilde, Jaap, 1998. Security: A New framework for Analysis, Boulder, Co: Lynne Rienner Publishers. Collins, Allan (2007): Contemporary Security Studies, OUP, Oxford. Klare, Michael T. (2008) ”The New Geopolitics of Energy”, the Nation, 1 maj. Våra egna studier inom området Harriman, David (2010) Brussels without muscles? Exploring the EU’s management of its gas relationship with Russia, FOI. Malmlöf, Tomas (2010): Ryskt ekonomiskt inflytande i de baltiska staterna – säkerhetspolitiska konsekvenser, FOI Johansson, Bengt mfl (2010): Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt Östensson, Malin mfl (2009): Energi och Säkerhet: Framtidsinriktade omvärldsanalyser för Försvarsmakten

36 Ytterligare FOI-studier i urval (www.foi.se) Harriman, David mfl (2011): Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet - en förstudie Granholm, Niklas mfl (2010): Olja och gas i ett nytt och förändrat Arktis. Energifrågans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik Johansson, Bengt mfl (2009): Energilösningar inom Försvarsmakten: En diskussion kring värderingsmetoder Jonsson, Daniel mfl (2009): Energisäkerhet: syntes och sammanfattning av ett tvåårigt forskningsprojekt för Försvarsmakten Östensson, Malin (2009): Militära perspektiv på energisäkerhet: exempel på strategier och forskning Larsson, Robert (2008): Energikontroll: Kreml, Gazprom och rysk energipolitik Carlsson Kanyama, Annika mfl (2007): Perspektiv på Energisäkerhet

37 Några strategier för ökad energisäkerhet Minskad sårbarhet och/eller Minskad sannolikhet Lagring, reservkraft, ransonering Teknisk tillförlitlighet Energieffektivisering, diversifiering, flexibilitet Ökad självförsörjning Internationella marknader Bilaterala energiavtal Nationalisering av energitillgångar Investering i mellanstatlig infrastruktur Investera i energitillgångar i andra länder Politiskt inflytande i länder med energitillgångar Politisk och militär kontroll över energitillgångar Militära insatser ”Teknik” ”Säkerhetspolitik”


Ladda ner ppt "Energi och säkerhetspolitik David Harriman, Tomas Malmlöf, Malin Östensson 2011-02-07."

Liknande presentationer


Google-annonser