Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EIDAS införande i Sverige Björn Scharin, PTS. PTS roll idag resp. framtida roll PTS är tillsynsmyndighet över utfärdare av kvalificerade certifikat PTS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EIDAS införande i Sverige Björn Scharin, PTS. PTS roll idag resp. framtida roll PTS är tillsynsmyndighet över utfärdare av kvalificerade certifikat PTS."— Presentationens avskrift:

1 eIDAS införande i Sverige Björn Scharin, PTS

2 PTS roll idag resp. framtida roll PTS är tillsynsmyndighet över utfärdare av kvalificerade certifikat PTS föreslås bli tillsynsmyndighet över tillhandahållare av betrodda tjänster enligt eIDAS förordningen

3 Nyheter jämfört med signaturdirektivet Omfattar två delar elektronisk identifiering och betrodda tjänster Förordning istället för direktiv Omfattar fler betrodda tjänster än elektroniska underskrifter Vissa regler även för ”icke-kvalificerade” betrodda tjänster

4 Vad är en betrodd tjänst Betrodd tjänst: en elektronisk tjänst som vanligen tillhandahålls mot ekonomisk ersättning och som består av Utfärdande av certifikat för elektroniska underskrifter och stämplar Validering av underskrifter och stämplar Bevarande av underskrifter och stämplar Tidsstämpling Elektronisk rekommenderad leverans Certifikat för autentisering av webbplatser

5 Vad omfattar regleringen Tillhandahållare av betrodda tjänster och kvalificerade betrodda tjänster Erkännande av betrodda tjänster från andra medlemsländer Rättsligt erkännande av Elektroniska underskrifter och stämplar Tidsstämpling Elektronisk rekommenderad leverans Elektroniska dokument Förordningen sätter ramar, detaljregler tas fram i samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna i genomförandeakter

6

7 Regleringen Förordningen ställer direkta krav och detaljer kan ställas i genomförandeakter Flera av genomförandakterna enligt förordningen innebär en möjlighet för EU- kommissionen att peka ut en standard som därmed förutsätts leda till regelefterlevnad

8 De sju obligatoriska genomförandeakterna ArtikelInnehållKlartidpunkt Artikel 8 punkt 3Tillitsnivåer eID scheman2015-09-18 Artikel 12 punkt 7Samarbete mellan medlemsländerna2015-09-18 Artikel 12 punkt 8Interoperabilitet mellan nationella eID-system2015-09-18 Artikel 22 punkt 5Förteckning över tillhandahållare av betrodda tjänster (trusted list) 2015-09-18 Artikel 23 punkt 3Tillitsmärke för tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster 2015-07-01 Artikel 27 punkt 5Referensformat för avancerade elektroniska underskrifter 2015-09-18 Artikel 37 punkt 5Referensformat för avancerade elektroniska stämplar 2015-09-18

9 Genomförandeakter – betrodda tjänster ArtikelOmrådeStatus 17.8Format årsrapport till kommissionen från NRAEj påbörjat 19.4Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och incidentrapporteringENISA arbetsgrupp arbetar med ramverk för incidentrapportering 20.4Standarder för ackreditering och granskningsregler för certifieringEj påbörjat 21.4Former och förfarande för anmälan om att tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster Ej påbörjat 22.5Förteckning över kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänsterBeslutad 23.3Förtroende märke för tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänsterBeslutad 24.5, 29.2, 30.3, 30.4, 39 Om tillförlitliga IT-system och produkter Om referenser för anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter Förteckning över standarder för säkerhetsbedömning av IT-produkter Delegerad akt om särskilda krav på utsedda organ Omfattar även artikel 39 med motsvarande krav men för stämplar Arbete pågår med en möjlig genomförandeakt på området

10 Genomförandeakter fortsättning ArtikelOmrådeArbete påbörjat 27.4, 37.4 Referensnummer för standarder för avancerade elektroniska underskrifter och stämplar Beslutad 28.6, 38.6 Referensnummer för standarder för kvalificerade certifikat för underskrifter och stämplar Ej påbörjad 31.3Format och förfaranden för information om kontrollerade anordningar (för kommissionens förteckning) Ej påbörjad 32.3, 40 Referensnummer till standarder för validering av kvalificerade underskrifter och stämplar Ej påbörjad 33.2, 40 Referensnummer till standarder för kvalificerad valideringstjänstEj påbörjad 34.3, 40 Referensnummer till standarder för kvalificerade tjänster för bevarande av kvalificerade elektroniska underskrifter och stämplar Ej påbörjad 42.2Referensnummer till standarder för bindning av datum och tidpunkt till uppgifter och för korrekta tidskällor Ej påbörjad 44.2Referensnummer till standarder för processer för att sända och ta emot uppgifterEj påbörjad 45.2Referensnummer till standarder för kvalificerade certifikat för autentisering av webbplatser Ej påbörjad

11 Utmaningar Förordningen är ett ramverk alla detaljregler finns inte Avsaknaden av detaljregler leder till osäkerhet och kan leda till behov av nationella föreskrifter Etablering av en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster Etablering av kvalificerade betrodda tjänster Det saknas reglering och genomförandeakter för krypto- och hashalgoritmer

12 Etablering av tillhandahållare

13 Pågående arbete PTS har ett regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2016 att arbeta med en sömlös övergång från signaturlagen till eIDAS-förordningen I praktiken pågår arbete med Att bygga upp kompetens Etablera processer och rutiner för arbetet Identifiera behov av nationellt regelverk och påbörja arbetet med föreskrifter


Ladda ner ppt "EIDAS införande i Sverige Björn Scharin, PTS. PTS roll idag resp. framtida roll PTS är tillsynsmyndighet över utfärdare av kvalificerade certifikat PTS."

Liknande presentationer


Google-annonser