Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångfaldsprojektet Specialpedagogik i ”Mångfaldens Sverige” Ett samarbetsprojekt mellan Specialpedagogiska institutet och Högskolan Kristianstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångfaldsprojektet Specialpedagogik i ”Mångfaldens Sverige” Ett samarbetsprojekt mellan Specialpedagogiska institutet och Högskolan Kristianstad."— Presentationens avskrift:

1 Mångfaldsprojektet Specialpedagogik i ”Mångfaldens Sverige” Ett samarbetsprojekt mellan Specialpedagogiska institutet och Högskolan Kristianstad

2 Datainsamling Datainsamlingar är av huvudsakligen två slag, nämligen en reviderad version av den tidigare riksomfattande enkäten - här under benämningen frågeformulär - beträffande eventuell överinskrivning, vilken gått till Stockholm och Göteborg, samt fördjupade intervjuer med utredningspersonal liksom skolledare och lärare i särskola.

3 Syfte Syftet med denna (uppföljande) studie är att på ett fördjupat sätt kartlägga, beskriva, analysera och på andra sätt kritiskt granska antagandet om överrepresentation och/eller överinskrivning av elever med utländsk bakgrund mottagna i särskolan, med särskilt sikte på hur dessa elever uppfattas av skolpersonal och hur de utreds och diagnostiseras.

4 Uppdraget (1) Planeringsunderlag från Myndigheten för skolutveckling (Dnr 2005:177), innefattande ”Stöd till utvecklingsarbete i särskolan”. Alla elever som har behov av stöd ska få stöd, oavsett var de kommer ifrån. Insatserna ska fokusera de behov som finns och inte på invandrarskap.

5 Uppdraget (2a) Elever med utländsk bakgrund i särskolan behöver uppmärksammas. Bland annat finns behov av utbyggda möjligheter till modersmålsstöd för eleverna liksom av att tydliggöra skillnaderna mellan bl.a. individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.

6 Uppdraget (2b) Det finns också indikationer på att utredningarna innan inskrivning är undermåliga och att utredningsmaterialen inte är anpassade till elever med annat modersmål och annan kulturell bakgrund. Det innebär att det sker en överinskrivning av elever med utländsk bakgrund i särskolan. (Dnr 2005:177, ss 30-31, vår kursiv).

7 Begreppsdefinitioner Begreppet överrepresentation = det finns fler elever i särskolan jämfört med motsvarande andel i jämförbar ålder i grundskolan eller gymnasieskolan

8 Begreppsdefinitioner (forts) Begreppet överinskrivning = en avsiktlig eller oavsiktlig registrering av fler elever än förväntat i särskolan, utan tydliga belägg i utredningsunderlagen om att utvecklingsstörning föreligger.

9 Ytterligare om benämningar Föregående studie: ”annan etnisk bakgrund än svensk” och ”annat etniskt ursprung än svenskt” I denna uppföljande studie används begreppsnamnet ”barn med utländsk bakgrund” (Statistiska centralbyrån)

10 Definitionen enligt SCB: Med barn med utländsk bakgrund menas … barn vars båda föräldrar är utrikes födda. Om endast ena barnets förälder är känd så räknas den förälderns ursprung. (SCB, 2007, s 98.)

11 Definitionen enligt SCB (forts): ”Elever berättigade till modersmålsundervisning” enligt grundskoleförordningens 9 §: Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning) …

12 Personkretsen i särskolan enligt skollagen kapitel 3 § 3: Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan.

13 Personkretsen i särskolan (forts) samt enligt kapitel 1 § 16 där det står att Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt, funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd.

14 Huvudresultat (1) Andelen elever i särskolan jämfört med grundskolan i det tre storstadskommunerna ligger nära det av skolverket (2006) angivna riksgenomsnittet på 1,45%

15 Andel elever i särskola Stockholm: 1,16% Göteborg: 1,8% Malmö: 1,47%

16 Huvudresultat (2) Andelen berättigade till modersmålsundervisning alternativt andelen med utländsk bakgrund i särskola är identiska i Göteborg skiljer sig med nästan 17 procentenheter i Stockholm skiljer sig med ca 13 procentenheter i Malmö

17 Andel särskoleelever i träningsskola Stockholm: 30% (Skolverket) Göteborg: 28% (Skolverket) Malmö: 38% (Skolverket); Malmö: 43,4% (muntlig uppgift)

18 Andel elever med utländsk bakgrund i grundskolan Stockholm: 31,9% (”berättigade till modersmålsundervisning”) 12,7% (med utländsk bakgrund)

19 Göteborg: 34,5% (”berättigade till modersmålsundervisning”) 34,5% (med utländsk bakgrund)

20 Malmö: 45,2% (”berättigade till modersmålsundervisning”) 41% (”med utländsk bakgrund”)

21 Andel elever med utländsk bakgrund i särskolan Stockholm: 49% Göteborg: 34,5% Malmö: 58% (år 2005) ”på väg mot 65%” (år 2007) (enligt intervjusvar)

22 Skillnad i andel med utländsk bakgrund särskola – grundskola Stockholm: 49% - 32% = 17% Göteborg: 34,5% - 34,5% = +/- 0% Malmö: 58% - 45% = 13%


Ladda ner ppt "Mångfaldsprojektet Specialpedagogik i ”Mångfaldens Sverige” Ett samarbetsprojekt mellan Specialpedagogiska institutet och Högskolan Kristianstad."

Liknande presentationer


Google-annonser