Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldrenämnden Bokslut 2015 Måluppfyllelse, nämndens tre viktigaste mål Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldrenämnden Bokslut 2015 Måluppfyllelse, nämndens tre viktigaste mål Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att."— Presentationens avskrift:

1

2 Äldrenämnden Bokslut 2015

3 Måluppfyllelse, nämndens tre viktigaste mål Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår – delvis uppnått. Alla ska vara nöjda med den äldreomsorgsinsats de får – delvis uppnått (uppnått inom hemtjänst men ej särskilda boendeformer). Alla som beviljas särskilt boende ska erbjudas detta inom tre månader. Alla med hemtjänstinsats ska få hjälp av så få personer som möjligt med hänsyn till vårdbehovet – uppnått.

4 Inför 2016 Inför 2016 arbetar nämnden med olika former för att informera medborgarna om äldreomsorgen och fortsätter arbetet med införandet av ÄBIC (äldres behov i centrum). När tids- och insatsregistrering för hemtjänst införs kommer utförarnas personalkontinuitet mätas och redovisas. Informationen kan underlätta för brukare vid val av utförare. Trygghetsteam, rehabinsatser med fokus på ordinärt boende och korttids. Uppföljning.

5 Bokslut 2015 6,4 mnkr (0,6 %) Ekonomisk ram 1 083,7 mnkr

6 Delårsrapporter AvvikelseAvvikelse % 30 april-7,8 mnkr-0,7 % 31 augusti8,5 mnkr0,8 % 31 oktober8,3 mnkr0,8 % Bokslut 20156,4 mnkr0,6 %

7 Äldrenämnden. Hemtjänsttimmar, ärenden med timinsats och timmar per ärende och månad samt personer 65 år och äldre 2007-2015. Index 2007=100.

8 Hemtjänsttimmar 65+, 2015 937 037 timmar, avvikelse -16 106 timmar (-1,7 %)

9 Äldrenämnden, hemtjänsttimmar 2015, per utförare. Totalt 937 037 timmar.

10 Antal platser i vårdbostäder 2015-12-31 per utförare (totalt 1 298 pl), procentuell fördelning

11 Antal platser i vårdbostäder 2016-12-31 per utförare (totalt 1 334 pl), procentuell fördelning (inkl Sandrinoparken 51 pl, reduc 15 dubbletter vid korttidsboenden, Åleryd övergått till Leanlink)

12 Antal dagar då utskrivningsklara patienter vårdats på Universitetssjukhuset i Linköping inom akutsjukvård och geriatrisk vård 1992 -- 2014, prognos 2015 (Samverkansavtal med landstinget 20 korttidsplatser på Garnisonen 2005-februari 2008)

13 Kostnad (brutto) för utskrivningsklara patienter (medicinskt färdigbehandlade inom akutsjukvård och geriatrisk vård) 1992 -- 2015, (löpande pris ) (Samverkansavtal med landstinget 10 korttidsplatser på Garnisonen 2005-februari 2008)

14 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Källa: Socialstyrelsen. Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Resultat för 2015

15 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Källa: Socialstyrelsen. Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Resultat för 2015

16 Jämförelse kostnad för äldreomsorg med standardkostnad 2003-2014 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)


Ladda ner ppt "Äldrenämnden Bokslut 2015 Måluppfyllelse, nämndens tre viktigaste mål Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att."

Liknande presentationer


Google-annonser